Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
12. dubna 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane místopředsedo vlády, zahajuji sedmý jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Jako první se přihlásil pan poslanec Oldřich Vojíř, který má náhradní kartu č. 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci: předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus - zahraniční cesta, Monika Horáková - zahraniční cesta, Josef Houzák - léčení, Jan Kasal - nemoc, Jiří Patočka - léčebný pobyt.

Z vlády se ze zdravotních důvodů omlouvá pan ministr Karel Březina, pan ministr Pavel Dostál - pracovní cesta do Maďarska, pan ministr Jan Kavan - oficiální návštěva Turecké republiky, Miloš Kužvart - dlouhodobě plánované pracovní cesty. Přestože jsem tady viděl jediného člena vlády pana kolegu Rychetského, později se omlouvá na zasedání Legislativní rady vlády.

Nejdříve chci na základě včerejšího jednání navrhnout zařadit nový bod pořadu, a to druhé čtení sněmovního tisku 879, kterým je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, sněmovní tisk 889, druhé čtení - zařadit tento bod na zítřek jako poslední bod našeho programu. Potom nám zbývá jediný bod, pokud bychom nestihli program, a to by byla volba RTV. Tu je možné uskutečnit až v úterý 17. 4.

Pan poslanec Vilém Holáň má náhradní kartu č. 3.

Vítám mezi námi pana ministra Grégra zatím jako jediného zástupce vlády.

Chtěl bych dát hlasovat o zařazení nového bodu zítra na 13. 4. pod tiskem 889.

Pokusím se přilákat všechny poslance z kuloárů a chodeb, abychom mohli tento procedurální návrh odhlasovat. Příchozí žádám o registraci.

 

Budeme hlasovat o zařazení nového bodu č. 86, sněmovní tisk 889.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 z přítomných 101 poslanců pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Včera jsme dále rozhodli, že budeme projednávat body v tomto pořadí: body 66, 84, 79, 64 a před polední přestávkou se vrátíme k přerušenému bodu 72.

Připomínám, že se odpoledne budeme věnovat bodům 82, 63, 78 a od 17 hodin ústním interpelacím na ministry vlády. Chtěl bych ještě jednou upozornit, že nejsou interpelace na předsedu vlády, tudíž náš odpolední program bude pokračovat až do 17 hodin a od té doby se budeme věnovat ústním interpelacím.

 

Pokud nejsou žádné poznámky a připomínky k programu, otevírám bod číslo

 

66.
Návrh poslanců Ladislava Šustra, Vlastimila Tlustého, Michala Krause,
Ivana Pilipa, Aleny Svobodové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 800/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Ladislav Šustr a za zpravodaje pan poslanec Marek Benda, zpravodaj ústavně právního výboru. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 800/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo, proto rozpravu uzavírám.

Ptám se navrhovatele pana poslance Šustra, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem před hlasováním. Není tomu tak. Pan poslanec Marek Benda potom v úloze zpravodaje, ale přesto bych se měl zeptat druhého zpravodaje Cyrila Svobody. Také ne.

Pan poslanec Michal Kuneš má náhradní kartu č. 4.

Předávám slovo zpravodaji panu poslanci Marku Bendovi, který nás seznámí s postupem při hlasování a potom bude přednášet jednotlivé pozměňovací návrhy. Žádám, aby se k nim vyjádřil jak navrhovatel, tak zpravodaj.

Žádám sněmovnu o zklidnění. Probíráme třetí čtení a budeme hlasovat.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, hlasování bude tentokrát naprosto standardní. Jako první bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, to je komplexním pozměňovacím návrhu ústavně právního a petičního výboru, který se k němu připojil, dále o návrzích pod písmenem B, což jsou návrhy pana poslance Krásy, o nichž bychom hlasovali individuálně. Nebude-li žádná námitka, hlasovali bychom společně o celém písmenu C, což jsou mé návrhy legislativního charakteru, dále o návrhu pod písmenem D a jednotlivě o návrzích pod písmenem E.

Není-li žádná námitka proti tomuto průběhu, mohli bychom takto postupovat a dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O tomto návrhu pana zpravodaje nechám hlasovat. Jsou tam různé přístupy jak o celku, tak o jednotlivých bodech.

 

Budeme hlasovat o navržené proceduře. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 144 poslanců pro 135, proti nikdo. Návrh jsme přijali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP