(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, byly již odhlasovány nebo ne?

 

Poslanec František Vnouček: Předložený návrh byl odhlasován.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Odhlasovali jsme proceduru a pak jsme hlasovali o jednom pozměňovacím návrhu. O bodu A jsme hlasovali, tím pádem jsme nehlasovali pravděpodobně o bodu B. (Protestující hlasy v sále.) Obráceně? Hlasovali jsme o bodu B, ale nehlasovali jsme o bodu A1 a A2. Děkuji.

Prosím o stanoviska. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 332 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 332 tento návrh byl přijat, když ze 157 přítomných hlasovalo 141 pro, nikdo nebyl proti.

 

Nyní lze konstatovat, že o všech návrzích bylo hlasováno. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jaroslava Plachého, Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. a zákona č. 125/1998 Sb., podle sněmovního tisku 242, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 333 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 333 tento návrh byl přijat, když ze 158 přítomných se 128 vyslovilo pro, 16 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně průběhu dnešního jednání, ještě než začneme projednávat další bod, uvedu některé záležitosti.

Nepředeslala jsem, že nejsou žádné interpelace na předsedu vlády. To znamená, že od 16 hodin jsme nemuseli projednávat interpelace na předsedu vlády. Od 17 hodin budeme projednávat interpelace na další členy vlády, ale vzhledem k tomu, že těchto interpelací není mnoho, je pravděpodobné, že po vyčerpání interpelací budeme pokračovat dalším pořadem schůze, v tuto chvíli do 19 hodin.

Já jsem byla pověřena ještě jednou předložit návrh, abychom dnes jednali i po 19. hodině včetně hlasování o návrzích zákonů do 21 hodin.

Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní předsedající, dámy a pánové, já myslím, že to je návrh, o kterém není nutné hlasovat. O tomto návrhu jsme již hlasovali. Je možné pouze přednést návrh na revokaci tohoto usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já si nejsem vědoma toho, že by takovýto návrh nemohl být zopakován. Uděluji slovo přihlášenému místopředsedovi Poslanecké sněmovny Stanislavu Grossovi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já myslím, že je zcela jasné, že hlasováno být může, protože nelze revokovat usnesení, které nebylo přijato. Kdyby bylo usnesení přijato, tak je nelze měnit bez jeho předchozí revokace.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ještě předtím, než dám hlasovat o svém procedurálním návrhu, dovolte mi říci krátké zdůvodnění tohoto návrhu. Jak bylo oznámeno na jednání vedení sněmovny s předsedy klubů, výrazná majorita v této sněmovně je zásadně proti tomu, aby se pokračovalo ve schůzi Poslanecké sněmovny i v příštím týdnu vzhledem k tomu, že v tomto měsíci jsou pouze dva týdny k práci ve výborech. V tuto chvíli stav projednávání pořadu této schůze je takový, že je velmi pravděpodobné, že pokud dnes nebudeme jednat déle, nepodaří se projednat do zítřka odpoledne celý pořad schůze včetně některých návrhů zákonů. Upozorňuji na to předtím, než budete hlasovat. Prosím, zvažte tuto skutečnost.

Dávám ještě slovo panu poslanci Jiřímu Vlachovi.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi říci pár slov k proceduře. Já patřím mezi ty, kteří chtěli jednat do 21 hodin, ale v tomto okamžiku souhlasím s názorem, že není možné znovu hlasovat o tomtéž. Kdyby ten návrh byl jiným návrhem, tak ano, ale tak jak to vykládá pan kolega Gross, to není možné. Teoreticky by v tom případě stačilo k zablokování jednání této sněmovny, abych podal návrh, který nebude přijat, já bych ho podal znovu a podával bych ho takto třistakrát celý den, protože nebylo přijato usnesení. To je absurdní výklad jednacího řádu. Nezlobte se na mne - přestože bych byl rád, abychom hlasovali o třetích čteních do 21 hodin, tak hlasovat o tomto návrhu znovu nemůžeme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan místopředseda sněmovny Stanislav Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že logiku má pan kolega Vlach v tom, že by nemělo být správné, aby se často hlasovalo o tomtéž. Pan kolega Vymětal navrhoval revokaci a proti tomu jsem já protestoval. Nelze revokovat usnesení, které nebylo přijato. Myslím, že v tom mám pravdu.

Druhá věc - jestliže někdo protestuje proti mému postupu, poradil bych mu jinou věc, která se tady neuplatňuje, ale měla by se uplatňovat. Podle § 53 nelze takové návrhy podávat pouze z úst řečníků, byť předsedajících, ale pouze na návrh dvou klubů nebo alespoň dvaceti poslanců. Doufám, že tolik hlasů se získá pro to, aby mohlo být hlasováno.

Aby nebylo pochyb o tom, že je možno hlasovat, podávám jménem poslaneckého klubu sociální demokracie - doufám, že mě můj klub neukamenuje - návrh, abychom jednali do (protestní výkřiky ze sálu) - já bych jen členy našeho poslaneckého klubu upozornil, že se jedná především o vládní návrhy zákonů, takže podávám návrh, abychom jednali do 20.59 hodin. Věřím, že v našem klubu naleznu těch dvacet statečných k naplnění tohoto ustanovení jednacího řádu. Bude-li to zapotřebí doložit, tak já si je obejdu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já svůj návrh stahuji. Pan poslanec Gross mi předloží listinu s dvaceti podpisy a pak rozhodneme o návrhu, abychom dnes jednali do 20.59 hodin.

Hlásí se pan poslanec Vojtěch Filip jako předseda klubu KSČM. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já skutečně nezpochybňuji právo dvaceti poslanců, aby předložili takový text, který se bude týkat jednání třeba do 20.50 hodin nebo do 20.59 hodin. Jistě je možné to takto kvantifikovat. Myslím, že v roce 1996 jsem v rozpravě asi v 0.30 hodin takto diskutoval s několika poslanci, kteří zůstali v té době ve sněmovně v prázdném sálu.

Podotýkám, že neustále nejsou správně předávány informace k tomuto rozhodování. Pan místopředseda Langer řekl, že se to projednalo v organizačním výboru. Podotýkám, že tomu tak nebylo, že v organizačním výboru to bylo projednáváno, ale hlasováním to neprošlo, protože z potřebných asi jedenácti hlasů bylo pro jen šest a jeden byl proti. Já jsem podotkl na otázku předsedy sněmovny Václava Klause, že já jsem hlasoval proti, protože nehodlám neustále komentovat to, že někdo hlasuje pro jednání po 19. hodině, a pak tady prostě ten, kdo pro to hlasoval, zásadně není. To jsme si ověřili v úterý. Jsem přesvědčen, že takové nedůstojné jednání není možné, a není možné právě při projednávání zákonů ve třetím čtení.

Nechtěl bych, abychom nastolili takovou praxi v tomto roce. Nepředpokládám, že ji chce nastolit kdokoli, kdo se chce odpovědně postavit k zákonům, které mají ovládat tuto zemi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP