(Schůze opět zahájena v 18.32 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v jednání, neboť čas určený k poradě klubů vypršel. V tuto chvíli budeme hlasovat o několika pozměňovacích návrzích. Nejprve bych navrhovatele, který navrhl, abychom odhlasovali pokračování v jednání po 19. hodině, upozornil na to, že tento návrh je hlasovatelný pouze tehdy, předloží-li jej buďto 1/5 poslanců, anebo dva poslanecké kluby podle zákona o jednacím řádu, § 53 odst. 1. Předpokládám a rozumím tomu tak, že poslanecký klub ODS se k této žádosti připojuje. Tudíž bych v tuto chvíli zrekapituloval, co se bude odehrávat.

Nejprve rozhodneme o návrhu na prodloužení jednání, poté budeme hlasovat o procedurálním návrhu, resp. námitce pana poslance Václavka, potom odhlasujeme proceduru a pak se dostaneme k věcnému hlasování. Nicméně ještě s faktickou poznámkou mimo rozpravu kolega Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Opravdu jen upřesnění. Nebylo navrhováno prodloužení jednání do 21 hodin, ale chápejme to tak v případě, že o několik minut bude třeba hlasovat později než v 19.00, aby bylo jasné, o co jde. Neřekl pan předseda klubu, že navrhujeme jednat do 21 hodin.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozumím tomu tak, nicméně v obou případech je tato podmínka zapotřebí. Byla splněna tím, že se k požadavku přihlásil i poslanecký klub ODS.

 

Nyní budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 29 o tom, že dnes budeme o návrzích zákona hlasovat i po 19. hodině.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 170 poslanců, 13 poslanců a poslankyň bylo proti. Čili můžeme dnes hlasovat i po 19. hodině. Děkuji.

 

Nyní přikročíme k hlasování o procedurální námitce pana poslance Jiřího Václavka s tím, že já bych v souladu s jeho námitkou doporučoval postupovat takto, že bych nyní předložil Poslanecké sněmovně návrh usnesení, který by v souladu s § 1 odst. 2 jednacího řádu zněl takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že návrh obsažený ve sněmovním tisku 40/1 je vzhledem k § 102 odst. 3 nehlasovatelný."

 

O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Není námitek? Není. Pan kolega Vymětal se hlásí nebo nehlásí? Nehlásí, takže budeme hlasovat o tom, co jsem navrhl.

 

hlasování pořadové číslo 30 rozhodneme o tomto návrhu usnesení.

Kdo je pro jeho přijetí, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 98 poslankyň a poslanců, proti bylo 100 poslankyň a poslanců.

 

Nyní bychom v dalším hlasování odsouhlasili proceduru, kterou navrhl zpravodaj pan poslanec Tlustý. Ještě je jiný návrh. Takže pan zpravodaj Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl postup hlasování o jednotlivých předložených návrzích, a dopředu uvádím, že je naprosto jasné, že z důvodů ryze účelových může o tom být vedena několik dní a nalezne oporu v našem jednacím řádu. Nicméně se domnívám, že by měla zvítězit kritéria racionální, a proto navrhuji následující postup hlasování.

Jako první hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Filipa, který navrhuje zařadit do návrhu usnesení, který předložil Jiří Václavek, nový bod V, protože to je ve své podstatě pozměňovací návrh k návrhu usnesení. Potom hlasovat o návrhu usnesení pana kolegy Václavka jako celku. V případě jeho přijetí jsou další návrhy nehlasovatelné s výjimkou doprovodných usnesení, která jsou hlasovatelná a neztrácejí smysl.

V případě nepřijetí návrhu usnesení pana kolegy Václavka, k němuž se připojila vláda, by následovalo hlasování o doplňujících a pozměňovacích návrzích předložených k návrhu rozpočtového výboru, tzn. tisku 40/1, a jednalo by se o 6 doplňujících návrhů a dva pozměňovací návrhy. Předkladatelé těchto návrhů souhlasí s tím, aby bylo hlasováno jednotlivě po návrzích, aby hlasování bylo sloučeno do skupin, jak návrhy k sobě věcně patří a jak navrhují určité alternativy v doporučení, přičemž pořadí v rámci skupin by bylo dáno pořadím předložení těchto návrhů. Hlasovali bychom nejprve o třech pozměňovacích návrzích, které se týkají toho, aby rozpočet vycházel z platné legislativy, stručně uvedeno, poté o dvou návrzích, které se vztahují ke schodku, a potom o návrhu, který se týká případného rozčlenění rozpočtu do dvou částí, jak navrhl pan kolega Kalousek. Poté bychom hlasovali o dvou alternativách lhůty, ve které by vláda předložila nový návrh sněmovně, přičemž jeden návrh hovoří o 21 dnech a druhý o 30 dnech. Návrhy mají kvantitativní charakter a já bych doporučoval napřed orientační hlasování a po něm definitivní rozhodnutí o těchto pozměňovacích návrzích.

Poté by následovalo hlasování o návrhu rozpočtového výboru jako celku, samozřejmě včetně případně přijatých doplňujících a pozměňovacích návrhů. Poté by následovala dvě hlasování o dvou navržených variantách doprovodného usnesení, které se vzájemně nevylučují.

To je návrh procedury a abychom si ušetřili v průběhu hlasování diskusi, doporučuji potvrdit tento návrh nebo ho zamítnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, právě se tak chystám učinit.

 

Nyní rozhodneme v hlasování pořadové číslo 31 o proceduře, kterou navrhl zpravodaj k tomuto bodu.

Kdo je pro přijetí této procedury, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proto tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 195 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP