(18.10 hodin)

(pokračuje Svoboda C.)

Na jednu stranu vyhovuje těm, kteří chtějí, aby tu existovala možnost vyhlásit referendum v obecném množství případů, jak to vyplývá z ducha a litery článku 2 naší ústavy, na druhé straně vyhovuje těm, kteří jsou spíše pro jednorázové řešení, že totiž nedává tento návrh ústavního zákona šanci v lidovém hlasování schvalovat texty ústavních nebo jiných zákonů, ale pouze dává možnost zavázat vládu a poté samozřejmě Poslaneckou sněmovnu a Senát, aby se určitým způsobem chovaly, aby určitým způsobem jednaly, a přitom zcela respektuje, že zákonodárná moc náleží Parlamentu, to znamená Poslanecké sněmovně a Senátu.

Nechci prodlužovat naši debatu, protože na toto téma bylo řečeno velmi mnoho. Apeluji na to, abychom překonali všechny překážky, které jsou ohledně tohoto návrhu zákona, abychom měli odvahu pokročit dál, protože jakýmkoli zamítavým stanoviskem tento problém neřešíme. Opět se nám dostane na stůl v nové podobě. Budeme po mém soudu doslova - mohu užít výraz - pro smích veřejnosti, že se znovu a znovu zabýváme problémem referenda, že všichni mluvíme k veřejnosti, že referendum chceme v té či oné podobě, ale že zrovna návrh, který je v Poslanecké sněmovně, je špatný. Znamená to, že zde není dostatek vůle pro to, abychom tento návrh schválili.

To je několik slov úvodem k naší rozpravě. Apeluji jenom na to, abychom byli schopni překročit určité bariéry, a žádám o větší velkorysost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru. Záznam o projednání z ústavně právního výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 120/2, usnesení petičního výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 120/3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavně-právní výbor předložený návrh ústavního zákona projednal a nepřijal k němu žádné usnesení, nicméně vyslovil souhlas s určitými změnami, které jsou obsaženy v usnesení číslo 32 ústavně-právního výboru a které vám byly rozdány. Sám ještě vystoupím v podrobné rozpravě s těmito i vlastními návrhy. Zatím děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Nyní prosím, aby nás o jednání petičního výboru informoval pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, petiční výbor na své schůzi projednal návrh tohoto zákona a doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh byl přijat s pozměňovacími návrhy, které jsou v podstatě pouze technickými. Doporučujeme, aby za slovo "referendum" se vložilo slovo "návrhu" a gramaticky to bylo upraveno. V článku 15 odstavec 1 navrhujeme doplnit za slova "po uplynutí 15 dnů" slova "ode dne, kdy mu byl návrh podán". V článku 5 upravit číslování odstavců. V článku 5 odstavec 5 znění data účinnost nahradit slovy "1. ledna 2000". To je vše.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji petičního výboru panu poslanci Křečkovi. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Vojtěcha Filipa. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, podporuji tento návrh, ale v obecné rozpravě bych se chtěl vyjádřit k jedné záležitosti, která se týká spíše obecného pojetí návrhu. Pokud šlo o první čtení, nedostal jsem se k ní.

Chtěl bych se vyjádřit k tomu, že princip návrhu je v tom, že má být nepřípustné referendum ve věci, která se týká úpravy, jež je v rozporu s mezinárodněprávními závazky České republiky. Tento princip obecně sdílím a v podrobné rozpravě bude potřeba, abychom navrhli jiný text, než je momentálně uveden v zákoně, protože dikce rozpor s mezinárodněprávními závazky České republiky nepřihlíží ke skutečnosti, že Česká republika je vázána stovkami nejrůznějších smluv politických, hospodářských, kulturních a jiných a že mezinárodní smlouvy nebo některé závazky z nich plynoucí lze za podmínek v nich stanovených vypovědět. Viz závěrečná ustanovení řady mezinárodních smluv nebo námi schválený program na předminulou schůzi této sněmovny, kdy jsme se zabývali tím, jaké mezinárodněprávní závazky - např. s Ukrajinou - nebudou mezi těmito dvěma státy platit.

Legislativně se tedy tato otázka může řešit tak, že v referendu o věcném záměru ústavního nebo běžného zákona, který by byl v rozporu s mezinárodněprávními závazky České republiky, by se zároveň hlasovalo o zrušení příslušného závazku. To jistě možné je.

Podle návrhu by se referendum mohlo konat též k otázce vstupu České republiky do svazku s jinými státy. V důvodové zprávě se jako příklad uvádí vstup České republiky do Evropské unie. Nakonec jsme zde měli další návrh, který se týkal jen této věci.

V otázce vstupu České republiky do svazku s jinými státy je podstatné zachování svrchované rovnosti. Tato zásada je definována v deklaraci principů, jimiž se řídí vztahy mezi zúčastněnými státy OBSE. Zúčastněné státy budou vzájemně respektovat svou svrchovanou rovnost a individualitu, jakož i všechna práva, která z jejich svrchovanosti vyplývají a která tato svrchovanost zahrnuje. Mezi ně patří zejména právo každého státu na právní rovnost, územní celistvost, na svobodu a politickou nezávislost. Budou také vzájemně respektovat své právo svobodně si volit a rozvíjet svůj politický, sociální, hospodářský a kulturní systém, jakož i své právo stanovit si své zákony a předpisy. Svrchovaná rovnost se musí uplatnit ve vztazích uvnitř svazku států. A to je důležité právě pro princip, který je zde obecně přijímán, to znamená o vstupu do Evropské unie. V podrobné rozpravě uvedu, jakým způsobem bych doplnil tento text. Nijak nenarušuje právní úpravu, která je předložena. Obecně je potřeba ji podpořit.

Jinak je zde ještě otázka, kterou jsem zmiňoval v prvním čtení. Vzhledem k tomu, že jsme si ji vyjasnili na petičním výboru, nebudu se již k ní vracet a budu respektovat návrhy, které ve sněmovně padnou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Kdo se hlásí dále do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí, končím obecnou rozpravu k tomuto bodu.

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Jako první registruji přihlášku pana poslance Koudelky, kterému udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP