(17.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu na schválení Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.

Cílem předkládaného návrhu je zajistit odstranění duplicitních procedur posuzování shody při obchodu se státy Evropských společenství. Přijetí protokolu umožní praktické využití některých výhod společného trhu Evropských společenství ještě v předvstupním období.

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé předpokládá v čl. 75 uzavírání dohod o vzájemném uznávání. Takovou dohodou je Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků. Vychází ze zásady usnadňování volného pohybu zboží s cílem odstraňování technických překážek v obchodu u průmyslových výrobků. V dohodnutých sektorech zajišťuje jednak vzájemnou akceptaci průmyslových výrobků uvedených na trh jedné ze stran v souladu s právními předpisy, jednak vzájemné uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje právo v Evropských společenstvích a v České republice.

Na základě protokolu mohou být naše výrobky uváděny na evropský trh bez duplicitních ověřovacích postupů, což významně sníží administrativní náročnost českých vývozců. Tento vztah je samozřejmě reciproční.

Sjednání protokolu úzce souvisí s přejímáním práva Evropských společenství. Do rámce protokolu lze sjednat jen ty sektory, pro které bylo dosaženo plně harmonizovaného stavu v související legislativě. Česká republika sjednala v rámci protokolu deset výrobkových sektorů, další jsou připravovány. Připojování dalších příloh bude tudíž v této fázi převážně technickým procesem.

Protokol tak završuje dosud provedené rozsáhlé legislativní změny a umožní využít je v praxi. Proto je žádoucí maximálně flexibilní projednání protokolu v Poslanecké sněmovně, aby mohl nabýt co nejdříve účinnosti. To je též hlavní důvod, proč bylo navrženo zkrácení zákonné lhůty pro jeho projednávání podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Rada Evropské unie dne 5. dubna 2001 tento protokol schválila a nótu o ratifikaci zaslala Ministerstvu zahraničních věcí. Obdobné paralelní dohody sjednává v současné době Česká republika se státy Evropského hospodářského prostoru, Evropského sdružení volného obchodu a se Švýcarskem. Předpokládá se uzavření dohody také s Maďarskem a následně s dalšími kandidátskými zeměmi střední a východní Evropy, s nimiž Evropská unie protokol také sjedná.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste tento protokol schválili, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové. Pan ministr Grégr ve svém vstupním projevu řekl všechno, co je podstatné pro schválení tohoto protokolu. Pro naše výrobce i dovozce má takové odstranění technických překážek v obchodu s členskými státy Evropské unie samozřejmě zásadní význam. Domnívám se tedy, že je žádoucí, aby výhody plynoucí z podpisu tohoto protokolu naši dovozci i výrobci mohli využívat co nejdříve, a doporučuji, aby sněmovna zkrácené projednávání podle odst. 2 § 90 jednacího řádu sněmovny odsouhlasila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bojím se, že se dostaneme do problémů, nicméně otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, byl bych také velice rád, aby dohoda, kterou právě teď projednáváme, byla co nejdříve ve prospěch našich podnikatelů schválena.

Nicméně žádost předsedy vlády nelze opřít o jednací řád, protože žádost předsedy vlády se opírá o § 90 odst. 2, ve kterém se praví - ocituji ho, abyste to nemuseli hledat: "Navrhovatel může současně s návrhem zákona navrhnout sněmovně…"

Bohužel, nejedná se o zákon, takže tento výklad nelze vztáhnout na mezinárodní dohodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Obávám se, že dikce zákona v jednacím řádu v tomto smyslu hovoří zcela jednoznačně. A proto bych doporučil, zda by někdo z kolegů nemohl využít jiného ustanovení zákona o jednacím řádu, např. § 91, který umožňuje výrazným způsobem lhůtu pro projednávání zkrátit.

Paní kolegyně Buzková, prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedající, navrhuji zkrátit lhůtu pro projednávání této mezinárodní smlouvy ve výboru na jeden den, pakliže s tím navrhovatel bude souhlasit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zkracujeme o… na… To znamená o 59 dnů. Takto by měl formálně správně znít tento návrh.

Jinými slovy, byl bych rád, kdyby nedošlo ke při v tom smyslu, že podle žádosti předsedy vlády, abychom tedy projednávali tento návrh podle § 90 odst. 2, postupovat není možné, neboť se jedná o návrh mezinárodní smlouvy, nikoliv o návrh zákona. Nicméně v obecné rozpravě zazněl návrh podle § 91 odst. 2, aby lhůta byla zkrácena o 59 dnů.

Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Dovoluji si podat ještě jeden návrh. Za předpokladu, že by návrh paní místopředsedkyně Buzkové neprošel, navrhuji standardní zkrácení o 30 dní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, je to podmíněný návrh, neprojde-li návrh paní kolegyně Buzkové. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Nezaznamenal jsem námitku proti návrhu paní kolegyně Buzkové, ani 50 poslanců, ani dva poslanecké kluby, tudíž tento návrh je hlasovatelný.

Nejprve tedy rozhodneme o přikázání tohoto návrhu zákona a poté o zkrácení lhůty.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, navrhuji, aby tuto smlouvu současně projednal i výbor pro evropskou integraci. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP