(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlásí se pan kolega Kühnl. Signalizuji, že může se přihlásit s řádnou přihláškou, aby nebyl limitován parametry faktické poznámky.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, chci vyslyšet hlasy, které se zde stavěly proti dalšímu politizování této kauzy, takže nebudu odpovídat útoky na útoky, ale odpovím na seriózní otázku položenou panem ministrem vnitra. Odpovím ve dvou polohách.

Za prvé. Máme-li návrhy, jak by mohla vláda zkusit pomoci? Samozřejmě máme. Za druhé. Návrhy jsem popsal ve svém druhém vystoupení. Je škoda, že to pan ministr přeslechl. Ve stenozáznamu půjde dokázat, že jsem to řekl. Řeknu to ještě jednou. Jistě to není vyčerpávající množství kroků.

Domnívám se, že alespoň v první chvíli je možné zvažovat dva různě položené kroky. Za prvé je možné, aby vláda přistoupila k jakési rovnosti mezi věřiteli a naložila se soukromými věřiteli - klienty H-Systému - stejně jako naložila s bankovními věřiteli, a tedy cestou Konsolidační banky nechala odkoupit pohledávky těchto věřitelů za stejnou procentní hodnotu. Jen opakuji to, co jsem řekl ve svém předchozím vystoupení.

Jiná cesta je, aby vláda navrhla odprodej pohledávek dnes soustředěných v Konsolidační bance a ve společnosti KOMPO za symbolickou cenu klientům H-Systému tak, aby oni mohli vymáhat celou podstatu věci, čili aby dosáhli na konkursní podstatu, na kterou dnes dosáhnout nemohou a která stejně pokryje jen nepatrnou část jejich pohledávek.

To jsou dvě možné cesty. Vláda jistě s celým aparátem přijde na další možné cesty. Jsme připraveni zvažovat každou seriózní cestu, která povede k tomu, aby se klienti H-Systému dostali do mnohem lepšího postavení, než v jakém jsou dnes.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě se hlásí ministr vnitra. Dáte mu přednost, pane ministře Špidlo? Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Nepajdám, pane kolego Beneši, jsem slušně trénovaný, stihnu ještě bez problémů alespoň desetkrát sem doskákat.

Pro kolegu Kühnla. Jeho rady jsem nepřeslechl, jen konstatuji, že je to rovno tomu, co jsem říkal, tzn., že v této zemi, pokud se tento princip vaší politiky uplatní, bude takové uzavírání smluv, že když někdo uzavře špatnou smlouvu, stát to nějak nahradí. V tomto směru se také přihlásím. V roce 1991 jsem kupoval auto Hondu Acord. Uzavřel jsem špatnou smlouvu a později jsem zjistil, že auto nešlo přihlásit. Ztratil jsem na tom asi 55 000 korun. Také se přihlásím. Myslím, že v této zemi je poměrně velké množství lidí, kteří podobné smlouvy uzavřeli a pak si za to drbali hlavu, ale nešlo s tím nic dělat. Jestliže přijmeme tento systém, je to bezvadné. Pak bych prosil, aby vaše vystupování bylo politicky konzistentní a už abych od vás neslyšel něco na téma, že ztráta Konsolidační banky je něco, co musíme započítat do deficitu státního rozpočtu, že státní rozpočet musí být pokud možno vyrovnaný a že veřejné finance nesmíme zatěžovat novými zbytečnými výdaji. Nechť potom vystupování politiků, mají-li vypadat věrohodně - přiznejme si, že má-li někdo být předsedou vlády, musí vypadat důvěryhodně - musí nacházet určitou politickou konzistenci, a tu jednoznačně ve vašem vystupování nelze spatřovat. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Do Vánoc ještě zbývá 12 dnů. Slovo má pan kolega Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, doufám, že sem pan ministr už nebude muset skákat desetkrát. Dále mu děkuji za nominaci.

Nedomnívám se, že princip, o kterém hovořil, bychom měli u nás zavést, ale měli bychom zavést princip rovnosti podle onoho principu, kdy vláda je odpovědna za vadné jednání někoho jiného, kterým vláda dlouhodobě postupuje. Postupuje tak ale vůči někomu. Domnívám se, že buď vůči nikomu, nebo vůči všem. Nic jiného jsem nechtěl říci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se ještě hlásí do rozpravy? Nikdo. Prosím pana ministra Špidlu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Tato debata byla z řady ohledů velmi poučná. Ukázala, na jak povrchních informacích se dá učinit pokus o politickou kampaň, kdy Unie svobody bez jakýchkoli důkazů, kromě těch nejpovrchnějších, rozvířila kampaň, která alespoň tohoto dne trvá již několik hodin.

Je to ovšem poučné jednání i z druhého důvodu. Myslím, že je poučné pro klienty H-Systému, z nichž někteří sedí na galerii. Vidí, jak snadno se člověk stává obětí politického záměru, jak snad jejich neštěstí může být využito v politickém a velmi nečistém boji.

Tato debata je i poučná vzhledem k tomu, že pravicová Unie svobody, která je tak šetrná a snaží se být tak šetrnou, navrhuje, aby se financovaly zhruba 2 mld. korun z veřejných rozpočtů, tzn. přibližně 2,5 měsíce důchodového účtu, na zaplacení dluhů, které principiálně vznikly činností těchto politických stran.

Tato debata je i velmi poučná, jak snadno se navrhují řešení, která člověk nemíní ve skutečnosti uplatnit. Je také poučná v tom, jak snadno právní zástupce vytváří dojem daleko efektivnějšího postupu, než jaký tento postup skutečně efektivní je.

Myslím si, že debata by měla být poučná i v tom směru, že jasně ukázala, že právní poměry v České republice nejsou v pořádku a že tyto právní poměry je třeba zlepšit, že je třeba zlepšit činností vlády. Myslím si, že pan ministr vnitra se jednoznačně přihlásil k tomu, že v tomto rozsáhlém případu bude vyvinuto odpovídající úsilí na základě zákona a v rámci zákona, aby viníci byli potrestáni, majetek byl pokud možno zajištěn a posloužil tomu, čemu posloužit má, totiž k úhradě dluhů těm, kteří se stali obětí podvodu.

Musím jasně říci, že současná právní struktura neumožňuje efektivní boj proti podvodům tak velkého stylu. Předpokládám, že vědomí této skutečnosti povede poslance v této sněmovně k tomu, aby v okamžiku, až bude předložena vládní předloha o bezhotovostních platbách, o majetku, o registračních pokladnách, až bude předložena k ratifikaci smlouva o praní špinavých peněz, která byla podepsána před dvěma až třemi dny v Palermu, že poučeni touto diskusí poslanci sněmovny budou hlasovat pro, že nebudou vytvářet záminky, které ve skutečnosti vedou k neúspěchu takovýchto vládních předloh a v jejichž konečném důsledku jsou podvedení lidé s malou naději, že se dovolají spravedlnosti a že jejich škoda bude nahrazena.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Mám zde přihlášku pana kolegy Svobody.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vezmu si k srdci slova kolegy Sobotky a vrátím celou věc do roviny, která nám poslancům přísluší. Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout této ctěné Poslanecké sněmovně usnesení následujícího znění.

Poslanecká sněmovna žádá vládu,

1. aby urychleně vytvořila podmínky pro komplexní vyšetření celé kauzy H-Systém ve všech jeho souvislostech,

2. aby nalezla způsob pomoci poškozeným klientům H-Systému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP