(17.40 hodin)

(pokračuje Gross)

A řada z nich tady zazněla. O některých se můžeme pobavit, jestli má projít změnou stávající právní stav, u jiných nikoli. Ale spíše si myslím, že by byla chyba, kdybychom nenalezli vůli z nějakých prestižních důvodů ke změně přistoupit a trvali na tom, o čem bychom všichni věděli, že je chybné. Když prostě zjistíme, že je nějaký problém, tak je lepší ho řešit. A myslím si, že pro mě je potěšující, že zde cítím společnou vůli ty problémy, o kterých všichni víme, pomocí tohoto zákona řešit a věcně se bavit o jednotlivostech, které pak můžeme probrat v rámci jednání ve výborech nebo zde ve druhém čtení.

Chtěl bych za rozpravu poděkovat a myslím si, že společně nemusíme trpět nějakým traumatem, že se zde odvedla nějaká tragicky špatná práce před rokem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: S dovolením bych trošku shrnul rozpravu a připojím se k názoru pana ministra. V loňském roce jsme vlastně po x letech udělali zbrusu nový zákon v této oblasti, který podle dosavadních zkušeností nás velice přiblížil k Evropské unii. Tenkrát jsme věděli nebo sázeli jsme na to, že první půlrok ukáže, co bylo hodně správné, co bylo méně správné. A o tom je tato novela, abychom uvedli náš zákon do normálního stavu, aby vyhovoval hlavně České republice a cizincům, kteří chtějí naši zemi navštívit.

V rozpravě vystoupili čtyři poslanci. Ve svém úvodním slově jsem navrhl přikázání tohoto návrhu výboru pro obranu a bezpečnost, pan kolega Mareš navrhl přikázání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Toto byly jediné dva návrhy, které jsem zaznamenal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pokud se nemýlím, byl zde ještě návrh na projednání výborem pro evropskou integraci. Byl to návrh pana poslance Houzáka.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pardon, pan kolega Houzák navrhl ještě přikázání výboru pro evropskou integraci. Jsou zde tedy tři návrhy na projednání ve výborech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní budeme o těchto návrzích hlasovat.

 

V hlasování pořadové číslo 101, které zahajuji, se ptám, kdo je pro projednání ve výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 101 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 133 a nikdo nebyl proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 102 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 102 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 41 a 65 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 103 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro evropskou integraci. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 161 vyslovilo 69 a 58 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Dalším bodem je

 

41.
Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách)
/sněmovní tisk 708/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, opět bych si dovolil z pověření vlády uvést návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Problematika veřejných sbírek je v současné době upravena jednak zákonem č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 202/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb., a dále pak vyhláškou Ministerstva vnitra č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách. Platná právní úprava odpovídá době svého vzniku, tj. její základ je starý řádově již skoro 30 let. Z hlediska současných společenských a právních vztahů je nutno ji považovat za překonanou a nedostačující.

Část zákona upravující loterie byla z tohoto zákona zrušena již zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a zbývající ustanovení tohoto zákona, resp. zákona o veřejných sbírkách a loteriích a jim podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, vykazují celou řadu nedostatků, které znesnadňují, často i znemožňují aplikaci tohoto zákona.

Za nevyhovující lze považovat zejména následující úpravy.

Ustanovení obligatorně upravující formy a způsoby provádění veřejných sbírek, nepružný a z hlediska nových právních vztahů ve společnosti zastaralý princip povolování veřejných sbírek, systém povolování veřejných sbírek, popř. jejich zrušení či zastavení prostřednictvím dosavadního širokého okruhu orgánů včetně Ministerstva vnitra, koná-li se veřejná sbírka na území přesahujícím kraj nebo území hl. m. Prahy, vedoucí k nepřehlednosti, roztříštěnosti a v případě veřejných sbírek přesahujících území kraje též ke zbytečné centralizaci.

Překonaný systém kontroly u státního dozoru nad prováděním veřejných sbírek, to je další problematická věc ve stávající právní úpravě. A poslední věc, kterou bych řekl, se týká toho, že je poměrně málo účinný postih subjektů provádějících veřejné sbírky v rozporu s právními předpisy.

Zároveň je nutno s ohledem na ústavní pořádek České republiky upravit zákonem ta ustanovení dosavadní vyhlášky Ministerstva vnitra č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách, která zakládají povinnosti jednotlivých subjektů.

Cílem předloženého návrhu zákona tedy je nově definovat pojem "veřejná sbírka", zakotvit zásadu možnosti konat veřejnou sbírku jen na základě oznámení správnímu úřadu, a nikoli jako doposud na základě povolení, s tím, že rozhodování o tom, že sbírku nelze konat, by mělo následovat po zjištění, že sbírka nesplňuje zákonné podmínky.

Dalším cílem tohoto zákona je vymezit nově okruh osob oprávněných konat veřejnou sbírku a okruh orgánů příslušných k přijetí oznámení o konání veřejné sbírky k případnému rozhodování ve věci veřejné sbírky a ke kontrole jejího provádění.

Dalším cílem zákona je podrobněji upravit podmínky a způsob provádění veřejných sbírek, jejich vyúčtování a evidenci, dále zavést povinnost Ministerstva vnitra vést centrální evidenci veřejných sbírek, dále nově upravit sankce za porušení povinností uložených navrhovaným zákonem a v neposlední řadě zpřesnit právní úpravu. Stávající právní úprava není obsažena uceleně v jedné právní normě, ale v právních předpisech různé právní síly, což činí tuto problematiku značně nepřehlednou. Předložený návrh zákona tuto situaci odstraňuje a uvádí právní úpravy této problematiky do souladu s ústavním pořádkem České republiky, neboť podle čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod lze ukládat povinnosti jen na základě zákona.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, byl bych rád, kdyby i tento návrh zákona se dočkal stejného osudu jako předchozí dvě normy, to znamená, že sice bude podroben kritickému zraku zákonodárného sboru, ale bude prodchnut konstruktivitou a snahou řešit dnes nevyhovující právní úpravu této problematiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Stanislavu Grossovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové. Zpravodajská zpráva k vládnímu návrhu zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), sněmovní tisk č. 708, bude poměrně krátká, protože pan ministr tady všechny důležité aspekty, proč je tato novela předložena, již řekl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP