(16.40 hodin)

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, já vás určitě potěším jako vždycky, když vystupuji. Jen bych chtěl říci, proč vláda šla tou cestou, že ve dvou zákonech je vstup do zákona o přestupcích. Důvod je poměrně prostý. Zatímco u zákona o státních hranicích je účinnost předpokládána k 1. 1. 2002, u přestupkového zákona, který jsme projednávali před chvílí, je předpokládaná účinnost dnem vyhlášení. Vím, že vzhledem k běhu legislativních lhůt ten prokluz bude třeba 3 - 4 měsíce, ale považoval bych přece jen za správnější postup takto oddělený. Pokud ale dospějeme k jinému názoru, myslím, že to nic podstatného neznamená. Neprotestuji proti prodloužení té délky projednávání o 20 dnů, jen chci říci, co vedlo vládu k tomu, že tyto dva návrhy vsadila do dvou samostatných předloh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pan zpravodaj navrhl dále ještě ústavně právní výbor. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 242. Kdo je pro přikázat tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí? Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 243 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru. Kdo je proti?

Z přítomných 157 pro 66, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Jestli jsem správně rozuměl, návrh na prodloužení lhůty byl podmíněný, tudíž je teď nehlasovatelný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Vážené kolegyně a kolegové, množí se dotazy na další sled bodů, jak je budeme projednávat, abyste se mohli v programu zorientovat a upravit podle něj svůj volný a pracovní čas. Body budou projednávány v tomto pořadí: 51, 54, 55, 56, 57, 75, 77 a 78. Ujišťuji vás, že všechna tato čísla jsou platná. (Pobavení v sále.)

 

Dalším bodem je bod číslo

 

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Protokol
o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944)
/sněmovní tisk 843/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr dopravy a spojů pan Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, předkládaný návrh na změnu čl. 50 a) Úmluvy o civilním letectví je drobnou změnou, která mění počet členů rady z 33 na 36. Jediné, co je na tomto materiálu zajímavé, je to, že Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla uzavřena v Chicagu v roce 1944 a dodnes je platná, dodnes se touto úmluvou řídí prakticky celé letectvo. Dá se říci, že to byl počin na svoji dobu snad geniální. Doufám, že tato drobná změna nebude činit Poslanecké sněmovně žádné problémy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, milé kolegyně, mohu potvrdit to, co zde řekl předřečník. Sněmovní tisk 843 je velmi jednoduchou novelou původní smlouvy o civilním letectví, tedy mezinárodní úmluvy z roku 1944. Česká republika jako nástupnický stát tehdejšího Československa vstoupila v tuto úmluvu v roce 1947. Chtěl bych poznamenat, že čl. 50 nezněl tak, jak byste předpokládali podle důvodové zprávy. Já ho ocituji: "Hlava IX - Rada. Článek 50. Složení a volba rady. Rada bude stálým orgánem odpovědným shromáždění. Bude se skládati z 21 smluvních států volených shromážděním. Volba se bude konati na první schůzi shromáždění, a to vždy po třech letech a takto zvolení členové rady setrvají v úřadě do příští volby." Takže toto není první změna čl. 50 písm. a), ale minimálně druhá, z 33 na 36.

Dále bych chtěl říci, že dokument, tj. přistoupení České republiky k této smlouvě, je velmi cenný už v tom, kým je v závěrečné části podepsán. Je ještě podepsán dr. E. Benešem jako tehdejším prezidentem a státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí Vlado Clementisem.

A teď k vlastní smlouvě, abych se nezabýval jen historickými záležitostmi. Rada mezinárodní organizace pro civilní letectví, ICAO, která je vrcholovou světovou organizací stanovující politiku a připravující celosvětové předpisy pro danou oblast civilní dopravy, má být, pokud bude 108 států, signatářů Úmluvy o civilním letectví z roku 1944 z Chicaga ratifikovat tento protokol, rozšířena na 36 států. Toto rozšíření umožní, aby nadále mohla Česká republika být relativně často členem tohoto orgánu, který připravuje celosvětové předpisy v oblasti civilního letectví.

Jak je možné, že Česká republika jako nástupnický stát Československa tam nemůže být častěji? Je to způsobeno tím, že oba nástupnické státy, jak ČR, tak SR, byly přijaty jako noví členové v roce 1993. Vzhledem k tomu, že je v zájmu České republiky vstup změny protokolem navrhované v platnost, doporučuji přijetí tohoto protokolu. A pokud budu potom vyzván, dovolím si navrhnout přiřazení zahraničnímu výboru k projednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, což je návrh, se kterým se ztotožnil i pan zpravodaj. Má někdo jiný návrh? Nikdo.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 244 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení,
podepsaná v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000
/sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

 

Tento návrh uvede z pověření vlády místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP