(17.50 hodin)

(pokračuje Janeček)

Osobně tvrdím, že zákon č. 48 není zákonem, který lze byť v malé novele projednávat formou legislativní nouze. Jsme tedy v termínu, který je posledním termínem pro to, aby byla buď účinnost tohoto zákona prodloužena, nebo abychom nechali naše zdravotnictví zhroutit. Osobně jsem pro to, aby se účinnost tohoto zákona prodloužila, i když samozřejmě je pravda, že ona omezená účinnost byla prosazena právě tehdy opoziční sociální demokracií.

Vzhledem k tomu, že nechci hazardovat s tím, že budeme žít v napětí, zdali bude, či nebude naše zdravotnictví před zhroucením od 1. 1. 2000, dávám pozměňovací návrh, který zní, že se do současného návrhu zákona zařazuje nový článek 3, který říká: Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb., ve znění zákona č. 22/1998 a zákona č. 120/1998 Sb. se mění takto: v § 61 se slova "a pozbývá účinnosti dnem 31. 12. 1999" nahrazují slovy "a pozbývá účinnosti 30. 6. 2000".

Pevně věřím, že je to doba, do které ministr zdravotnictví bude schopen předložit novelu zákona o veřejné zdravotním pojištění, a nebudeme opakovaně postaveni před nezbytnost účinnost tohoto zákona prodlužovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Slovo má paní poslankyně Milada Emmerová, připraví se pan poslanec Václav Krása.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení přátelé, chtěla bych vám jen sdělit jeden pozměňovací návrh, který v podstatě je jednou z variant, kterou předložil pan poslanec Cabrnoch při projednávání zákona o léčivech na našem výboru. Jde o upřesnění toho, kteří zdravotničtí pracovníci mohou zabezpečovat vybavení nemocných léky při propouštění z ústavní péče do domácího ošetřování -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, promiňte, já bych ráda poprosila poslanecký klub sociální demokracie o klid.

 

Poslankyně Milada Emmerová: - anebo při poskytnutí péče v ambulantním zařízení. Pro jistotu bych tento odstavec přečetla. Není dlouhý. Je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu. Týká se § 3 odst. 7: Používáním léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče se rozumí jejich podávání pacientovi při výkonu této péče, popřípadě vybavení pacienta potřebným množstvím léčivých přípravků. Vybavením pacienta léčivými přípravky se rozumí poskytnutí potřebného množství léčivých přípravků při propuštění z ústavní péče do domácího ošetřování nebo při poskytnutí zdravotní péče praktickými lékaři, praktickými lékaři pro děti a dorost a lékaři lékařské služby první pomoci v případě, že zdravotní stav pacienta bezodkladné užívání léčivého přípravku nezbytně vyžaduje a není-li včasný výdej léčivého přípravku na lékařský předpis vzhledem k místní nedostupnosti lékárenské péče dosažitelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Emmerové. Slovo má pan poslanec Václav Krása, připraví se paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já si dovolují předložit drobný pozměňující návrh. Navrhuji k bodu 106 návrhu novely zákona za slova "podmínek stanovených výrobcem" doplnit tento text: "Pro prodej vyhrazených léčiv, jsou-li jimi léčivé přípravky určené pro povrchovou dezinfekci drobných poranění kůže a dezinsekční přípravky určené pro zevní použití, se nevyžaduje živnostenské oprávnění k nákupu, přepravě, skladování a prodávání vyhrazených léčiv, pokud stanoví rozhodnutí o jejich registraci, § 26 odst. 1 písm. a). V takovém případě se na osobu prodávající tato vyhrazená léčiva hledí jako na prodejce vyhrazených léčiv a pro zacházení s těmito vyhrazenými léčivy, jakož i pro kontrolní činnost a sankce platí ustanovení tohoto zákona, s výjimkou oznamovací povinnosti podle § 18 odst. 4 písm. a)".

Odůvodnění. Léčivé přípravky určené pro povrchovou dezinfekci drobných poranění kůže a dezinsekční přípravky určené pro zevní použití představují atypické skupiny léčivých přípravků, které jsou bez nežádoucích účinků široce dostupné laickým uživatelům. Dezinfekce jsou např. součástí autolékárniček a jiných lékárniček a v rozporu se současným zněním zákona jsou běžně dostupné i prodejem v drogeriích, v prodejnách automobilů, v čerpacích stanicích a jinde. Insekticidní šampony jsou běžně dostupné v síti drogérií a významně přispívají ke kontrole epidemiologické situace, pokud jde o některá ektoparazitální onemocnění. S ohledem na vymezení léčivých přípravků předpisy Evropských společenství je nelze vyřadit z regulované oblasti léčiv, ale s přihlédnutím k nízkým rizikům s jejich použitím a k prospěchu z široké dostupnosti lze doporučit specifický způsob výdeje, prodeje, a to i bez návaznosti na institut lékárny či prodejce vyhrazených léčiv.

Zábranou toho, aby se tento zvláštní způsob výdeje neaplikoval u přípravků k tomu nevhodných, je posouzení k tomu pověřenými ústavy v rámci registračního řízení. S ohledem na to, že jde svou podstatou o léčivé přípravky, je s výjimkou výdeje zachován distribuční řetězec závazný pro léčiva umožňující v případě potřeby i potřebný stupeň dohledatelnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Slovo má paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, chtěla bych přednést pozměňovací návrh k bodu 51. V § 21 odst. 1 se za písm. g) doplní písmeno h), které zní: "Je povinna zajistit pacientovi alespoň jeden léčivý přípravek plně hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění z každé farmakologické skupiny. Pokud takový přípravek ihned nezajistí, musí bezúplatně pacientovi vydat odpovídající náhradu. Seznam léčiv, které musí být podle tohoto ustanovení k dispozici, upravuje vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví."

Svůj pozměňovací návrh chci zdůvodnit tím, že ze své praxe vím, že mnohdy ve skladě lékáren jsou drahé léky, které nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění, a nejsou léky, které mají stejné složení a jsou ze zdravotního pojištěny plně hrazeny, i když v distribučním skladu je jich přebytek. Mohu uvést např. Molsihexal a Corvaton, který svého času byl s příplatkem a byl mnohokrát dražší než Molsihexal.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Slovo má pan poslanec Cabrnoch, připraví se paní poslankyně Emmerová.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rád bych přednesl jako zpravodaj dvě tiskové opravy. Rád bych vás požádal, abyste si v tisku 110/1 opravili pozměňovací návrh k článku 1 k bodu 115 na straně č. 3 na 4. řádce. Za slovy "do pěti pracovních dnů" udělejte tečku a škrtněte slova "ode dne oznámení".

Dále prosím, abyste si provedli tiskovou opravu v tisku 110/1. Na straně 5 v § 29 odst. 2 za středníkem u písmene b) text začínající slovy "výši úhrady" patří na samostatnou řádku, protože se vztahuje k celému odstavci 2, nikoliv pouze k písmenu b).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP