(11.40 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dámy a pánové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu, budeme pokračovat. Před přestávkou, která byla vyhlášena na žádost jednoho poslaneckého klubu, jsem konstatoval, že přistupujeme k projednávání bodu číslo 86, kterým je

 

86.
Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
/sněmovní tisk 150/ - třetí čtení

 

Jedná se o projednávání sněmovního tisku číslo 150. Zahajuji v tuto chvíli třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolku zpravodajů již dnes podruhé zaujal ministr financí České republiky Ivo Svoboda. Zároveň prosím, aby stejné místo vedle pana ministra zaujal zpravodaj rozpočtového výboru a jeho předseda pan poslanec Vlastimil Tlustý.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 150/2. Žádám zpravodaje a předsedu rozpočtového výboru pana poslance Tlustého, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou tímto otevírám. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Jako první pan kolega Tlustý.

Pane poslanče, ještě požádám o chvilku strpení, aby atmosféra v sále byla důstojnější. Nicméně vy jste otrlý politik, takže můžete hovořit.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych na začátku třetího čtení přednesl několik variantních legislativně technických úprav, které budou přicházet v úvahu při kombinaci v přijetí určitých pozměňovacích návrhů.

Za prvé - legislativně technické úpravy k návrhu označenému A7. V případě, že bude schválen pozměňovací návrh A2 a současně bude schválen pozměňovací návrh A3, je zapotřebí v nově navrženém § 15 odst. 6 pozměnit konec věty za středníkem takto:

"; to neplatí, žádá-li o vzetí vozidla do evidence vozidel nebo o změnu v evidenci vozidel složka integrovaného záchranného systému nebo jedná-li se o vozidlo podle § 5 odst. 1 písm. a)."

Druhá varianta legislativně technické úpravy pro návrh A7 je pro případ, že bude schválen pozměňovací návrh A2 a současně neschválen pozměňovací návrh A3. V tom případě je na tomtéž místě, tzn. po středníku v § 15 odst. 6, třeba pozměnit konec věty takto:

"; to neplatí, jedná-li se o vozidlo podle § 5 odst. 1."

Dále k pozměňovacímu návrhu A8 - opět legislativně technické úpravy:

Bude-li schválen pozměňovací návrh A2, je zapotřebí vypustit slova "pro řidiče vozidla státní rozpočtové organizace nebo".

K témuž A8 pro případ, že by nebyl schválen pozměňovací návrh A3. Je zapotřebí vypustit slova "nebo pro řidiče vozidla složky integrovaného záchranného systému".

Dále k návrhu G4. V tisku, který máte k dispozici, došlo k chybě a pozměňovací návrh G4 má správně znít takto:

V § 16 odst. 1 ve třetím řádku se § 15 odst. 3 nahrazuje "v § 15 odst. 7". Došlo tam k záměně číslovek 3 a 7 v obráceném umístění.

Poslední legislativně technická úprava pro případ přijetí nebo nepřijetí návrhu A2 a A3. Týká se návrhu, který předložil pan poslanec Svoboda, tj. nového znění § 15, je to návrh označený písmenem H. V případě schválení A2 a neschválení A3 je zapotřebí v pozměňovacím návrhu H vypustit v § 15 odst. 1 celou druhou větu, nebo v případě neschválení A2 a schválení A3 je zapotřebí v § 15 odst. 1 ve větě druhé doplnit za slova "vozidla státní rozpočtové organizace" slova "nebo vozidla složky integrovaného záchranného systému" a za slova "právo hospodaření státní rozpočtové organizace" doplnit slova "nebo složky integrovaného záchranného systému".

Poslední varianta v případě schválení A2 a schválení A3 současně se v § 15 odst. 1 ve větě druhé v obou případech nahradí slova "státní rozpočtová organizace" slovy "složka integrovaného záchranného systému".

To jsou všechny nezbytné legislativně technické úpravy, které by bylo třeba přijmout v případě vyjmenovaných kombinací přijetí či nepřijetí návrhů A2 a A3.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Tlustému.

Dále se do rozpravy ve třetím čtení hlásí pan poslanec Cyril Svoboda. Prosím, pane kolego, přistupte k řečništi a ujměte se slova.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, také využívám § 106 jednacího řádu a navrhnu tady dvě legislativně technické změny, které vyplývají i z logiky textu.

První se týká mého pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Tam v odst. 9 je v nynějším textu, že se rozhodne bezodkladně, a aby byla naprostá jistota, že se musí rozhodnout ve správním řízení, tak navrhuji tento text:

Za slova "rozhodne" slova "ve správním řízení" a pokračuje text dál, takže to bude znít "bezodkladně rozhodne ve správním řízení o vyřazení vozidla, v jehož rámci došlo k zániku pojištění odpovědnosti".

V logice toho je třeba změnit ještě text mého pozměňovacího návrhu pod písmenem K, který souvisí s § 15, a tam nahradit dnešní slova "ze silničního provozu" slovy "z centrální evidence vozidel".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pane poslanče, pouze se opíráte o § 95, nikoli 106, protože neprobíráme státní rozpočet. Podstata je ale samozřejmě zřejmá. Poprosil bych, abyste návrh dal panu zpravodaji, abychom potom věděli přesně, o čem budeme hlasovat.

Ve třetím čtení se ještě někdo hlásí, kolegyně a kolegové? Není tomu tak. Končím rozpravu ve třetím čtení.

Přistoupíme v tuto chvíli k závěrečným slovům a poté k hlasování. Nyní bych tedy požádal pana ministra financí České republiky Ivo Svobodu, jestli chce využít možnosti vystoupení před hlasováním o pozměňovacích návrzích, je v tuto chvíli to správné místo. Je tomu tak, hovořit bude ministr financí České republiky Ivo Svoboda. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP