(10.50 hodin)

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi předtím, než se budu věnovat samotné zpravodajské zprávě, abych se velmi krátce, a vím, že se to nehodí, ale přece jenom dotkla poznámky paní poslankyně Dundáčkové, která ve své předchozí řeči v rozpravě k těm oběma předchozím bodům se zmínila o tom, že je jaksi nevhodné, nebo se jí příliš nelíbilo, že jsou různí zpravodajové k těmto třem provázaným tiskům. Já jsem to tedy pochopila, nicméně si myslím, že je to tak správné a že není nutné, aby byla jak společná rozprava, tak jeden zpravodaj k těm tiskům. A teď tedy k té své zpravodajské zprávě.

Velmi ráda bych stručně připomněla osud návrhu zákona o státním zastupitelství, který vláda Poslanecké sněmovně předložila koncem roku 1999 - tehdy to byl tisk č. 370 - a který Poslanecká sněmovna na podzim loňského roku zamítla. Tomuto zamítnutí předcházelo několikeré projednávání tisku v ústavně právní výboru, několikeré přerušení.

Tehdejší návrh zákona upravoval některé oblasti, které se zdály být tehdejším odpůrcům návrhu nepřijatelné. Připomenu ustanovení týkající se tzv. samosprávy státního zastupitelství, kterou měla představovat Nejvyšší rada státního zastupitelství a její navrhovaná působnost. A další neuralgický bod, bod tehdejšího návrhu, to byla úprava týkající se ochrany veřejného zájmu. Přestože Ministerstvo spravedlnosti tehdy podle zadání ústavně právního výboru připravilo návrhy, které by měly návrh zákona přiblížit představám poslanců, již se nepodařilo docílit, aby byly brány v úvahu a aby o nich bylo jednáno.

Nutnost změny v právní úpravě státního zastupitelství však přiznávali i ti poslanci, kteří v ústavně právním výboru hlasovali pro zamítnutí, preferovali však formu novely stávajícího zákona. Nyní předložený návrh zákona je novelou zákona o státním zastupitelství, a podle mého názoru tento návrh zohledňuje diskusi, která tehdy probíhala jak v ústavně právním výboru, tak i na plénu Poslanecké sněmovny.

I zde došlo ke shodě v tom, že chceme zlepšit vymáhatelnost práva, že chceme, aby stát nebyl bezmocný proti protiprávnímu chování lidí. Zpřesnění a zprůhlednění organizačních vztahů mezi jednotlivými stupni státního zastupitelství, a tedy větší akceschopnost, ale i odpovědnost jsou nezbytné i vzhledem k velmi silnému posílení postavení a odpovědnosti státního zástupce v trestním řízení, tak jak trestní řízení upravuje právě projednávaná velká novela trestního řádu, a kterou již ústavně právní výbor projednal a doporučil Poslanecké sněmovně její schválení.

Předložená novela zákona o státním zastupitelství vychází z analýzy efektivnosti dosavadního zákona o státním zastupitelství v praxi, a tato analýza ukázala na nutnost přijetí určitých změn. Návrh stanoví přesnější pravidla pro jmenování a odvolávání funkcionářů státního zastupitelství, zjednodušuje a zprůhledňuje vztahy mezi jednotlivými stupni státního zastupitelství a mezi státními zástupci, upřesňuje podmínky vzniku funkce a pracovního poměru státních zástupců, přidělení k výkonu funkce a jeho změny, stanoví podrobnou úpravu požadavků na odbornou způsobilost k výkonu funkce, hodnocení odborné způsobilosti.

Zákon předpokládá, jak již zde bylo řečeno, zřízení Rady pro odbornou způsobilost. Řeší problematiku odborného růstu a odborného vzdělávání státních zástupců. Novelou se sleduje prostupnost informací v rámci celé soustavy a rovněž vytvoření účinnějších předpokladů pro jednotnou aplikaci práva orgány činnými v trestním řízení, přesnější vymezení institutu dohledu. Upravuje podrobně správu státního zastupitelství a přesněji upravuje kárnou odpovědnost a okruh kárných opatření. Kárné řízení se předpokládá jednotné s kárným řízením se soudci, a to samostatným zákonem o řízení ve věcech soudců a státních zástupců.

Kolegyně a kolegové, cílem tohoto návrhu je zvýšit efektivnost a funkčnost státního zastupitelství. Návrh splňuje požadavky podle § 86 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Myslím si, že tento návrh si zaslouží propuštění do druhého čtení a podrobné pojednávání ve výboru, a já, souhlasně s organizačním výborem, doporučuji, aby návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Kupčové. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové. Já, stejně jako paní zpravodajka, se na chvíli vrátím do doby, kdy jsme hlasovali pro zamítnutí tehdejšího nového zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů, a také o důvodech, které nás k tomu vedly, a také o tom, zda tyto důvody stále ještě platí či neplatí.

My jsme tehdy kromě pozměňovacích návrhů, které na žádost poslanců ústavně právního výboru zpracovalo tehdy Ministerstvo spravedlnosti, vedli samozřejmě spor o charakter státního zastupitelství jako orgánu, jako úřadu, zda má zůstati úřadem, zda má zůstati úřadem, který reprezentuje státní žalobu, či zda se má změnit opravdu v onen orgán veřejné žaloby v trestním řízení tak, jak navrhuje i tato nově předložená novela.

Já se obávám, že je třeba konstatovat, že naše žádost, aby ty změny, které jsou pociťovány jako opravdu nezbytné a které mohou vést ke zlepšení výkonu justice, byly zapracovány do stávajícího znění, které považujeme za správné, za odpovídající, a pouze je třeba nově nastavit některé parametry, bylo zpracováno tím způsobem, že všechny nové myšlenky, které ve skutečnosti i v tomto návrhu zůstaly, včetně oné veřejné žaloby, včetně oné povinné nezbytné a velmi široké součinnosti nejen úřadů, to znamená orgánů státní správy a nejrůznějších dalších institucí, ale dokonce i právnických osob a fyzických osob, zůstává i v tomto návrhu.

Čili důvody, pro které my jsme navrhovali zamítnutí a pro které tato sněmovna tehdejší návrh zákona odmítla, zůstávají bohužel i v tomto novému návrhu, pouze to bylo včleněno do stávajícího zákona, a to způsobem, ve kterém převážná část stávajících ustanovení je zrušena a je nahrazena ustanoveními novými.

Já nevím, jestli je to pokus o to, ošálit poslance nebo naplnit opravdu perfekcionalisticky a formalisticky to, co si přáli a co možná ne dosti přesně vyjádřili. Mě to mrzí, musím říci zcela upřímně, že mě to mrzí.

Na druhé straně je třeba přiznat, že tento návrh zákona je opravdu velmi úzce provázán s předchozími návrhy zákonů, které jsme propustili do druhého čtení, a že také přináší některé změny ve vzdělávání státních zástupců a v jejich řešení a řízení o odborné způsobilosti a o možnosti ze strany státu v tomto případě, resp. v případě jejich nezpůsobilosti pro dostatečnou odbornou nepřipravenost zasáhnout. Proto s největší pravděpodobností my i tento návrh zákona musíme propustit do druhého čtení.

Já pouze poukazuji na to, že s největší pravděpodobností na půdě ústavně právního výboru stejná bitva, která byla o pojetí předchozího nového zákona o státním zastupitelství, bude bojována i nad touto novelou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Pane předsedo, z důvodu, že tu u předchozích tisků bylo navrženo prodloužení lhůty o 20 dní, a ačkoliv v tomto případě není ten důvod konkrétní stejný jako u těch předchozích tisků, přesto se domnívám, že by bylo správné, aby všechny tři tisky byly projednávány v ústavně právním výboru společně, a proto tedy i u tohoto tisku navrhuji prodloužení projednávání o 20 dní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Vážení kolegové, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Nepředpokládám jiný návrh. Odhlašuji vás všechny. Prosím, přihlaste se svými kartami.

 

A dám hlasovat o tomto návrhu na přikázání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 221 ze 111 přítomných 111 pro. Nikdo proti. Nikdo se nezdržel. To se snad ještě nikdy nestalo, abychom měli tento výsledek. Čili návrh byl přijat.

 

A prodloužení projednání lhůty o 20 dní.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 114 poslanců 111 pro, jeden proti. Návrh byl též přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP