Stenografický zápis 35. schůze, 11. dubna 2001


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


42. Návrh poslankyň Jany Volfové, Evy Fischerové, Hany Orgoníkové, Květoslavy Čelišové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 848/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Michal Doktor


37. Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 842/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Marie Machatá
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš


38. Vládní návrh zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) /sněmovní tisk 878/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Miroslav Beneš


39. Vládní návrh zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Dalibor Matulka


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb,. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 879/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Jitka Kupčová


43. Návrh poslanců Václava Grűnera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb. /sněmovní tisk 849/ - prvé čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Josef Mandík


44. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Beneš


45. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona o hospodářském a sociálním partnerství /sněmovní tisk 851/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Alena Páralová
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Augustin Bubník


72. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím


73. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.47 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


73. Návrh na volbu předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Poslanec Jan Vidím


72. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Bohuslav Sobotka


46. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Ježek


47. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jiří Brtnický
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Martin Starec
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Miroslava Němcová


48. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Radim Turek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Turek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Radim Turek
Poslanec Jiří Brtnický
Poslankyně Hana Orgoníková


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Němec


50. Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1994) /sněmovní tisk 843/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000 /sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství podepsaná dne 5. února 2001 v Praze /sněmovní tisk 865/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jan Zahradil


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k I. Dodatkovému protokolu k Evropské rámcové úmluvě o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady /sněmovní tisk 882/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Jaromír Kohlíček


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků /sněmovní tisk 889/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Vladimír Laštůvka


75. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 845/

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Ivan David
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Ivan David
Poslanec Miroslav Ouzký


77. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na/mimo území České republiky za období červen-listopad 2000, přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období červen-listopad 2000 a plánovaných cvičeních na rok 2001 /sněmovní tisk 860/

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP