(17.30 hodin)

(pokračuje Kladívko)

Jsou tam ještě některé věci, které změkčují. Zdá se mi nevhodná například opakující se podmínka mnohých sankcí vůči cizincům, že dané rozhodnutí bude přiměřené z hlediska zásahu do jeho soukromého nebo rodinného života. Uplatňováním této podmínky může dojít k neúčinnosti těchto ustanovení.

Nepřijde mi ani moc moudré stavět hierarchii v právech chráněných hodnot soukromé zájmy jednoho jedince nad veřejné zájmy státu. Možná že by ve druhém čtení šlo z této věty odstranit pojem "soukromý", který se jeví jako nadbytečný, neboť v případech ohrožení zájmu státu se podle mého názoru může brát ohled pouze na ochranu dítěte a rodiny, nikoli na tzv. ostatní zájmy jedince. Je to pohled široký a dovoluje jakýkoliv výklad těm, kteří budou povolovat pobyt na našem území.

Navrhovaná novela na druhé straně zpřísňuje některé věci vůči cizincům, rozšiřuje se výčet správních deliktů a přestupků, aby bylo jasné, za co může být cizinec vyhoštěn z přechodného pobytu či vyhoštěn s povolením k trvalému pobytu.

Nově se definuje působnost policie a ministerstva v rámci tohoto zákona, ale to už všechno říkal pan ministr při předkládání novely.

Já jako zpravodaj doporučuji propustit novelu zákona do druhého čtení a samozřejmě přikázat ji výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kladívkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Josefa Houzáka, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Josef Houzák: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, neuplynul ani rok od nabytí účinnosti zákona o pobytu cizinců na našem území, a máme tu - dovolím si říci - vládní návrh s výraznou novelou tohoto zákona.

Není dobré pro naše zákonodárství a nepůsobí to ani věrohodně, přijímáme-li takové zákony, které se nestačí ani ohřát v praxi, a již se provádějí jejich nemalé změny. Nejhorší je, že se nejedná o první případ, a nelze souhlasit s názorem, že je to věcí pouze samotného Parlamentu. Je nutno souhlasit s tím, že je to otázka celého projednávacího procesu.

Významné místo a postavení v tomto momentě zaujímá předkladatel. Předkladatel v procesu projednávání tohoto zákona mohl výrazně ovlivnit působení normy v praxi. Tento názor ve mně vyvolává i samotná důvodová zpráva, která uvádí - cituji -, že " v aplikaci zákona v praxi se vyskytují negativní reakce zejména v hromadných sdělovacích prostředcích, které jsou způsobeny především nepochopením smyslu a účelu konkrétního ustanovení zákona". To na jedné straně, kdy údajné nepochopení zákona se vyskytuje u našich občanů, sdělovacích prostředků, a už vůbec si nedovedu představit nepochopení u cizinců a státních orgánů jiných zemí.

Na druhé straně nemůže obstát ani odůvodnění, že důvodem jsou některé organizační změny provedené na Ministerstvu vnitra a Policii ČR. Nemyslím si, že organizační změny na kterémkoli ministerstvu budou propříště zásadním důvodem pro změny a novely zákonů, zvláště takových, které mají široký a mimořádný rozsah s mezinárodním významem.

Předložené změny zákona, které reagují na předmět kritiky ze strany cizinců a ze strany našich státních institucí, byly v řadě případů obsaženy v pozměňovacích návrzích, které neprošly našimi zájmy.

Za pozitivní změny považuji snížení administrativní náročnosti, omezení komplikací spojených s doklady o zdravotním pojištění, specifikaci pojmu "studium" pro účely tohoto zákona a rozšíření okruhu osob, kterých se to týká, ale ovšem také rozšíření podmínek, za kterých může policie cizince vyhostit.

To jsou důvody pro podporu předložené novely tohoto zákona k dalšímu projednání. Doporučuji proto a navrhuji, aby novela tohoto zákona byla přikázána i výboru pro evropskou integraci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Houzákovi, slovo má pan poslanec Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen upozornit na jeden aspekt novely zákona, která je předkládána. Jsem velmi rád, že je předkládána, že ministerstvo zareagovalo na zkušenosti, které jsme měli všichni, státní orgány i my jako občané, poté co byl přijat tento zákon. To je ten aspekt, který se odráží na naší schopnosti přivést do této republiky vysokoškolské učitele, studenty, vědce a pokrývá celou tu oblast vědy a kultury.

Domnívám se, že novela směřuje správným směrem, a chtěl bych doporučit, abychom ji pustili do druhého kola, a zároveň bych chtěl požádat, aby byla postoupena k projednání také výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hovoří pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, chci navázat na to, co tu říkal kolega Houzák předtím, že skutečně, jestliže po tak krátké době novelizujeme zákon, pak by to měl být důvod k zamyšlení, a nepochybně je to současně i dostatečný důvod ke kritice navrhovatele, protože navrhovatel nepochybně neposoudil všechny aspekty, které jsou spojeny s novou úpravou.

Tady ovšem musíme také počítat s tím, že byrokracie má bez ohledu na to, za které to je vlády, vždycky tendenci rozvíjet své návrhy určitým způsobem.

Ale myslím, že v této věci nesplnila Poslanecká sněmovna svou roli, že jsme nedostatečně posoudili důsledky, společenské důsledky určitých nových úprav. A to je něco, nad čím bychom se zamyslet měli, protože toto posuzování zákonů je důležitější než desítky nebo stovky pozměňovacích návrhů. Mám za to, že ne vždycky přemýšlíme nad tím, jaké důsledky, jaký efekt bude mít ten či onen zákon, ta či ona novelizace, že zákony předěláváme, a pak se ukáže, že to není ta nejsprávnější cesta k tomu, abychom zákony neměnili tak často a aby zákony nebyly zbytečně přetíženy mnoha podrobnostmi, mnoha detaily, protože to se tu občas děje ve snaze předělávat předlohy, které máme.

Myslím tedy, že zamyšlení nad tím, zda nové instituty, nová úprava je potřebná a jaký bude mít efekt, to je především úkol sněmovny, který z nás nikdo nesejme. V této souvislosti tedy, jestliže po půlroce nebo po třičtvrtěroce měníme zákon, pak to skutečně je i slovo - jak se říkalo svého času - do vlastních řad.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému - faktická poznámka pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych jen reagovat na to, co říkal pan kolega Jičínský. Myslím si totiž, že výčet těch institucí, které mají nepochybně svůj díl na současném stavu, by měl zahrnovat i Senát a nepochybně také i pana prezidenta republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? - Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Prosím nyní pana ministra, aby přednesl případné stručné závěrečné slovo.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, že jste to vy, tak bude stručné, ale já jsem jinak chtěl hovořit déle. (Veselost.)

Ale nyní vážně. Já se totiž domnívám, že vůbec není potřeba mít nějaké sebemrskačské projevy, protože při vytváření takovéto opravdu rozsáhlé normy - to vlastně nebyla novelizace, to byl nový zákon - je myslím naprosto zřejmé, že není možné postihnout všechny problémy, které mohou nastat. V tuto chvíli tedy hovořit o tom, jestli větší vina je na sněmovně, nebo na Senátu, nebo prezidentu republiky, nebo na předkladateli, je irelevantní a myslím, že spíš bychom se měli bavit o tom, jak zlepšit ty věci, kde je shoda v tom, že je potřeba je řešit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP