(11.00 hodin)

(pokračuje Fencl)

Po rozhovorech s některými vámi jsem pochopil, že existuje určitá přátelská dohoda ve sněmovně a že se této možnosti vzdám, protože možná některá má stanoviska by mohla působit kontraproduktivně, a já věřím ve vůli této sněmovny přijmout předkládaný zákon v co nejlepší formě.

Proto už využiji jen tohoto okamžiku a budu konstatovat, že bych si dovolil poděkovat za péči a pozornost, kterou jste věnovali projednávanému návrhu veterinárního zákona, a požádat vás o podporu a vyslovit přesvědčení, že nový veterinární zákon vytvoří dobré podmínky pro úspěšné plnění úkolů a rozvoj veterinární péče a, což považuji za velmi důležité, harmonizaci našeho veterinárního práva s veterinárními předpisy Evropské unie. Děkuji za vaši trpělivost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zemědělství Janu Fenclovi. Nyní se ptám pana zpravodaje Pešána, jestli chce využít možnosti závěrečného slova. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych vám chtěl jen velice stručně osvěžit to, jak to probíhalo ve druhém čtení. Na své 13. schůzi Poslanecká sněmovna probrala veterinární zákon, já jsem jako zpravodaj navrhoval projednávat tento vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů zemědělského výboru.

V následné podrobné rozpravě ve druhém čtení vystoupili čtyři poslanci, kteří podali několik pozměňovacích návrhů, a po ukončení podrobné rozpravy Poslanecká sněmovna doporučila vládní návrh zákona o veterinární péči propustit do třetího čtení. Návrhy, které zazněly ve druhém čtení, včetně usnesení zemědělského výboru, máte před sebou jako sněmovní tisk č. 88/2 a tento tisk bude východiskem pro naše hlasování nyní, ve třetím čtení. Považoval jsem za nutné vás na to upozornit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji. V tuto chvíli jsme již před okamžikem hlasování. Všechny, kteří se tohoto hlasování chtějí zúčastnit, zvu do sněmovny. Možná je to trochu nečekaně rychlé, ale myslím si, že je to dobře, že je to rychle. Takže prosím pana zpravodaje, aby v tuto chvíli navrhl proceduru a abychom tuto proceduru odsouhlasili, případně akceptovali bez hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Dámy a pánové, já bych si dovolil vám navrhnout proceduru, kdy na začátku opravím legislativně technickou chybu z usnesení zemědělského výboru, kdy omylem nebyl uveden text pod čarou. Potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které padly ve druhém čtení a které se bezprostředně dotýkají usnesení zemědělského výboru, potom bychom hlasovali o usnesení zemědělského výboru jako o celku, mimo, pochopitelně, těch bodů, které budou změněny předcházejícím hlasováním, předcházejícími pozměňovacími návrhy. Potom bychom hlasovali o třech pozměňovacích návrzích, které nezasahují do usnesení zemědělského výboru, ale do vlastního veterinárního zákona, a potom bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Čili procedura bude taková, že nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k základnímu pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru, poté o usnesení zemědělského výboru jako o celku, poté o pozměňovacích návrzích nevztahujících se k zemědělskému výboru, a poté o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Procedura je srozumitelná, přesto se ptám, zda někdo navrhujete jinou proceduru nebo je něco nesrozumitelné. Je obecný souhlas s tímto postupem, takže já nyní prosím, pane zpravodaji, abyste v duchu této procedury navrhoval jednotlivé body k hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Já nejprve, jak jsem již uvedl, přečtu na steno opravu, čili č. 26 - poznámka pod čarou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, mám trochu problém, protože jestliže jde o legislativně technické zpřesnění, obávám se, že k němu mělo dojít v průběhu rozpravy ve třetím čtení, což bylo před malou chvílí. Táži se, zda někdo zpochybňujete toto zpřesnění, že proběhne v tuto chvíli. Není tomu tak, takže je obecný souhlas, abyste provedl nyní to, co jste chtěl učinit. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Já jen chci, aby zaznělo na steno, že "zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů". Tato poznámka pod čarou vypadla z usnesení zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je-li souhlas s tímto postupem, já jej také akceptuji.

Můžeme nyní přistoupit k hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní ještě před hlasováním bych považoval za slušné, abych řekl na mikrofon, že já jako zpravodaj jsem působil jako státní veterinární lékař ve své původní profesi.

Nyní již k vlastnímu hlasování. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kováčika, který máte ve sněmovním tisku 88/2 uveden pod B1 na str. 8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám zde poznámky, že je tu tak velký hluk, že není řádně slyšet vašeho slova, takže, protože sněmovnu zřejmě neuklidním, abyste příště zvýšil hlas. Jedná se tedy o hlasování o pozměňovacím návrhu B1.

Stanovisko zpravodaje je nesouhlasné, ministra neutrální.

 

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 532. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 174 poslankyň a poslanců pro 40, proti 118. Návrh nebyl přijat.

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní proběhne hlasování o pozměňovacím návrhu C1 na str. 8. Stanovisko zpravodaje kladné, předkladatele také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 533. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 174 poslankyň a poslanců pro 126, proti 35. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pozměňovací návrh pod písm. C2 na str. 8. Stanovisko zpravodaje souhlasné, předkladatele rovněž souhlasné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 534. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 175 poslankyň a poslanců pro 145, proti 14. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Nyní přistoupíme k hlasování o bodu C3. Stanovisko zpravodaje souhlasné, předkladatele rovněž tak.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 535, ve kterém o tomto návrhu rozhodneme. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 174 poslankyň a poslanců pro 146, proti 14. Návrh byl přijat.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Dalším bodem k hlasování je C4 A. Zde zpravodaj nechá na rozhodnutí sněmovny. Pan ministr rovněž tak.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 536. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 112, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Jelikož byl přijat návrh C4 A, tak návrh C4 B je tím pádem nehlasovatelný.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D - poslanec Kučera ml. Stanovisko zpravodaje je mírně souhlasné, stanovisko předkladatele je nesouhlasné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP