(16.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dnem 1. 1. 1993 byla Česká republika uznána ze strany Chile jako svrchovaný stát a mezi oběma státy se rozvíjí postupně všestranná spolupráce. Těžiště styků mezi oběma státy spočívá zejména v oblasti hospodářské. Je proto v zájmu obou stran vytvořit prostor pro snadnější pohyb pracovníků.

O smluvní úpravu v oblasti sociálního zabezpečení projevila v roce 1998 zájem sama chilská strana. Ten byl později vyjádřen v memorandu o porozumění a spolupráci v oblasti sociální, podepsaném ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem zahraničních věcí Chilské republiky v rámci návštěvy prezidenta Chilské republiky pana Eduarda Freie Ruize-Tagleho v České republice v březnu 1999.

Se sjednáním smlouvy o sociálním zabezpečení s Chilskou republikou vyslovila vláda České republiky souhlas usnesením č. 1204 ze dne 27. listopadu 2000. Dne 7. prosince byla smlouva v Santiagu de Chile podepsána místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí panem Kavanem a zastupujícím ministrem zahraničních věcí panem Heraldem Muňozem Valenzulou. Cílem smlouvy je především vymezit přesná pravidla účasti občanů na sociálním pojištění smluvního státu a vyloučit kolize při aplikaci národních sociálních zákonů a omezení národků na dávky z důvodů občanství, bydliště či kratší doby pojištění získané na území smluvního státu. Úměrně rozsahu migrace osob mezi oběma státy se smluvní dokument omezuje z odvětví sociálního zabezpečení jen na oblast důchodového pojištění a zdravotního pojištění důchodců.

Je to především oblast důchodů, která vedla k přípravě sociální smlouvy. Smlouva zajistí přiznání dílčích důchodů z českého důchodového pojištění osobám, které v České republice po určitou dobu pracovaly, avšak teprve s přihlédnutím k době pojištění v Chile získají potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod.

V oblasti zdravotního pojištění se smlouva týká jen poskytování zdravotní péče důchodcům, poživatelům důchodů přiznaných podle právních předpisů o důchodovém pojištění jednoho smluvního státu, kteří budou bydlet na území druhého smluvního státu.

Při sjednání smlouvy obě strany vycházely ze základních mezinárodně uznávaných principů na koordinaci v oblasti sociálního zabezpečení obsažených v mnohostranných konvencích a uplatňovaných v bilaterální praxi vyspělých států. Principy jsou následující: rovnost nakládání s občany druhého státu, sčítání pojistných dob pro nárok na dávky, výplata dávek do ciziny, aplikace jediného zákonodárství vylučující dvojí pojištění.

Jak je v předkládací zprávě uvedeno, bude sjednání smlouvy z finančního hlediska znamenat jen minimální dopady na státní rozpočet. Je to uvedeno v příloze a ještě se o tom zmíním.

Ze strany České republiky je třeba sjednání smlouvy s Chile vidět s ohledem na budoucnost. Česká republika se sjednáním smluvního dokumentu přiřadí ke státům Evropské unie, které mají smlouvy o sociálním zabezpečení s Chile již uzavřeny. To bude mít bezesporu zahraničněpolitický význam jak v rámci evropského regionu, tak především v rámci bilaterálních česko-chilských vztahů.

Odhad nákladů na důchody vychází z faktu, že v 60. letech na území bývalého Československa pracoval menší počet chilských občanů. Podle údajů partnerského ministerstva se jednalo asi o 15 osob. Lze očekávat, že nárok na český důchod vznikne přibližně 20 osobám. Z toho tedy vyplývá, že z hlediska nákladnosti této smlouvy jsou náklady skutečně okrajové.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Jan Svoboda.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, s ohledem na řečené panem ministrem i s ohledem na to, jaký obsah má tato smlouva, dovolím si s čistým svědomím vám doporučit, abyste postoupili tuto smlouvu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášku, a proto ji končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zahraničnímu výboru.

Vzhledem k tomu, že nikdo nemá jiný návrh, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 245. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 162 poslanců bylo 86 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je bod

 

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství
jménem Evropského společenství podepsaná dne 5. února 2001 v Praze
/sněmovní tisk 865/ - prvé čtení

Tento návrh uvede z pověření vlády její místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, počínaje rokem 2000 může Česká republika využívat nového finančního nástroje před vstupem strukturálních politik Evropského společenství, tzv. zvláštního vstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova, známého pod zkratkou SAPART.

Podpora Evropských společenství v rámci tohoto nástroje je zaměřena na oblast ekonomické a sociální soudržnosti, zejména ve vztahu k politice rozvoje zemědělství a venkova. Základním programovým dokumentem České republiky pro program SAPART je plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky na období 2000 až 2006, který byl vypracován Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, byl předložen Evropské komisi. Ta ho schválila 26. října loňského roku.

Další nutnou podmínkou pro možnost čerpání prostředků z programu SAPART Českou republikou je sjednání a ratifikace předložené víceleté finanční dohody, jejíž konečná verze byla České republice předložena Evropskou komisí v prosinci loňského roku. Dohoda byla podepsána dne 5. února 2001 a stanoví technický, právní a správní rámec pro provádění programu SAPART na období do vstupu České republiky do Evropské unie.

Vážené dámy, vážení pánové, doporučuji, abyste propustili tuto dohodu vzhledem k obrovskému významu, který pro nás má, do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, člen zahraničního výboru kolega Jan Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. K tomu, co bylo řečeno, nemám, co bych dodal, a je samozřejmě jasné, že budu souhlasit s tím, aby tento tisk byl postoupen - předpokládám - zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, neboť se mi zdálo, že počet přihlášených neodpovídá počtu v sále.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP