(pokračuje Gross)

Nyní přistoupíme k bodu 33 - Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí 1998, sněmovní tisk 58. Přistoupíme k hlasování o usnesení, které bylo předloženo k sněmovnímu tisku 58. Toto usnesení zní - opět žádám zpravodaje, aby mě sledovali, zda je správně reprodukuji:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí informace o zvýhodněném financování za I. pololetí roku 1998."

 

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 223, které jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Usnesení bylo přijato, když se pro vyslovilo 124 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

Konstatuji, že i s bodem 33 jsme se vypořádali přijetím tohoto usnesení.

 

Kolegyně a kolegové, na četné připomínky členů organizačního výboru se vám pokusím reprodukovat stanovisko předsedy organizačního výboru pana předsedy Václava Klause, který nechal členy organizačního výboru informovat o tom, že dnešní schůze organizačního výboru odpadá.

V této chvíli se hlásí pan poslanec Kasal, předseda poslaneckého klubu. Mně nezbývá nic jiného nežli mu udělit slovo. Konstatuji, že není rozprava. Prosím, pane poslanče, vy samozřejmě hovořit můžete.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, předpokládám, že mně udělujete slovo rád, ne že musíte.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vám kdykoli budu rád udělovat slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní a pánové, já k tomu opravdu nemohu mlčet. Jestliže se organizační výbor na svém posledním zasedání usnesl, že se sejde ve středu, a usnesl se na programu, nikdo - ani předseda organizačního výboru, ani předseda Poslanecké sněmovny - nemá právo tuto schůzi rušit. Je to svévole. Jestliže jsme zde slyšeli dopoledne od pana poslance Tlustého o dodržování zákonů, rád bych to připomněl. Já s tím hrubě nesouhlasím, protestuji proti tomu. Doufám, že to bylo naposledy. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kasalovi. Připomínám, že není rozprava. Obávám se, že mohu udělit slovo pouze k faktické poznámce, ale jen k proceduře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, rád bych se také připojil ke svému předřečníkovi, protože na minulém zasedání jsem měl požadavek na organizační výbor z titulu, abychom věděli, jaký bude harmonogram jednání sněmovny. Mám pocit, že plníme usnesení organizačního výboru k tomu, abychom předkládali věci, které potřebujeme schválit organizačním výborem, protože příští týden tato sněmovna bude fungovat. Myslím si, že organizační výbor by také zasedat měl. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Znovu musím konstatovat - neprobíhá v tuto chvíli rozprava. Hlásí se předseda poslaneckého klubu KSČM poslanec Filip. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Mám jedinou věc. Jestliže je řádně svolaná schůze organizačního výboru a pan předseda nemůže, doufám, že některý z místopředsedů organizačního výboru samozřejmě bude řídit jednání organizačního výboru. Já na něj rád přijdu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Předseda klubu KDU-ČSL kolega Kasal. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Kasal: Poslední věta dnes večer. To nebylo o tom, že pan předseda nemůže. Možná může, já nevím. (Smích v sále.) Ale mně bylo sděleno tajemníkem organizačního výboru, že organizační výbor se nekoná. Nemůže se nekonat, tak se tam sejdeme. Místopředseda organizačního výboru pan poslanec Pešek se toho určitě rád ujme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, s částí z vás se uvidím zřejmě v místnosti číslo 106.

 

Přistoupíme k projednávání bodu 34 našeho programu, kterým je

 

34.
Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1999
včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1999
/sněmovní tisk 64/

 

Návrhem rozpočtu se zabýval rozpočtový výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 64/1 a 64/2. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Svatomíra Recmana, aby podal informaci o jednání výboru. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno, věřím, že tuto materii projednáme ve stejném věcném duchu jako předchozí body. V úvodu chci oznámit - i z hlediska možného střetu zájmu - že jsem členem družstevní záložny.

Rozpočtový výbor se zabýval návrhem rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1999 včetně stanovení výše poplatků družstevních poplatků na rok 1999 na dvou jednáních šesté schůze výboru, a to 18. a 24. listopadu. Přijatými usneseními, která jste obdrželi jako sněmovní tisky 64/1 a 64/2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, pane poslanče, já vás přeruším a pokusím se i vám jako řadě vašich kolegů zjednat důstojnější podmínky pro výkon vašeho mandátu. Kolegyně a kolegové, podle jednacího řádu nesmí být řečník nikým rušen kromě předsedajícího. Žádám vás všechny, abyste respektovali zákon o jednacím řádu, i když v tuto chvíli nerespektujete ani to, že se snažím některé z vás na tuto věc upozornit. Snad aspoň částečně. Já alespoň použiji zvonce, pane kolego. (Zvonek.) Zvonek je přece jen účinnější, můžete hovořit.

 

Poslanec Svatomír Recman: Dámy a pánové, na jednání výboru dne 18. listopadu rozpočtový výbor přerušil projednávání tohoto tisku a požádal zástupce úřadu o zpřesnění a doplnění některých údajů navrženého rozpočtu.

Za prvé - jednalo se o celkové čerpání návratné finanční pomoci od státu, tj. ze státního rozpočtu od roku 1996, kdy začaly fungovat kampeličky a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami. Požádal rovněž o přehled uskutečněných splátek k úhradě této výpomoci státu.

Za druhé - požádal o přehodnocení a snížení celkové výše mzdových prostředků a mezd zaměstnanců pro příští rok s ohledem na navržený růst o tři pracovníky a valorizaci mzdových tarifů ve státní správě pro rok 1999 podle usnesení vlády. Mzdové prostředky měly podle návrhu úřadu vzrůst výrazný, a to indexem 2,35. V současnosti má úřad čtyři zaměstnance.

Kontrolním odborem Ministerstva financí bylo doporučeno, aby počet pracovníků se zvýšil o tři, aby kontroly družstevních záložen prováděl úřad vlastními kontrolami ve většině případů a nespoléhal se jen…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, je mi líto. Vím, že bychom to mohli zvládnout jen formálně, ale přece jen si myslím, že bychom se měli trochu častěji bavit o kultuře jednání v této sněmovně. Z tohoto důvodu se i v této pokročilé době pokusím zjednat vám důstojné prostředí.

Kolegyně a kolegové, přece vám nic nebrání v tom, pokud nechcete sledovat řečníka a vyřizovat jiné věci, abyste tak činili za těmi krásnými lítacími dveřmi.

Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Svatomír Recman: Dopověděl bych větu. Samozřejmě aby kontroly prováděl ve větším množství vlastními pracovníky a nespoléhal na externí spolupracovníky.

Za třetí - požádal o aktualizaci a zpřesnění výchozí základny pro výpočet celkového objemu poplatků družstevních záložen na příští rok. Celkový objem vkladů družstevních záložen k 31. 12. letošního roku, který slouží jako základ pro výpočet příjmů úřadu ze zákona, úřad zkalkuloval na 2,5 miliardy korun. Skutečnost v letošním roce je však jiná. Ke dni 30. června objem vkladů dosáhl výše 2,4 miliardy a k 30. 9. se přiblížil k 3 miliardám korun. Je předpoklad, že do konce roku se objem vkladů ještě zvýší. Tento rozdíl v hodnotě 500 milionů korun by podstatně ovlivnil celkový objem vkladů družstevních záložen a samozřejmě i celkový příjem úřadu.

Za čtvrté - bylo doporučeno v souladu s § 26 odstavec 3 a 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrových družstvech, stanovit poplatek na činnost úřadu ve výši 0,15 % všech vkladů. Zákon umožňuje, byla-li poskytnuta státem návratná finanční výpomoc - a ta se pro příští rok navrhuje ve výši 3 miliony korun - rovněž zvýšit poplatek družstevních záložen na dvojnásobek procentní sazby a v roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci příspěvek snížit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP