(17.50 hodin)

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souladu s usnesením předkládám informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na a mimo území České republiky za období červen - listopad 2000, přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období červen - listopad 2000 a o plánovaných cvičeních na rok 2001. Informace se předkládá na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 519 z 22. října 1999 týkajícího se vysílání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a k pobytu cizích vojsk na území České republiky.

V Armádě České republiky došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu v zaměření výcvikových aktivit se zahraničními partnery. Hlavní těžiště se posunulo ke cvičením zaměřeným na přípravu jednotek a štábů na úkoly vyplývající z členství České republiky v NATO.

Ze 39 cvičení, která v roce 2000 proběhla se zahraničními partnery, bylo uskutečněno 17 cvičení na území České republiky a 22 mimo toto území. Cvičení byla zaměřena na nově zaváděné doktríny a standardy použití aliančních sil s důrazem na praktické zvládnutí doktrín druhu vojsk, na vzájemnou spolupráci a komunikaci se štáby a specialisty jiných armád členských států NATO při řešení bojových akcí i nestandardních a mírových operací. Příslušníci štábů a jednotek se v přípravě a v průběhu cvičení zdokonalili v používání anglického jazyka, včetně zvládnutí odborné terminologie. V průběhu cvičení byly dále procvičovány standardní operační postupy podle standardů NATO.

Dále předkládám k informaci přehled vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v roce 2001. Celkem je plánováno 68 cvičení se zahraničními partnery. Z uvedeného počtu se jedná o 43 cvičení mimo území České republiky a 25 se jich předpokládá provést na území České republiky.

Účast na cvičeních, která odpovídají současným a perspektivním úkolům armády, je v souladu s definovanými prioritami rozvoje do roku 2005 v oblasti výcvikových aktivit a napomáhá postupnému dosahování interoperability a kompatibility s ostatními silami členských států NATO. Cílem těchto cvičení je zvyšování profesionality, zintenzivnění kvality výcviku příslušníků armády, procvičení součinnosti a ověření možnosti společného výcviku velitelů štábů a jednotek zúčastněných armád při plnění úkolů jak v rámci kolektivní obrany, tak i dalších úkolů aliance.

Zkušenosti z těchto cvičení budou i nadále přípravou pro velitele a štáby na jejich úspěšné působení v mezinárodních mírových operacích, jako jsou síly SFOR a KFOR.

V další části materiál poskytuje přehled o realizovaných průjezdech a přeletech cizích ozbrojených sil přes území České republiky za období červen - listopad 2000, které zabezpečovalo Národní centrum pro koordinaci přesunu a dopravy ozbrojených sil a velitelství vzdušných sil Armády České republiky. V průběhu přesunů vojenské techniky a osob nedošlo k žádným mimořádným událostem. Tranzity a pozemní přepravy byly realizovány zejména z důvodu zabezpečování plánovaných cvičení. U letecké přepravy se jednalo o zabezpečení těchto cvičení na území České republiky a o účast na nich mimo toto území, dále o přelety přes naše území za účelem zabezpečení jednotek v Bosně a Hercegovině a v Kosovu. Do seznamu přeletů jsou rovněž zahrnuty přepravy ústavních činitelů cizích států letadly jejich ozbrojených sil.

Všechny přelety přes území České republiky se uskutečnily na základě diplomatického povolení uděleného Ministerstvem zahraničních věcí.

Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, žádám, abyste vzali uvedenou informaci na vědomí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Informaci projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 860/1 a podle mých informací by se slova měl v tuto chvíli ujmout zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan kolega Miloš Titz. Není přítomen? Není, proto prosím předsedu výboru pro obranu a bezpečnost pana kolegu Nečase, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v zastoupení zpravodaje vás seznámil s usnesením, které přijal k tomuto bodu výbor pro obranu a bezpečnost, který

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vzala na vědomí

1. informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na nebo mimo území České republiky za období červen - listopad 2000;

2. přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období červen - listopad 2000;

3. informaci o plánovaných cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v roce 2001.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Rozpravu končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě. I do té nemám žádnou přihlášku. I podrobnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle usnesení přijatého výborem pro obranu a bezpečnost:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí

1. informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na a mimo území České republiky za období červen - listopad 2000;

2. přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za období červen - listopad 2000;

3. informaci o plánovaných cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery v roce 2001.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 255. Ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 131 poslanců pro návrh 91, proti 16. Návrh usnesení byl schválen.

 

Vážené kolegyně a kolegové, v duchu procedurálního návrhu, který jsem před chvílí přednesl, sděluji, že končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny, a ještě jednou prosím, aby členové výboru integračního a zahraničního co nejdříve projednali onu zahraniční smlouvu.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP