(15.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Cisár.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, předkládáme vám společně s kolegou Radimem Turkem návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona 39/2000 Sb., o poskytnutí peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945. Pokoušíme se tak již podruhé dosáhnout ocenění odvahy lidí, kteří neváhali nasadit životy v době, kdy je jejich vlast potřebovala. Snažili jsme se upravit návrh zákona tak, aby vyhovoval většině oprávněných připomínek, které zazněly v této sněmovně, ale i v kruzích odbojářských a odborných.

Jsem přesvědčen o tom, že tento návrh je návrhem kvalitním, konsensuálním, dobrým a potřebným. Přijetí tohoto návrhu by mělo být gestem vděku lidem, kteří si náš vděk beze sporu zaslouží.

Při projednávání první verze našeho návrhu došlo k neočekávanému vývoji, kdy se někteří poslanci pokusili včlenit do tohoto zákona ocenění účastníků odboje proti komunistickému režimu. Pokusili se tak o prosazení požadavku zcela legitimního, nicméně zvolili dle mého názoru cestu nepříliš ideální. Nelze přece předpokládat, že lze napravit veškeré křivdy jediným zákonem, že přijmeme zákon, který jednou provždy vyřeší náš dluh vůči obětem všech režimů a všech dob. Tento návrh má řešit symbolické ocenění domácích bojovníků proti fašismu. Uvědomme si prosím, že se skutečně jedná o jinou část historie než následných 40 let komunistické diktatury. Pokud odmítáme začlenit ocenění bojovníků proti komunismu do tohoto zákona, neznamená to, že se odmítáme tímto oceněním zabývat. Znamená to pouze to, že boj proti fašismu a komunismu skutečně není historicky týmž bojem. Protibolševický odboj si zaslouží vlastní zákon. Já bych byl rád, kdybychom se mohli s kolegy domluvit a společně návrh takového zákona vypracovat.

Přijmeme-li nyní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům domácího odboje, navážeme tím na pozitivní počin této sněmovny, kterým byla poskytnuta jednorázová peněžní částka příslušníkům zahraničních armád. Tehdy jsme se zavázali, že domácí odboj nebude opomenut. Byl bych vám všem vděčný, kdyby se nám to podařilo a tento slib bychom splnili.

Vláda České republiky vyslovila s naším návrhem zákona souhlas a zároveň vyslovila několik drobných připomínek. Jsem přesvědčen, že nebude problém reagovat na tyto připomínky.

Dámy a pánové, žádám vás o podporu našeho návrhu. Žádám vás o to, aby lidé, kteří pro tuto zemi udělali více než většina z nás, nemuseli mít pocit, že je nám jejich osud lhostejný. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Mám celou řadu přihlášek. Jako první se hlásil pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Turek.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a vážení pánové, pokládám za nezbytné se přihlásit, abych reagoval na to, co zde řekl pan navrhovatel. Na minulé schůzi této sněmovny, kdy byl projednáván tento návrh zákona, jsem přednesl návrh, který navrhoval, aby bylo zároveň do tohoto návrhu zákona začleněno odškodnění politických vězňů minulého režimu, kterým jsem chtěl vyjádřit zejména to, že pokládám za srovnatelné typy odboje proti oběma totalitním režimům, které se naší zemí přehnaly za posledních šedesát let našeho vývoje, a že pokládám za nezbytně nutné, abychom vyjádřili svoji úctu oběma kategoriím občanů, kteří prokázali tolik hrdosti a tolik vnitřní síly, že se dokázali těmto režimům vzepřít.

Pan kolega Turek nám zde říká, že díky nám neprošel původní návrh. Rád bych upozornil, že tato sněmovna vyjádřila svým většinovým hlasováním vůli začlenit ono odškodnění politických vězňů komunistického režimu do návrhu zákona, který nám je zde znovu předkládán, a že to pak byl pan kolega Turek, který tento návrh stáhnul. Důvodu, proč ho tehdy stahoval a proč nerespektoval rozhodnutí Poslanecké sněmovny, nerozumím, resp. nechápu, proč - jestli je vyslovován souhlas s tím, abychom se problémem zabývali - v okamžiku, kdy tato sněmovna většinově rozhodne, náhle tento problém vetuje.

Nyní jsme v situaci, kdy tento návrh zákona přichází znovu. Všichni znáte můj pozměňovací návrh, který jsem na minulé schůzi přednesl. Pokoušíme se jako poslanecký klub ODS vytvořit prostor pro to, aby mohly být pozměňovací návrhy projednávány. Návrhem, který předkládají kolegové Turek a Cisár, aby návrh zákona byl projednáván ve zkráceném řízení, fakticky znemožňují dát nějaký návrh. Je zcela logické, že takový návrh byl vetován a že podle něj nelze jednat.

Na druhou stranu nemám nejmenší zájem na tom, zdržovat projednání tohoto bodu. Kdyby zde padl návrh na to, aby byl projednán v šesti dnech, abychom požádali rozpočtový výbor, aby zasedl ještě během této schůze, já bych se mu nebránil, i když pokládám asi za realističtější, abychom zkrátili lhůtu - a zde se ptám na souhlas navrhovatele - na 30 dní tak, aby návrh zákona po projednání v rozpočtovém výboru, po zaujetí stanovisek případně dotčených ministerstev mohl přijít na příští schůzi, a po diskusi v tomto výboru mohlo být rozhodnuto touto sněmovnou a jejím většinovým hlasováním o tom, zda si přejeme začlenění i protikomunistického odboje, i politických vězňů do této kategorie odškodňování, nebo si nepřejeme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Veto ODS prostě logiku nemá. Je škoda, že si pan kolega poslanec Benda spolu s několika poslanci, kteří zde sedí již deset let, nevzpomněli již před deseti lety na to, že jsou zde občané, kteří v minulém století trpěli a jejichž utrpení by mělo být nějakým způsobem odškodněno, oceněno, alespoň morálně vyzdviženo. Trvalo to v podstatě deset let. Je smutné, že tato kategorie občanů, která trpěla a bojovala za druhé světové války proti fašismu, díky tomuto vetu se poslanci ODS podepsali pod tím, že se to minimálně o půl roku opět zdrželo a že se někteří z těchto 3770 občanů v tuto chvíli svého oprávněného nároku bohužel nedočkají. Toto je třeba, aby to zde bylo jasně řečeno, aby to zaznělo jasně, aby si to všichni uvědomili.

K paní zpravodajce - nejsou to legislativně technické chyby, které bych nemohl nyní přednést i v tomto zkráceném znění tak, abych napravil malé legislativně technické úpravy a chyby. Samozřejmě bychom posunuli i dobu možnosti podávání svého oprávněného nároku na toto odškodnění o jeden rok, minimálně však o půl roku. Jsou to malé věci, na kterých jsme se mohli dohodnout. Bohužel jsme se nemohli dohodnout na zásadní záležitosti, která může mít hluboký dopad na několik desítek občanů bez rozdílu politické příslušnosti. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Benda. Připraví se pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, chtěl bych konstatovat, že pan navrhovatel - nevím, jestli záměrně - nemluví pravdu. Nemluví pravdu. V této sněmovně byl tento návrh včetně pozměňovacího návrhu, který jsem přednesl, schválen před řádově 40 dny. Již tehdy mohl z této sněmovny odejít, kdyby nedošlo k jeho kroku, kterým tento návrh stáhl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP