(18.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Jednak v podrobné rozpravě podávám pozměňovací návrhy tak, jak s nimi vyslovil souhlas ústavně-právní výbor a jak jsou obsaženy v tisku 120/2, jednak podávám své pozměňovací návrhy, které vycházejí z toho, že referendum pojaté v tomto návrhu nevede přímo…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Paní poslankyně, páni poslanci, naléhavě vás žádám o ztišení řekněme  šumu v jednacím sále. Současně upozorňuji, že stále platí usnesení o zákazu  používání mobilních telefonů v Poslanecké sněmovně. Mluvte, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Referendum podle tohoto návrhu ústavního zákona nemůže přímo přijmout zákon nebo ústavní zákon, pouze dát v podstatě určitý pokyn vládě a parlamentu, aby určitou otázku příslušným právním předpisem upravily. Domnívám se, zvláště proto, že pro referendum jsou v tomto návrhu poměrně přísné podmínky, aby se vůbec konalo a aby bylo platné, jestliže lid už jednou v referendu svoji vůli projeví, měl by být větší důraz na vládu i na parlament pro to, aby tuto vůli lidu skutečně realizovaly. Jinými slovy, aby v tomto návrhu byly doplněny sankce pro tyto orgány, ústavní sankce pro nečinnost.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby v článku 2 se doplnil nový odstavec 4, který zní: Nepodá-li vláda návrh ústavního zákona ve lhůtě uvedené v odst. 3, prezident vládu odvolá. S návrhem ústavního zákona je spojena otázka důvěry. Ostatní odstavce se přečíslují.

Stejně tak v článku 3 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: Nepodá-li vláda návrh zákona ve lhůtě uvedené v odst. 3, prezident vládu odvolá. S návrhem zákona je spojena otázka důvěry. Ostatní odstavce se přečíslují.

Dále se doplní nový článek 6, který zní: Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se mění takto: v článku 35 se doplňuje písm. e), které zní: nepřijme-li parlament návrh ústavního zákona nebo zákona, jehož věcný záměr byl schválen v referendu, do jednoho roku od konání referenda. Ostatní články se přečíslují.

Uvedené návrhy směřují k tomu, že vláda je povinna pod hrozbou vlastního pádu, vlastního odvolání podat návrh příslušného zákona nebo ústavního zákona a že s návrhem je spojena otázka důvěry vládě. Dále co se týká novely Ústavy České republiky, rozšiřuje se možnost prezidenta na rozpuštění Poslanecké sněmovny, přičemž je to pouze možnost, nikoliv povinnost prezidenta, takže prezident může zvážit, jestli skutečně parlament mohl, či nemohl realizovat vůli danou lidem v referendu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Tak jak jsem předeslal ve svém vystoupení v obecné rozpravě, navrhuji, aby bylo doplněno ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 4 návrhu, a to slovy: při respektování svrchované rovnosti České republiky. Je to jenom doplnění textu, který tam je.

Zároveň v čl. 1 odst. 1 písm. c) a v čl. 4 je potřeba doplnit, tak jak je psáno v textu: do svazku lze vstoupit nejen s jinými státy - s jiným státem, resp. s jinými státy, musí tam být singulár i plurál, a za to doplnit větu: Ze svazku lze také vystoupit. Je to logické. Já bych uvedl takový příklad, protože ta svrchovaná rovnost státu je zásadní otázkou mezinárodního práva. Já např. považuji za hrubé porušení zásad svrchované rovnosti to, že čeští občané potřebují při cestách do USA víza, zatímco instituce Spojených států si bez souhlasu a vědomí příslušných českých státních orgánů, to je v podstatě nelegálně a v rozporu s mezinárodním a českým právem, zřídily na území České republiky - odpusťte mi to slovo - pasťáky pro nezdárné americké děti. Takže v tomto ohledu považuji takové doplnění stávajícího textu za rozhodující. Jiné návrhy nemám.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Ptám se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen návrh na vrácení ani na zamítnutí a předkladatel ani navrhovatel si nepřejí přednést závěrečné slovo, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Pan poslanec Zaorálek mi avizoval, že po skončení tohoto bodu by chtěl přednést procedurální návrh. Udílím mu k němu slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já bych chtěl požádat o zařazení bodu. Chtěl bych, abychom projednali rozsudek trestu smrti, který byl vynesen nad Ocalanem - pokud vím přesně - v průběhu tohoto dne a abychom rozpravu o této události pokud možno zakončili výzvou k tureckému parlamentu. Rád bych navrhl, abychom tento bod projednali zítra ve 14.00 hodin po polední pauze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je zde procedurální návrh pana poslance Zaorálka. Pokud do zahájení hlasování neobdržím veto dvou poslaneckých klubů, můžeme o tomto návrhu hlasovat. Nic takového mi není avizováno.

 

Zahajuji proto hlasování pořadové číslo 35 a ptám se: Kdo je pro tento procedurální návrh na zařazení nového bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 35 se z přítomných 178 pro vyslovilo 84, 74 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

Dalším bodem je

 

8.
Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o referendu
a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o referendu)
/sněmovní tisk 44/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů poslance Zdeňka Jičínského. Současně prosím o ztišení atmosféry v jednacím sále, protože v takovém hluku se skutečně jednat nedá. V okamžiku, kdy se rozpustí všechny hloučky, které se zde shromáždily, a budou pokračovat ve svých diskusích např. v předsálí, udělím slovo panu poslanci Jičínskému jako předkladateli.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče, já ještě jednou prosím diskutující poslance, zda by mohli dokončit své diskuse v předsálí.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, vážené shromáždění, návrh, který jsem jménem skupiny poslanců podal, se týká praktického způsobu provedení referenda, pokud bude přijat ústavní zákon, který tento ústavní institut učiní součástí našeho ústavního pořádku.

Jsem rád, že předchozí jednání o návrhu ústavního zákona, který jménem skupiny poslanců předložil poslanec Cyril Svoboda, prošlo pozitivně, přesto ale mám za to, že by asi v této fázi nemělo smysl zabývat se prováděcím zákonem, jestliže není přijat ústavní zákon.

Z tohoto hlediska bych chtěl dát Poslanecké sněmovně návrh, aby jednání o tomto návrhu odročila, protože věcné projednávání a přijetí, včetně modifikace textu, který jsem vám jménem skupiny poslanců předložil, závisí samozřejmě na tom, jaká bude ústavní úprava referenda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP