(19.00 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, nevím, jestli budu tak krátký, abychom to stihli do 19. hodin.

Děkuji kolegu Křečkovi, který vystihl to, co jsem myslel. Nebudu dávat pozměňovací návrh k § 5.

V textu, který je základem projednávání, navrhuji vypustit poznámku 7, tzn., že se vypouští § 5a) - 5e). Navrhuji je nezrušit s tím, že § 5a) je beze změny. § 5b) bude v odst. 1 doplněn o písm. e) s textem: A souhlasí-li s tím alespoň jeden nebo více než jeden z věřitelů.

Musím uvést jeden, protože může být také konkurs vyhlášen, protože tam bude jen jeden věřitel. To se může stát. Jinak obecně platí, když je jich více, že by souhlas jednoho měl být podroben soudnímu přezkoumání.

Odst. 2 v § 5b) by zůstal beze změny.

§ 5b) v odst. 3 - původní znění by se vypustilo. Text odst. 3 by byl: Pro doručení zveřejnění a účinky usnesení o povolení ochranné lhůty platí obdobně totéž co pro doručení zveřejnění a účinky usnesení o prohlášení konkursu. (§ 13 odst. 4 - 6)

Odst. 4 a 5 je beze změny.

§ 5c) beze změny, § 5d) beze změny a § 5e) beze změny.

Dále bych si dovolil vypuštění v § 25a) odst. 3, tj. textu: Ustanovení odst. 1 a 2 neplatí, jde-li o náklady, které vznikly zaviněním správce nebo náhodou, která se přihodila, je řešeno v trestním právu.

Poté bych navrhoval v § 66d), v odst. 4 v první větě za čárkou "úřední desce," místo "lze" nahradit "je nutné". To je celá změna v § 66d).

V části 3, změna trestního zákona, v textu § 126 - porušení povinnosti při řízení o konkursu - by konec věty "bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem" se vypustila a byla nahrazena větou "odnětím svobody na 1 rok až 5 let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem".

Pokud jde o část 6 - změna v obchodním zákoníku, byla by změna v § 31a), a to tak, že by byl vypuštěn odst. 3 § 31a), tzn. prominutí překážky uvedené v odst. 1, tj. člen statutárního orgánu či jiného orgánu právnické osoby nemůže být osoba, která vykonávala činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, a to po dobu tří let od zrušení konkursu nebo od zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Celý odst. 3 by byl vypuštěn.

Zároveň v části 7, je to zákon o živnostenských úřadech, by v této souvislosti bylo vypuštěno v odst. 1 § 5 písm. e): Živnostenský úřad by nerozhodoval o prominutí překážky být členem statutárního orgánu či jiného orgánu právnické osoby podle zvláštního předpisu. To souvisí se změnou obchodního zákoníku.

To jsou všechny změny, které v tuto chvíli navrhuji.

Dovolil jsem si nečíst celý text, abych zkrátil projednávání, a odevzdám to písemně v upravené podobě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Nyní bude v rozpravě hovořit paní kolegyně Dundáčková a potom pan kolega Křeček.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, osměluji se předstoupit se svým pozměňovacím návrhem. Osměluji se z toho důvodu, že se nejedná o návrh, který by byl projednáván ústavně právním výborem, ale o připomínku, která byla zpracována a předložena Ministerstvem dopravy a spojů a doporučena k projednání legislativním odborem parlamentu, neboť navazuje na nově schválené znění zákona o poštovních službách. Nejedná se tedy o něco, k čemu by již ústavě právní výbor přijal zásadní doporučení.

Navrhuji, aby v § 9d) znění odst. 6 bylo vypuštěno a nahrazeno novým zněním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, přeruším vás, kolegyně a kolegové neshlukujte se a rozejděte se. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Zní: Na výzvu správce je mu provozovatel poštovních služeb povinen sdělit údaje o poštovních zásilkách a poštovních poukazech, které správce označí, a o totožnosti jejich příjemců, jakož i údaje o totožnosti osob, které mají pronajaty poštovní přihrádky, nebo mu umožní takové údaje získat, ověřit jejich správnost z dokladů nebo jiným způsobem.

Toto znění odpovídá skutečnému obsahu činností, které patří do působnosti provozovatelů poštovních služeb. Jako navrhovatel se přimlouvám za tuto změnu mnou původně navrženého znění.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jako poslední v rozpravě vystoupí pan kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedo, omlouvám se vaším prostřednictvím ostatním, že zdržuji, podal jsem to písemně, ale jednu větu jsem zapomněl přečíst a musí zaznít.

Pozměňovací návrh k bodu 67 návrhu. Za bod 67 se vkládá nový bod 68, který zní: V § 31, odst. 3, věta první zní: Pracovní nároky podle odst. 1 jsou.

Ostatní body se přečíslují.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Hlásí se pan kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vypuštění věty "Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších zákonů", a to v části 8 usnesení ústavně právního výboru.

Je to z toho důvodu, že je třeba, aby toto znění nebylo v rozporu s nově přijatým zněním zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegu Němcovi. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám.

Prosím, pane zpravodaji, jestli byste mi potvrdil můj názor, zda je správný, že nezazněl ani návrh na zamítnutí, ani na vrácení výborům k novému projednání. Nezazněl. Není v tuto chvíli o čem hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Konstatuji, že legislativa má možnost strávit příjemnou noc zpracováváním pozměňovacích návrhů. Doufám, že budou doručeny v termínu, který umožní konečné hlasování ve třetím čtení o tomto návrhu ještě tento týden.

Končím projednávání bodu č. 24. Zítra začneme v 9.00 hodin. Na pátek jako první bod byl stanoven bod 114 - spořitelní a úvěrová družstva. Omlouvám se, zítra je čtvrtek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP