(9.50 hodin)

(pokračuje Gross)

V hlasování číslo 361 rozhodneme o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 179 pro 108, proti 48.

 

Jako poslední bude rozhodováno o přikázání výboru pro evropskou integraci.

Hlasování 362. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Z přítomných 179 pro 79, proti 61.

 

Další hlasování, bude hlasování o prodloužení lhůt projednávání ve výborech o 40 dnů se souhlasem předkladatele.

Hlasování 363. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Z přítomných 179 pro 164, proti 4.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta k jeho projednávání byla prodloužena o 40 dnů.

 

Děkuji zpravodaji kolegovi Vojiřovi i ministru průmyslu a obchodu panu Grégrovi.

 

Nyní přistupujeme k projednávání bodu

 

121.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
/sněmovní tisk 347/ - třetí čtení

 

Vidím, že v rámci tohoto třetího čtení se hlásí ministr vnitra Václav Grulich.

Prosím, kolegyně a kolegové, abyste se v jednacím sále utišili tak, že bude možno pokračovat, a hloučky, které se zde tvoří dokonce v bezprostřední blízkosti řečniště, aby byly rozpuštěny.

Hloučky se přesunuly pouze na druhou stranu řečniště.

Kolegyně a kolegové, toto není možné. Rozejděte se, neshlukujte se!

Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, povel byl dán a je nám dost povědomý, takže doufám, že ho budeme respektovat. Ale zdá se, že všichni ne.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon, který pan předsedající před chvíli citoval, byl projednán včera takříkajíc pod firmou skupiny poslanců a byl touto Poslaneckou sněmovnou přijat. Bohužel došlo k tomu, před čím jsem varoval ve druhém čtení. Návrh skupiny poslanců, který řešil jen jednu dílčí část celé problematiky, byl rozšířen tím, že z vládního návrhu, který řešil tuto problematiku podstatněji, v širším spektru, byla převzata podstatná část, takže z toho, co včera tato sněmovna přijala, řešil původní návrh skupiny poslanců jen nepatrný díl.

Samozřejmě je to legitimní. Je na této sněmovně, jaký způsob zvolí a k jakým závěrům dospěje. Ale ne vždy, co je legitimní, musí být dobré a správné. Já jen doufám, že tato praxe se neujme jen proto, aby se buď skupina poslanců, nebo některá politická strana mohla vykazovat tím, že předložila zákon, který byl přijat.

Nicméně musím říci, že jsem v závěru pro tento zákon nehlasoval, protože to, co řešily oba dva návrhy, a to je řešení přestupkové záležitosti, přestupkového řízení u ústavních činitelů, poslanecký návrh, a to byla ta jediná část tohoto návrhu, která byla nakonec přijata, řešila podle mého názoru polovičatě a nedůsledně. Já jsem hluboce přesvědčen, že poslanci a senátoři a další ústavní činitelé nemají žádný morální ani právní nárok na to, aby byli podrobováni jinému režimu v přestupkovém řízení než ostatní občané tohoto státu.

Protože však problematika… Vzhledem k tomu, že naprostá část vládního návrhu byla přejata do tzv. poslaneckého návrhu, není možné a nebylo by logické, aby vládní návrh byl opětovně projednáván a aby případně byly přijaty dva zákony, které řeší stejnou problematiku. Je tedy na mně, abych učinil zcela logický krok, a to je ten, že původní vládní návrh beru zpět.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane ministře, nicméně tak jednoduché to není. My jsme ukončili druhé čtení a návrh zákona může vzít předkladatel zpět pouze do ukončení druhého čtení. Po ukončení druhého čtení tak může učinit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny, takže rozumím vašemu návrhu, že je to návrh na to, aby sněmovna vyslovila souhlas se stažením, resp. se zpětvzetím, návrhu zákona uvedeného ve sněmovním tisku 347. Děkuji, pane ministře, za vystoupení.

Po mém soudu se k takovémuto návrhu rozprava nevede, nebude-li nikdo protestovat, protože to není častý případ, kdy bychom toto řešili. Já to považuji za procedurální návrh. Není-li proti tomuto výkladu námitek, budu pouze gongovat. Nepředpokládám, že to bude nějaké bojové hlasování, ale pro jistotu tak činím.

V hlasování pořadové číslo 364 rozhodneme o návrhu ministra vnitra České republiky pana Václava Grulicha z pověření vlády České republiky jako předkladatele, o návrhu na zpětvzetí vládního návrhu zákona uvedeného ve sněmovním tisku 347.

Toto hlasování zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro 160, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Tím je vyprázdněn bod číslo 121.

 

Můžeme přejít k bodu číslo

 

123.
Návrh poslanců Ivana Langera, Petry Buzkové, Evy Dundáčkové, Zdeňka Jičínského,
Jitky Kupčové a Jana Zahradila na vydání ústavního zákona, kterým se mění
ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
/sněmovní tisk 359/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal vedle již posazeného zástupce navrhovatelů Ivana Langera též zpravodaj ústavně právního výboru kolega Miroslav Výborný.

Konstatuji, že pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona představuje sněmovní tisk 359/3. Žádám pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval průběh rozpravy ve třetím čtení, bude-li nějaká. Písemnou přihlášku nemám, rozpravu otevírám a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám.

Nyní je možnost závěrečných slov jak navrhovatele, tak zpravodaje, takže nyní bude hovořit se závěrečným slovem zástupce navrhovatelů pan místopředseda Langer.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP