(17.50 hodin)

(pokračuje Kladívko)

Zásadní změnou proti stávající právní úpravě je odstranění zastaralého povolování veřejných sbírek a nahrazení jej principem oznamovacím. Tím právnická osoba může pružněji a jednodušeji dosáhnout požadovaného účelu, což je konání sbírky. Zároveň však na ni budou kladeny větší nároky, pokud jde o doložení všech skutečností požadovaných tímto zákonem, protože státní dozor a kontrolu nad konáním sbírek právnickými osobami je s ohledem na možnost zneužití veřejné sbírky navrhováno zachovat i v tomto novém zákoně.

Jak zde již bylo řečeno, problematika těchto veřejných sbírek, resp. její základ byl upraven v r. 1973 a dále dílčími úpravami prošla v r. 1990 a 1993. Zbylá ustanovení byla zrušena zákonem č. 202/1990 Sb., zákonem, který řešil loterie a sázky. Z tohoto důvodu se domnívám, že by návrh zákona měl být přikázán nikoliv výboru pro obranu a bezpečnost, jehož jsem členem. To znamená, že navrhuji, aby tento zákon byl přikázán v druhém čtení rozpočtovému výboru, protože podle mého názoru kompetence veřejných sbírek je velice úzce spjata i se zákonem o loteriích a sázkových hrách, tudíž by i tento zákon měl být součástí práce rozpočtového výboru.

Takže na závěr doporučuji propustit do druhého čtení a přikázat rozpočtovému výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy neregistruji. Obecnou rozpravu uzavírám.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Návrh na vrácení ani na zamítnutí nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost, pan zpravodaj Kladívko navrhl přikázat výboru rozpočtovému. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Hlásí se pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Dámy a pánové, já si jen dovolím upozornit jako předseda výboru pro obranu a bezpečnost, že tento zákon nemá s problematikou tohoto výboru nic společného. Pouze některý úředník z aparátu Parlamentu, když připravoval podklady pro pana předsedu, tupě usoudil, že je-li předkladatelem do vlády Ministerstvo vnitra, tak tento zákon přísluší našemu výboru. Jinak to nedovedu nazvat, protože pořádání veřejných sbírek, jejich registrace na krajských úřadech apod. s bezpečností a obranou aspoň doposud nemělo nic společného. Pokud nechceme vyhlásit novou sbírku na letadla nebo něco podobného, tak doposud to nemělo s obranou a bezpečností nic společného. Apeluji velmi na to, aby to našemu výboru nebylo přiděleno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 104 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 29 a 75 bylo proti.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 160 vyslovilo 107 a 6 bylo proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Nyní má slovo ministr dopravy pan poslanec Jaromír Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se na vás obrátil s procedurálním návrhem, a to odložit bod 44, který by měl být nyní projednáván, na závěr bloku prvních čtení. A to z toho důvodu, že některá přípravná jednání dosud nebyla ukončena a těžko bychom tento bod teď mohli úspěšně projednat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, já vám nechci brát optimismus, ale chci upozornit na to, že tento bod je předposledním bodem bloku prvních čtení. Táži se pouze, zda to víte.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Paní předsedající, je tam řada bodů, které jsou pevně určeny, čili až po nich.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane ministře, potom bude třeba formulovat tento návrh jinak, protože blok prvních čtení skončí nyní. Body, které jsou pevně zařazeny na určitý den a čas, nelze považovat za blok prvních čtení. Prosím, dejte návrh, kdy by měl být tento bod projednán.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Potom tedy na středu příští týden.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Na středu příští týden na odpoledne je navržena celá řada bodů, dopoledne je zařazen pouze jeden bod. Bylo by možné například, aby to bylo jako druhý bod příští středu?

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pak můžeme zvolit jiný postup, a to za bod 69, což je také zákon v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Za bod 69, dobře. Budeme tedy hlasovat o tom, aby sněmovní tisk 738, zákon o Policii České republiky, byl pevně zařazen, a to za bod 69 schváleného pořadu schůze.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Ano, děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já vás na návrh z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 106 rozhodneme o procedurálním návrhu pana ministra Schlinga.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 122 vyslovilo 67 a 49 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že u dalšího bodu se nejedná o bod pana ministra Grosse, chci mu poblahopřát k dnešnímu úspěšnému dni a rozloučit se s ním jako s navrhovatelem zákonů.

 

Dalším bodem je

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,
a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 739/ - prvé čtení

 

Chci vám oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto zákona o 30 dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jak již řekla paní místopředsedkyně Buzková, předloženým návrhem zákona se mění zákon 361/1999 Sb., kterým byl s účinností od 1. března 2000 novelizován zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Tím byla tehdy zavedena nová úprava podmínek pro udělování povolení k restaurování kulturních památek nebo jejich částí a současně bylo stanoveno, že povolení k restaurování vydaná před 1. červnem 1992 pozbývají platnosti uplynutím jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona, to je dnem 1. března 2001.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP