(14.50 hodin)

(pokračuje Martínek)

Myslím si, že je dobře, abychom tento zákon zcela bez emocí posoudili a zvážili, zda můžeme pomoci těmto lidem a odškodnit je za to, že jsme nebyli schopni v té době reálně zabránit tomuto hrůznému dílu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, jenom bych odcitoval kousek usnesení vlády, protože si myslím, že některé příspěvky byly nedůstojné tohoto vážného tématu. V materiálu je napsáno, že vláda souhlasí s tím, že tuto historicko-politicky citlivou problematiku je nutno řešit. Předložený návrh má však některé nedostatky.

Vyložil jsem si to tak, že věc je potřeba řešit v klidné atmosféře druhého čtení, že je možné se vrátit i třeba jmenovitě k jednotlivým případům. Proč ne. Problematika řešitelná určitě je. Po krátké poradě i s kolegou Laštůvkou bych si dovolil i jeho jménem navrhnout, aby to ještě projednal zahraniční výbor. Myslím si, že to je parketa, kde byste se tomu mohli věnovat. Já samozřejmě návrh v prvním čtení podpořím, protože se domnívám, že druhé čtení je od toho, aby vyřešilo ty věci, o kterých se vládní stanovisko zmiňuje. To jsou technicko-legislativní, možná některé historicko-věcné záležitosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pakliže se do rozpravy dále nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Hovoří pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Jenom skutečně věcně. Byla tady otázka na to, co udělaly jiné státy. Chtěl bych říci, že na Slovensku rozsah těchto aktivit NKVD byl ještě mnohem širší a Slovensko odškodnilo své občany v roce 1991. Máme zpoždění, pokud chceme srovnávat tuto situaci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím paní zpravodajku, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Pouze rekapitulaci, a ta spočívá v tom, že bych chtěla ctěné sněmovně sdělit, že v rozpravě k tisku č. 855 vystoupilo celkem 18 poslanců, z nichž někteří opakovaně, a padly zde návrhy jednak od pana poslance Štraita na zamítnutí tohoto návrhu zákona, od pana poslance Starce na přikázání tohoto návrhu dalšímu výboru, a sice zahraničnímu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Konstatuji, že pan poslanec Krajíček ještě navrhl prodloužit lhůtu pro projednání ve výborech o 20 dnů.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Štraita na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 233 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 poslanců vyslovilo 20 a 148 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Pan poslanec Starec pan výboru zahraničnímu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 234 a ptám se, kdo je pro přikázání k projednání rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 133 a 17 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 235 a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 118 a 31 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty o 20 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 236 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 poslanců vyslovilo 132 a 19 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému a zahraničnímu výboru a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů.

 

Dalším bodem je

 

48.
Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození
a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky
příslušníkům čs. zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
/sněmovní tisk 859/ - prvé čtení

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 859/1. Předložený návrh uvede zástupce navrhovatelů poslanec Radim Turek, kterého prosím, aby se ujal slova. Ještě jednou prosím o klid v sále.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pod dojmem toho, co jsme právě nyní projednávali, tedy zákona o odškodnění osob zavlečených do Sovětského svazu, a v neblahé předtuše toho, co se může dít nyní, se pokusím uvést návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům čs. zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.

Podobně jako předchozí návrh i tento návrh zde není poprvé. Dokonce je tady v podstatě s minimálním časovým zpožděním, kdy po bouřlivém projednávání asi v únoru a březnu t. r. jsem vzal zpět tento návrh, jelikož se nám dostalo do projednávání tohoto zákona poměrně nepříjemné politikum.

Chtěl bych upozornit na to, že poslanci činí zde rozhodnutí, která mají dopad na všechny občany této země. Dopad tím, že jsme neschválili v březnu t. r. mnou podaný návrh, je poměrně jednoznačný. Občané se ptají, proč páni poslanci takto činí. Jaký je jejich důvod, proč odmítají odškodnit oběti nebo ty, kteří bojovali proti fašismu, a to z jednoduchých důvodů. Směšují problematiku boje proti fašismu s bojem proti komunismu.

Domnívám se, že je zásadní rozdíl v letopočtech. Nicméně nikdy jsme neřekli, že nemáme zájem odškodnit i ty, kteří bojovali proti komunismu. Samozřejmě, že i tato část občanů již v logice věci a v duchu legislativního návrhu zákonů od roku 1990 částečně odškodněna byla. Nikdy ovšem nemohou být odškodněni zcela, absolutně a spravedlivě. Toho jsme si všichni vědomi.

Obdržel jsem dopis Českého svazu bojovníků za svobodu, podepsaný novým předsedou tohoto sdružení, kde se píše, že ročně - cituji - umírá 7 až 10 % odbojářů a že tento podíl se stále zvyšuje. Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby měli i toto na vědomí, jelikož pokud neprojde mnou a panem poslancem Cisárem navrhované projednávání, to znamená podle § 90 odst. 2, tzv. zkrácené první čtení, opět zdržíme toto oprávněné odškodnění, a myslím si, že snaha jde napříč politickými stranami, nejméně o další dva měsíce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP