(16.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Je třeba přiznat, že i minulé vlády používaly takovou frázi, kdy říkaly, že je třeba předložit a zpracovat zcela novou koncepci správního trestání. Tato vláda má ve svém legislativním plánu práce stanoven jakýsi termín, nicméně přesto do této doby nezazněl, alespoň si toho nejsem vědom, sebemenší signál o tom, zda práce na nové koncepci správního trestání probíhají, v jaké jsou fázi a zda je reálné, aby v termínu, který si vláda stanovila, tato novela koncepce zde byla v Poslanecké sněmovně předložena. Byl bych rád, kdyby pan ministr současně s tím, když obhajoval tuto novelu, zde v této sněmovně řekl jasně, že jeho resort, tato vláda pracuje na zcela nové koncepci a že tato 21. novela je novelou poslední.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Matulka, připraví se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, skoro vůbec vás nezdržím. Připomenu jen to, co jsem řekl v rozpravě k návrhu nového zákona o soudech, když jsem podal návrh na prodloužení lhůty na projednání ve výborech o dvacet dnů. Upozornil jsem, že v té věci, o které se mi jedná, jde o souvislost zákona o soudech, zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a tohoto tisku, vládního návrhu přestupkového zákona. V případech obou předchozích tisků sněmovna vyhověla mému požadavku na prodloužení lhůty. Logicky dávám návrh i u tohoto tisku. Domnívám se, že jinak postupovat nelze, protože se bude řešit jeden problém, který je ve třech tiscích řešen jako v komplexu. Proto návrh opakuji i u tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, podporuji tento návrh novely zákona o přestupcích. Myslím, že máme šanci vyřešit vleklý problém, totiž otázku, pod čí pravomoc spadáme my, poslanci a senátoři, pokud jde o přestupky. Ústava říká v článku 27 odst. 3, že senátoři a poslanci podléhají disciplinární pravomoci Poslanecké sněmovny nebo Senátu za spáchané přestupky, pokud zákon nestanoví jinak.

Praxe je velmi zvláštní, protože i poslanec, který jede třeba rychle autem nebo spáchá jakýkoli přestupek, buď zapírá to, že je poslanec, nebo se dohaduje s Policií České republiky. Správný postup je, že každý přestupek musí být postoupen Poslanecké sněmovně, aby byl vyřešen tady. Fakticky policista ani nemůže na silnici vyřídit věc domluvou, což může s občanem. Nemůže konat jinak, než postoupit Poslanecké sněmovně. Stejně tak se to týká všech ostatních přestupků, kterých jsme způsobilí se dopouštět. Myslím, že se vyřeší jeden z citlivých problémů debaty kolem imunity, kdy jasně touto novelou můžeme říci, že na poslance a senátory se vztahuje tento přestupkový zákon, a budeme v tomto naroveň se všemi občany České republiky.

Myslím, že to stojí za úvahu jako pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona, a jedno z velkých témat můžeme ukončit. To je důvod, proč si myslím, že tento zákon má být podpořen.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve panu navrhovateli. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jsem rád, že rozprava proběhla ve věcném duchu, a jsem také rád, že většina řečníků podporuje přijetí tohoto návrhu, ne-li všichni řečníci.

K několika otázkám. Chtěl bych ujistit vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana poslance Filipa, že určitě není žádný úmyslný rozpor mezi důvodovou zprávou a textem zákona. Pokud tam v terminologii určité nesrovnalosti jsou, pak si myslím, že to je téma, které můžeme zvládnout při projednávání v rámci druhého čtení, případně ve výborech. S tím závažný problém nebude.

Co se týče vystoupení pana místopředsedy Langera, mohu sněmovně sdělit, že práce na příslušných zákonech, které by zajistily novou úpravu správního trestání, probíhají. Nejsou zdaleka v začátku. Pravda je, že nejsou zcela u konce. Nepamatuji si termín v legislativním plánu vlády, ale myslím, že je stanoven na polovinu tohoto roku, kdy by práce měly být završeny. Zatím to vypadá tak, že termín dodržen bude. Dávám to ale před závorku, protože nevím, jestli si přesně termín z hlavy pamatuji.

Co se týče projednání v tomto volebním období, předpokládám, že bude šance v tomto volebním období toto ještě projednat, bude-li příslušná vůle a na druhé straně bude-li také předkladatelem dobře zpracován tento návrh. To jsou věci, které musí jít společně.

V případě, že by se ukázalo, že v tomto volebním období se toto nepodaří předložit a prosadit, myslím si, že mi nic jako ministrovi vnitra v příštím volebním období nebude bránit, abych mohl předložit tento zákon do nově konstituované Poslanecké sněmovny.

Co se týče odhodlání pana místopředsedy Langera v tom směru, že by byl rád, kdyby to byla poslední novela přestupkového zákona, musím ho zklamat, protože hned v příštím bodu, kterým je zákon o ochraně státních hranic, i tam se novelizuje přestupkový zákon vzhledem k novým skutkovým podstatám, které tímto zákonem v případě přijetí schválíme.

Druhé žádosti pana místopředsedy Langera tak jednoduše vyhovět nemohu, protože je možné, že jiným zákonem přijmeme věci, které budeme muset umět v přestupkovém zákoně skutkově vymezit.

Co se týče návrhu kolegy Matulky na prodloužení lhůty na projednávání o 20 dnů, nemám s tímto návrhem problém. Má to logiku ve vztahu k projednávaným zákonům o soudech a soudcích, které zde byly dopoledne. Bylo by nelogické toto téma uzavřít dříve při projednávání přestupkového zákona, kdyby posléze ústavně právní výbor a sněmovna dospěly k závěru, že by to mělo být koncepčně jinak. Tento návrh podporuji.

Co se týče přestupků poslanců a senátorů, jak o tom hovořil pan poslance Cyril Svoboda. Myslím si, že tím, že to vláda předložila před časem, je z toho zřejmé, že u vlády tento návrh nalezl pozitivní odezvu. Jen bych byl velice nerad, kdyby díky tomuto návrhu přestupkový zákon ve své podstatě byl pohřben. Souhlasím s tím a budu příslušný návrh podporovat.

Pokud se nepletu, je tady zákonodárná iniciativa Senátu, která se snaží tuto tematiku také nějak uchopit. Dávám to jako informaci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Slovo má zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážení pánové, domnívám se, že po závěrečném slovu pana ministra není třeba příliš dodávat. Podporuji návrh přednesený kolegou Matulkou na prodloužení lhůty pro projednávání.

Co se týká rozšiřování okruhu problematiky, zopakuji zde v závěrečném slovu pro první čtení to, co jsem říkal v úvodním slovu, a sice to, že vítám, že se vláda soustředila na obecnou úpravu projednávání přestupků a že tematiku exempcí, která vždy bývá velmi citlivá, a názory v Poslanecké sněmovně jsou na ni polarizovány, do tohoto sněmovního tisku proti minulému pokusu nezařadila. Domnívám se, že tuto tematiku je třeba řešit zvlášť, protože názory na ni jsou velmi různé a jistě nekorespondují s názory na ty úpravy, které jsou navrženy v současném sněmovním tisku.

Proto se domnívám, že úvahám pana kolegy Cyrila Svobody by lépe posloužil senátní tisk, který se připravuje pro předložení, nebo je již předložen a podán do Poslanecké sněmovny. Je to senátní iniciativa, která řeší tuto problematiku, soustředí se na ni a jistě to bude tématem dalších diskusí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP