(15.30 hodin)

(pokračuje Němcová)

My jsme tento návrh neakceptovali, zákon prošel a nás ani ve snu nenapadlo proti němu vystupovat.

A ptám se potom, co je důležitější v této zemi: nějaký mediální zákon, který jsme měli a který by ještě nějakou chvíli fungoval, anebo odškodnění osob, i z jedné části událostí minulého století, i z druhé části? Co je pro tuto sněmovnu důležitější? Postavíme se k tomu čelem, anebo tady budeme hrát hry typu: jestli nám vy nepropustíte zákon, tak jak jej chceme my, tak my potom jej stáhneme a vina bude na vašich bedrech?

Připadá vám tohleto fér, vážení kolegové?

A ještě si nemohu odpustit jednu poznámku. Pan poslanec Turek coby předkladatel domnívám se, že záměrně mate nás, kolegy. Říká, že vláda pouze vytýká tomuto návrhu legislativně technické nedostatky, které by bylo možno v tomto zrychleném čtení opravit. Buďto stanovisko vlády nečetl, a doufám, že to přece jenom tak daleko nedošlo, anebo se dopustil toto prohřešku, že nás mate a spoléhá, že jsme toto stanovisko nečetli my.

Vláda vytýká řadu velmi vážných věcných nedostatků a v druhé části svých výtek, které obsahují téměř tři čtvrtiny strany, upozorňuje na věci legislativně technické. Ty věcné nedostatky, spolu s panem poslancem Cisárem, který vystoupil a řekl, že je možno je vyřešit, chci řešit, chci požádat sněmovnu, aby propustila ve zrychleném čtení, jak to jenom bude možné, tento návrh do druhého čtení právě proto, abychom tyto nebezpečné věci mohli ze zákona odstranit a umožnit mu, aby co nejrychleji mohl fungovat. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, myslím, že tady paní poslankyně hovořila o tom, že předseda poslaneckého klubu chce něčemu bránit. Myslím, že víme velmi dobře, že stačí podat šikovně nějaký návrh, který je nepřijatelný nebo je velmi sporný, a pak samozřejmě je možné zablokovat tímto návrh kteréhokoliv zákona.

Čili tím, kdo vnáší nestandardnosti a tyto způsoby do projednávání, není sociální demokracie, ale je to právě klub ODS, který už podruhé se snaží tento návrh zablokovat. A hovořil jsem nikoliv o tom, jestli by to být mělo nebo nemělo, protože o této záležitosti jsem osobně hovořil s panem poslancem Bendou v tom smyslu, že podá-li a najde-li k tomu alespoň trochu času, aby tak jednoduchý návrh zákona po deseti letech on sám předložil, pak o tomto návrhu budeme samozřejmě ochotni jednat. Ale jestliže to opět řeší nestandardním způsobem, předložením do jiného návrhu, který se netýká této věci, pak chápu protest navrhovatelů a myslím si, že postup paní zpravodajky Němcové je velmi zajímavý a bohužel místo toho, tak jak hovoří o tom, že chce vnést věcnost do celého problému, tak neustále sem zanáší ideologii.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dovolte mi krátce reagovat. I já se nedomnívám, že postupuji nepřiměřeným způsobem. Ve své zpravodajské zprávě jsem se soustředila pouze na strohé konstatování faktů a poté mi nikdo v této Poslanecké sněmovně nemůže upírat právo na to, abych mluvila, jak mluvím, a říkala to, co potřebuji říci. Ani vy, pane předsedo Škromachu. Prostřednictvím paní místopředsedkyně vám vzkazuji: takto počínat si nesmíte, protože to je nepřijatelné.

Za druhé, řekl jste před chvílí, že ODS se prostřednictvím nepřijatelných a velmi sporných návrhů, jejich předložením snaží zabránit přijetí návrhu, který vám leží na srdci.

Chci vám jenom osvěžit paměť. Při minulém projednávání tohoto zákona většina této sněmovny - opakuji většina této sněmovny - rozhodla o tom, že si přeje, aby návrh, který předložil pan poslanec Benda, aby byl akceptován. Zda vy to považujete za nepřijatelný a velmi sporný návrh, to byste musel vysvětlit, co jsou potom pro vás kritéria pro návrhy jiné. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Paní předsedající, dámy a pánové, myslím, že takovýto způsob vedení rozpravy nebo diskuse je pro mě osobně těžko přijatelný, protože si myslím, že je potřeba vést věci věcně a samozřejmě říkat pravdu, protože tato sněmovna také většinově rozhodla o tom, že bylo schváleno zpětvzetí tohoto návrhu, čili většinově rozhodla, nikoliv svévolně rozhodnutím pana poslance Turka.

Paní poslankyně, až budete hovořit opět o tom, co je nebo není pravda nebo co se událo, tak prosím komplexně. O tomto návrhu a o jeho stažení nebo zpětvzetí rozhodla tato Poslanecká sněmovna většinově.

A pokud jde o to, kdo co říká, myslím, že nikdo nikomu v tom nebrání, já jsem nikdy nebránil tomu, aby někdo sděloval své názory. Ale samozřejmě si myslím, že ke stanoviskům a názorům jiných, s nimiž se neztotožňuji, mám právo říci svůj názor či své stanovisko a dotčený by neměl být dotčený tím, že někdo má jiný názor než on. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Souhlasím s kolegou Škromachem, že to, co se tady právě odehrává, je nepěkné. V tom se asi shodneme. Pravděpodobně se neshodneme v tom, proč je to nepěkné, a v tom, kdo v této nepěkné hře jakou hraje roli.

A tak si pokusme zrekapitulovat ta nejjednodušší fakta, která pro veřejnost umožní nalézt odpověď na otázku: Kde se to nepěkné v tomto tématu bere?

Při projednávání minulého návrhu zákona pan poslanec Marek Benda legitimně v souladu se svým mandátem a v souladu s programem a politikou Občanské demokratické strany předložil pozměňovací návrh, aby odškodněni byli političtí vězňové komunistického režimu. Na tom nic nepěkného není.

Poslanecká sněmovna tento návrh přijala. Na tom také nic nepěkného není, ačkoliv chápu, že někteří hlasovali proti, a tudíž někteří s tímto názorem a návrhem nesouhlasí, a proto dnes považují avízo předložení podobného návrhu za pro ně nepřijatelné. Nepřijatelnost není nepěknost. Nepřijatelnost pro komunisty je pro mě srozumitelná.

Poslanecká sněmovna většinou svých hlasů chtěla odškodnit politické vězně komunistického režimu. Nepřijatelnost pro sociální demokracii už ovšem pro mě srozumitelná není, ale respektuji, že sociální demokracie proti tomuto návrhu nejenom hlasovala, ale hlavně, a rovněž respektuji, ve chvíli, kdy byl přijat, předkladatelé tohoto návrhu zákona jej stáhli a hlasy sociální demokracie a komunistů podpořili toto stažení, čímž, a to je nepochybné, oddálili účinnost tohoto zákona.

Platí-li dnes věta, že tento zákon mohl dávno platit a všichni, nejenom političtí vězňové komunistického režimu, ale i všichni odbojáři druhé světové války, již dnes mohli být odškodňováni, nebýt onoho stažení a onoho hlasování pro stažení ze strany sociální demokracie a komunistů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP