Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, vzhledem k tomu, že jsem byla upozorněna, že v takovém případě by mohlo dojít ke schválení něčeho, co by se potom ukázalo, že ve skutečnosti není možné, velice se přimlouvám za stanovisko, aby tento návrh byl schválen až poté, co písemný návrh bude legislativou předložen a všichni poslanci budou vědět přesně, o čem hlasují. Myslím, že v tuto chvíli nelze o tomto návrhu hlasovat.

Pan poslanec Koháček se hlásí s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upozornit, že pokud nepřijmeme návrh pana kolegy, který přednesl, tak bude tisk "Pozměňovací návrhy" připraven standardním způsobem v pořadí, v jakém byly jednotlivé návrhy předneseny, a budeme se velmi obtížně orientovat v tom tisku. Myslím si, že návrh kolegy směřoval i k tomu, aby tisk "Pozměňovací návrhy" byl připraven způsobem, na kterém se dohodnete, a proto žádám, abychom o tom rozhodli již nyní. Samozřejmě je i možnost připravit tento tisk dvojím způsobem, ale bude to ztráta papíru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, musím konstatovat, že ve všech případech, kdy se zatím připravovaly písemné podklady pro třetí čtení, na žádost zpravodaje se připravovaly takovým způsobem, ale vždy se o tom, že se tímto způsobem bude hlasovat, rozhodovalo až na samotném počátku třetího čtení, kdy poslanci měli k dispozici tento podklad, protože tímto způsobem bychom mohli schválit něco jiného, než si poslanci představují. K takovémuto postupu zatím nebylo nikdy přistoupeno. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, musím s vámi polemizovat. Já sám jsem tento postup zvolil již dvakrát a vždy úspěšně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Mně v tuto chvíli nezbývá, než o tomto návrhu hlasovat, i když jsem přesvědčena o tom, že tento návrh z procedurálního hlediska není návrhem rozumným. Rozhodneme tedy o něm v hlasování pořadové číslo 69, protože Poslanecká sněmovna se koneckonců může usnést na čemkoliv. Poslanci žádají zopakování tohoto návrhu.

 

Poslanec Libor Ježek: Žádám ve svém návrhu, aby veškeré pozměňující návrhy, které v této podrobné rozpravě padly, byly v materiálu, který dostaneme jako soubor pozměňujících návrhů, seřazeny podle jednotlivých témat, abychom nemuseli jako při minulém projednávání sněmovního tisku 35 neustále listovat o různých variantních návrzích apod. Navrhuji, aby to bylo do bloků, tak jak odpovídají hlavy zákona o spotřebních daních, tzn. pohonné hmoty, alkohol, tabákové výrobky a ostatní pozměňující návrhy, které jsou jak v zákonu o spotřebních daních, tak v zákonu o dani z přidané hodnoty, tak v zákonu o lihu. Pro lepší orientaci při hlasování o variantních návrzích atd.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální připomínkou pan poslanec Václavek. Upozorňuji, že neprobíhá rozprava.

 

Poslanec Jiří Václavek: Předpokládám, že hovoříme pouze o uspořádání materiálu, nikoli o způsobu hlasování.

 

Poslanec Libor Ježek: Souhlasím, toto je pouze návrh na uspořádání materiálu, tak jak jej legislativa vypracuje. Je možné vypracovat variantu, tak jak byly podány, a souběžně variantu tuto.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S další procedurální připomínkou pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, víme, že pozměňujících návrhů padlo skutečně velké množství a že bude účelné, aby takto byly seřazeny, ale já bych chtěl upozornit zpravodaje i zpravodaje jednotlivých výborů, kteří se budou podílet na zpracování, aby podle jednotlivých hlav a paragrafů byly zaznamenány tyto pozměňující návrhy, jak byly v pořadí předloženy ve sněmovně, aby nedocházelo k předřazení jiného návrhu, než ten, který zazněl později. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli již rozhodneme hlasováním o návrhu poslance Ježka, a to hlasováním pořadové číslo 69, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 184 vyslovilo 172, 4 byli proti.

 

Obávám se, že jsme tímto hlasováním založili precedens, že po každém zákonu budeme muset hlasovat o tom, jak bude vypadat materiál, který dostanou poslanci na své stoly. Dosud se vždy tento materiál připravoval tak, jak o to zpravodaj požádal.

Dalším bodem je

 

8.
Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
/sněmovní tisk 82/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů poslance Evžena Snítilého.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych velice krátce uvedl velice malou novelu 72, kterou předkládám za navrhovatele. Tato novela nemá žádný jiný cíl než říci, že od nabytí účinnosti této novely bude ohledně vypořádacího podílu družstevníků, kteří odcházejí, rozhodli se odejít z družstva se svým vlastnictvím, se svým bytem, vypořádána podle jediné právní normy. Jsme přesvědčeni, že touto normou by měl být obchodní zákoník, protože ten platí na všechny zbývající formy družstevnictví. Máme za cíl zajistit všem družstevníkům stejná práva podle obchodního zákoníku, tak aby neplatila ustanovení zákona 72, který říká, že pouze pro jednu část družstevníků, a to pro bytová družstva, a pouze pro část družstevníků bytových družstev, kteří požádali o převod svého majetku do vlastnictví a rozhodli se s tímto majetkem odejít z bytových družstev, platí ustanovení do této doby zákona 72, které říká, že vypořádací podíl se vypořádá i z části nedělitelného fondu. Pro všechny ostatní družstevníky však platí ustanovení obchodního zákona § 233, který říká, že vypořádací podíl je částka bez části nedělitelného fondu.

To je mé krátké zdůvodnění, opakuji, tato novela nemá jiného cíle než napravit možná neúmyslnou chybu zákonodárců, který tento rozbor členil do zákona 72/1994 Sb.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Evženu Snítilému. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 82/2 a já v tuto chvíli prosím paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, aby se ujala slova a seznámila nás s průběhem a výsledky tohoto výboru. Prosím.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP