(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážení kolegové, vaší práci dnes večer nikdo klacky pod nohy házet nebude. Dobře, to máme dva návrhy. Pan ministr má o večerní zábavu také postaráno. Má ještě někdo jiný návrh? Nemá.

Rozhodneme hlasováním o těchto dvou návrzích, tedy o návrhu přikázat tento návrh zahraničnímu výboru a výboru pro evropskou integraci.

 

Nejprve zahraniční výbor.

Zahájil jsem hlasování číslo 248. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 128 pro návrh 119 proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 249. Ptám se, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán k projednání také výboru pro evropskou integraci. Kdo je proti?

Z přítomných 127 pro návrh 73 proti 30. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s návrhem zkrátit lhůtu k projednávání o 59 dní.

Zahájil jsem hlasování číslo 250. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Z přítomných 129, pro návrh 105 proti 6. I tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto návrhu a přeji hezky strávený večer členům zahraničního výboru a výboru pro evropskou integraci.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

75.
Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na rok 2001
/sněmovní tisk 845/

 

Vyjádření vlády ke zdravotně pojistnému plánu, který jsme obdrželi jako součást sněmovního tisku 845, odůvodní ministr zdravotnictví pan Bohumil Fišer.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Předkládám k vašemu projednání zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na rok 2001. Pojišťovna se plně podřídila požadavku zakotvenému v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., tzn. že plán je sestaven tak, aby jeho výdaje nepřevyšovaly příjmy.

Sestavení zdravotně pojistného plánu na rok 2001 vycházelo z makroekonomických čísel pololetí roku 2000. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve svém zdravotně pojistném plánu na rok 2001 předpokládá pokračující odliv pojištěnců s tím, že očekávaný úbytek v roce 2001 o 240 tis. pojištěnců bude mít za následek snížení počtu pojištěnců až na 7,1 mil. osob. S přihlédnutím k informacím uvedeným ve zdravotně pojistných plánech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2001 lze očekávat, že odliv pojištěnců od Všeobecné zdravotní pojišťovny bude pomalejší. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR předpokládá realizovat celkové příjmy včetně vlivu přerozdělování ve výši 86,7 miliardy Kč, což představuje v porovnání s předchozím rokem nárůst o 1,5 %, v absolutním vyjádření se jedná o částku ve výši 1,3 mld. Kč.

Příjmy jsou však zjevně podhodnoceny, jak je zřejmé z nárůstu výše výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které v současné době proti stejnému období roku 2000 činí cca 8 %, což je o 2,3 mld. Kč. Celkové roční výdaje na zdravotní péči hrazené ze základního fondu i fondu prevence jsou plánovány v objemu 84,5 mld. Kč a podílejí se tak 74 % na celkových výdajích systému veřejného zdravotního pojištění..

Vzhledem k uvedenému nárůstu příjmů je vytvořen prostor pro zvyšování výdajů na úhradu zdravotní péče tak, aby zůstala zachována vyrovnanost mezi výší příjmů a výdajů.

Celkový objem závazků po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením je očekáván k 31. 12. 2001 ve výši 4,6 mld. Kč. Reálně je však možno očekávat nulové závazky po lhůtě splatnosti vzhledem k realizaci projektu odkupu části pohledávek za plátci pojistného po lhůtě splatnosti od některých zdravotních pojišťoven Konsolidační bankou. Následně uskutečněným odkupem těchto pohledávek v průběhu letošního roku Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR získá finanční prostředky ve výši cca 4,5 mld. Kč, účelově vázané na úhradu závazků vůči poskytovatelům zdravotní péče.

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové. Závěrem mohu konstatovat, že vláda ČR přijala usnesení, kterým pověřila předsedu vlády, aby předložil zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na rok 2001 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Já děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pojistný plán projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 845/1. Prosím zpravodaje výboru poslance Ivana Davida, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Ivan David: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 163, který na své 44. schůzi ze dne 21. 3. 2001 doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schvaluje zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na rok 2001.

2. Bere na vědomí informaci vlády o zdravotně pojistných plánech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otvírám obecnou rozpravu. Jako první mám přihlášku paní kolegyně Fischerové, poté paní poslankyně Jirousové.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny projednáváme se zpožděním za reálným vývojem a zákonným požadavkem odstavce 5. § 6. zákona č. 551/1991 Sb. Pojišťovna se v současné době řídí provizoriem. Je to právně schůdné, nicméně není to ideální.

V průběhu tohoto roku došlo ke dvěma zásadním událostem, které pojistný plán i bilanční rovnováhu pojišťovny pozitivně ovlivní. Jde o odkoupení části pohledávek zdravotních pojišťoven Konsolidační bankou a novelizaci zákona č. 592/1992 Sb., která spočívá v navýšení pojistného, jehož plátcem je stát. Ve vztahu k VZP jde o částky zhruba 3 a 1,5 mld. Kč. Výše těchto prostředků zhruba odpovídá objemu závazků VZP po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotnických služeb.

Kolegyně a kolegové, v letošním roce tak konečně vznikla situace, kdy je možno poskytovatele zdravotnických služeb a jejich dodavatele zbavit břemene pohledávek vůči VZP a do jisté míry také druhotné platební neschopnosti. Stav pohledávek poskytovatelů zdravotnických služeb po lhůtě splatnosti vůči VZP přetrvává několik let a nyní se konečně podařilo Ministerstvu zdravotnictví i zákonodárnému sboru vytvořit finanční zdroje pro řešení tohoto tíživého problému. Za současné situace by tedy mělo být i naším cílem přispět k obnovení bilanční rovnováhy VZP neodkladnou úhradou závazků pojišťovny po lhůtě splatnosti.

Dovoluji si proto předložit Poslanecké sněmovně k projednávanému pojistnému plánu VZP návrh na doprovodné usnesení následujícího znění: "Poslanecká sněmovna žádá, aby příjmy nad rámec předloženého pojistného plánu VZP na rok 2001 Všeobecná zdravotní pojišťovna přednostně použila na úhradu dlouhodobých závazků po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotnických služeb." Konec předloženého textu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP