(18.00 hodin)

(pokračuje Cabrnoch)

Děkuji vám za akceptování těchto technických tiskových oprav a zdůrazňuji, že se nejedná o pozměňovací návrhy, o kterých by se mělo hlasovat.

Dále bych rád přednesl pozměňovací návrh, který je podmíněn přijetím souhrnného návrhu k registračním poplatkům pod č. 3 obsaženého v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, měl by název zákona znít takto: "zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů."

Tento můj návrh souvisí s tím, že právě ve zmíněném pozměňovacím návrhu č. 3 je prováděn zásah do zákona o správních poplatcích.

Dále bych předložil alternativní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu č. 11 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Tento pozměňovací návrh zní: v § 20 odst. 2 h) slovo "plyny" zaměnit za slova "léčivé přípravky".

Dovolte mi několik slov k odůvodnění. Současná právní úprava ve smyslu vládního návrhu obsahuje jistou nerovnoměrnost, a to v tom smyslu, že distributor je oprávněn ze zákona dodávat léčivé přípravky veterinárním lékařům, jde-li o léčivé přípravky pro léčbu zvířat. Na tomto místě je třeba uvést, že pro léčbu zvířat lze používat prakticky všechny léčivé přípravy určené také pro léčbu lidí, vyráběné jako humánní léčivé přípravky, a tedy vládní návrh umožňuje, aby distributoři dodávali de facto všem veterinárním lékařům veškeré léčivé přípravky používané pro léčbu lidí. Naproti tomu vládní návrh neumožňuje distributorům, aby dodávali léčivé přípravky určené pro léčbu lidí zdravotnickým zařízením, vyjma léčivých plynů, vyjma plynů, které se používají při zdravotní péči. Přitom zákon umožňuje, aby zdravotnická zařízení v souvislosti s poskytováním zdravotní péče léčivé přípravky používala, tedy definuje termín používání léčivých přípravků jako podávání pacientovi při výkonu péče, popř. vybavení pacienta potřebným množstvím léčivých přípravků atd., jak je to v návrhu zákona definováno.

Tuto nerovnost můžeme odstranit dvěma směry. Jedna z možností je zakázat distributorům, aby léčivé přípravky určené pro léčbu lidí dodávali veterinárním lékařům, nebo umožnit distributorům, aby léčivé přípravky určené pro léčbu lidí pro použití ve zdravotnických zařízeních dodávali zdravotnickým zařízením.

Pro informaci doplňuji, že léčivé přípravky používané ve zdravotnických zařízeních, tedy např. v nemocnicích, podle současné právní úpravy procházejí lékárnami se všemi dopady, které jsou s tím spojeny, tedy i s výrazným zdražením ve smyslu marže. Zdůrazňuji, že se jedná v mém návrhu pouze o léčivé přípravky ve zdravotnických zařízeních používané, nikoli léčivé přípravky, které by měly být pacientovi vydávány, tak dodávání těchto používaných léčivých přípravků distributory přímo zdravotnickému zařízení by přineslo významné úspory ve výdajích na léky, především z fondu veřejného zdravotního pojištění.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi, slovo má paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Dovolte mi ještě jednou vystoupit a podat pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, který jsem podávala ve výboru já sama. Je to pod bodem 3 b), tzn. čl. V. Doporučuji vynechat, zrušit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Emmerové. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Ano, je tomu tak. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Pešán. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil podat jeden pozměňovací návrh, který se vztahuje k § 20 odst. 2. Zařadit nové písmeno i), které by znělo: "chovatelům, jde-li o dezinfekční a dezinsekční přípravky stanovené Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv".

Důvodem úpravy § 20 je usnadnění distribuce a zejména prodeje těchto přípravků jednak profesionálním organizacím, které dezinfekci a dezinsekci provádějí, jednak farmářům, poučeným osobám, které DD přípravky ve své každodenní činnosti používají.

Chci ještě upozornit, že tento postup je ve shodě s předpisy Evropské unie, konkrétně s předpisem č. 93/C, 239/03. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pešánovi a omlouvám se panu poslanci Škromachovi, kterému jsem zapomněla udělit slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji.

Vážená paní předsedající, všudypřítomná vládo, vážené dámy a pánové, dovolil bych si přednést tento pozměňovací návrh. Připojuji se tímto k návrhu pana poslance Janečka na rozšíření názvu projednávaného zákona o zákon č. 48/1997 Sb., o název tohoto zákona, a navrhuji alternativní návrh účinnosti tohoto zákona do 31. 12. 2000. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Do podrobné rozpravy se dále nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen návrh na vrácení ani na zamítnutí, táži se pouze pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj si také nepřeje závěrečné slovo. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

7.
Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona
o lidovém hlasování (referendu)
/sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Cyrila Svobodu.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, myslím, že na toto téma bylo již řečeno velmi mnoho. Opět se budeme zabývat návrhem ústavního zákona o lidovém hlasování poté, co byl projednán výborem ústavně právním a výborem petičním.

Myslím si, že již všechny argumenty zazněly. Já bych jen rád znovu apeloval na to, že předložený návrh ústavního zákona je návrhem, který vychází vstříc oběma stranám, které jsou v této sněmovně rozděleny v radikálnějším pohledu na tento problém.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP