(Jednání zahájeno ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dalším bodem je pevně zařazený bod na dnešní odpoledne jako bod číslo 1, kterým není bod avizovaný v závěru dopolední části, ale je jím bod č. 108, pod jehož obsahem se skrývá vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Jde o sněmovní tisk č. 374.

Prosím, aby se všichni, kteří se chtějí zúčastnit jednání, nebo dokonce ti, kteří zde musí být, neboť v rámci tohoto bodu budou vykonávat některou z předkladatelských nebo zpravodajských funkcí, aby se dostavili do jednacího sálu. Poprosil bych aparát sněmovny, aby dal vědět místopředsedovi vlády panu Pavlu Mertlíkovi, který je předkladatelem tohoto bodu, aby se dostavil do jednacího sálu. Nepochybuji o tom, že v budově sněmovny je. Prosím, jestli bych mohl získat informaci, zda pan místopředseda vlády dorazí, či nedorazí.

 

Můžeme zahájit bodem, který budeme projednávat. Je to bod číslo

 

108.
Vládní návrh zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík a zpravodaj petičního výboru pan poslanec Cyril Svoboda. Zároveň se všem zúčastněným omlouvám, že jsem oproti zvyklostem této sněmovny zahájil přesně včas. Zřejmě počítali s obvyklými prokluzy.

Takže pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 374/2. Žádám pana zpravodaje pana Cyrila Svobodu, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou otevírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se pan kolega Talíř. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ve třetím čtení navrhl stažení svého pozměňovacího návrhu pod písmenem H. Toto stažení navrhuji po dohodě s předkladatelem i se zpravodajem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Bereme na vědomí. Je jen zapotřebí, pane poslanče, aby to bylo formulováno jako návrh na stažení. Musí být podroben hlasování ve třetím čtení, ale takto to bylo myšleno.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám. Nyní má možnost vystoupit se závěrečným slovem, chce-li, ministr financí a místopředseda vlády ČR pan Pavel Mertlík. Ano, ujme se slova. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych pouze velmi stručně konstatovat, že k tomuto návrhu byla vznesena celá řada připomínek či pozměňovacích návrhů, které mají jaksi technickou povahu. Společně s panem zpravodajem jsme odkonzultovali a téměř ve všem jsme nalezli shodu, většina z nich byla řekl bych zlepšující kvality. Čili myslím, že projednání by mohlo být velmi rychlé a vést k velmi dobrému výsledku, dobrému ve smyslu podstatného zkvalitnění právního řádu v dané oblasti u nás.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministrovi financí ČR panu Pavlu Mertlíkovi.

Zpravodaj chce využít možnosti závěrečného slova? Má příležitost. Nechce. Takže přesto vás poprosím, pane zpravodaji, abyste přistoupil k řečništi a navrhl proceduru, kterou se budeme prokousávat pozměňovacími návrhy.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, já navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu kolegy Talíře, totiž o návrhu, podle kterého navrhuje stáhnout svůj pozměňovací návrh, protože to nám potom jasně určí další proceduru. A poté navrhuji, abychom hlasovali - u petičního výboru - o návrhu jako o celku, abychom si ušetřili hlasování. U pozměňovacích návrhů Františka Pejřila navrhuji hlasovat o jednotlivých bodech. U kolegy Holáně společně hlasovat. U kolegyně Orgoníkové bychom hlasovali po bodech. A totéž by se týkalo bloku u mého pozměňovacího návrhu, to je myslím v té proceduře…, ne, není to všechno, protože u kolegy Mlynáře a u kolegy Exnera navrhuji hlasovat jako o celku.

Takže aby v tom bylo jasno: hlasovalo by se odděleně jen u návrhů Františka Pejřila, to znamená, to jsou návrhy pod písmenem B, potom u kolegyně Hany Orgoníkové pod písm. D a u mých návrhů pod písmenem E.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ještě, pane zpravodaji, musíme hlasovat o návrhu na stažení pozměňovacích návrhů. (Poslanec Svoboda: To se omlouvám, to jsem nepostřehl.) Takže je námitek vůči této proceduře? Vidím pana kolegu Matulku. Pan kolega Matulka bude hovořit k proceduře.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já nemám námitku, jenom prosbu malou, aby se u pozměňovacích návrhů pana poslance Cyrila Svobody pod písmenem E zvlášť hlasovalo o bodu 3 a 4, jinak souhlasím s tím, aby se hlasovalo v jednom.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Co navrhovatel tohoto pozměňovacího návrhu?

 

Poslanec Cyril Svoboda: On navrhuje, aby se hlasovalo zvlášť tady u bodů 3 a 4, jinak aby se hlasovalo o celku. Takhle tomu rozumím. Já s tím nemám nejmenší potíž - nevím, jestli navrhovatel také. - Takže můžeme i toto přijmout.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Já jsem myslel vás jako navrhovatele tohoto pozměňovacího návrhu. Takže k proceduře je to vše. Takže není-li námitek, budu považovat takto navrženou proceduru za akceptovatelnou a budu podle ní postupovat. Prosím, nejprve bychom měli hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů pana kolegy Talíře. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Cyril Svoboda: Ano, přesně tak. Můžete dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Gonguji, aby všichni, co se chtějí zúčastnit hlasování, tak mohli učinit. Jenom na žádost jednoho z vás jsem vás odhlásil, tak prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 252 rozhodneme o souhlasu či nesouhlasu se stažením pozměňovacích návrhů pod písmenem H.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 148 pro 141, proti nula. Takže tyto návrhy byly staženy.

 

Prosím o předkládání.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který vzešel z petičního výboru. Je pod písmenem A a hlasujeme o něm jako o celku, to znamená o bodech 1 až 8. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP