(12.40 hodin)

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C4. Stanovisko záporné. (Stanovisko ministra záporné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 166 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 166 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 poslanců vyslovilo 22 a 142 bylo proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nepřijetím pozměňovacích návrhů uvedených pod bodem F je nehlasovatelný podle mého názoru návrh C6 kolegy Franka.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan Frank souhlasí.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Pokračovali bychom tedy bodem D - návrh poslance Cabrnocha. Stanovisko zpravodaje doporučující. (Stanovisko ministr kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 179 poslanců pro vyslovilo 165 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Poslední pozměňovací návrh je pod písmenem E kolegy Havlíčka. Zpravodaj má neutrální stanovisko. (Stanovisko ministra nedoporučující.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 179 poslanců pro vyslovilo 50 a 102 bylo proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o legislativních úpravách, které jsme v rámci třetího čtení přijali k bodu D poslance Cabrnocha.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 poslanců vyslovilo 170 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Podle mých poznámek jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 698, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 170 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 170 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 172 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, měla jsem sice v úmyslu po tomto zákonu vyhlásit polední přestávku, nicméně nebyla ještě jedna hodina a bylo by možné projednat velice krátkou novelu zákona, kterou předkládá taktéž ministr Gross a týká se veřejných sbírek. Pakliže nebude vážných výhrad, mohli bychom ještě před obědem projednat tento zákon. Po něm vyhlásím polední přestávku.

 

Projednáváme tedy

 

38.
Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách)
/sněmovní tisk 708/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslava Němcová. - Vzhledem k tomu, že při druhém čtení zastupoval paní zpravodajku Němcovou pan poslanec Doležal, došlo k dohodě, že bude zpravodajem k tomuto bodu i v případě třetího čtení pan poslanec Doležal.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 708/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Hovoří ministr vnitra Stanislav Gross. Se závěrečným slovem k zákonu o veřejných sbírkách.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji vám, paní místopředsedkyně, že jste mě upozornila, abych nebyl dezorientován.

Dámy a pánové, já se vyjádřím k několika pozměňovacím návrhům, které zde padly. Za prvé - teď již přesně - k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru. Jménem předkladatele je akceptuji. Se všemi vyslovuji souhlas.

Co se týče pozměňovacích návrhů pánů poslanců Ekerta a Urbana, také je doporučuji, byť jsou to návrhy, které jdou trochu za rámec té předlohy. Věcně ale - po konzultaci s jinými vládními kolegy - tyto návrhy doporučuji.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Krásy - a tady bych se vrátil i k jeho vystoupení tak, jak tady zaznělo v rámci druhého čtení - chtěl bych říci několik věcí. Bylo tady nastíněno několik problémů. Problém číslo jedna byl ten, zda je dobré, že v návrhu zákona se umožňuje konat veřejné sbírky pouze právnickým osobám. K tomu bych chtěl konstatovat, že i stávající právní úprava povoluje konat sbírky pouze právnickým osobám. Tady nejdeme jinam, než byl dosavadní právní stav. Měli jsme k dispozici právní úpravy několika zemí. Šlo o právní úpravu Francie, Belgie, Německa a některých jiných států. I v těchto státech je možno sbírky konat pouze právnickými osobami, nikoliv fyzickými osobami.

Druhý podnět zde byl směřován k celorepublikovým sbírkám, a to v první řadě k jejich zaregistrování. Chtěl bych upozornit na paragraf, tuším 4, vládní předlohy návrhu, který jasně stanoví, že se takovéto sbírky registrují pouze na krajském úřadu v příslušném místě sídla právnické osoby. To znamená, že ta pochybnost, jestli nebude zapotřebí toto registrovat na všech krajských úřadech, odpadá.

Co se týče připomínky k tomu, že bude větší administrativní zátěž při pečetění jednotlivých kasiček při těch sbírkách, které budou formou pokladniček, a bude větší zatížení při jejich výběru, chtěl bych uvést, že jsme tady měli dnes jednání s panem poslancem Krásou, se zpravodajem i s paní kolegyní Němcovou. Shodli jsme se na tom, že sice platí ta připomínka, že administrativní zatížení pořadatele bude o něco větší, než je v současné době, ale máme-li všichni v úmyslu zavést pořádek do konání těchto sbírek a zvýšit jistotu - snad již takřka na absolutní úroveň - pro pořadatele i pro osoby, které přispívají, že tyto prostředky nebudou zneužity, je to v tuto chvíli jediná možná technická cesta. Připomínka pana kolegy Krásy tedy je relevantní, pokud se jedná o zvýšení administrativní zátěže. Lepší řešení jsme ale nebyli schopni najít. Jsem rád, že jsme se na tom dokázali dnes při jednání shodnout.

Další problém, který nastínil pan kolega Krása, je ten, že právnická osoba může pořádat sbírku pouze tehdy, pokud vznikla před pěti a více lety, s tím, že bylo připomínáno, že zde nadace a nadační fondy mají jakési nerovné postavení v rámci právnických osob. Já ponechám na vůli sněmovny toto a spíše doporučuji ten pozměňovací návrh, který pan kolega Krása předkládá - aby ta pětiletá lhůta byla odstraněna. Jen upozorňuji na to, že pak je to nekompatibilní s návrhem pana kolegy Výborného, který jiným právnickým osobám, tedy církvím, navrhuje zvýhodnění v rámci tohoto režimu. K tomu se dostanu za krátkou chvíli. Nyní ale konkrétní pozměňovací návrh pana kolegy Krásy spíše doporučuji. Spíše doporučuji jeho přijetí.

A poslední věc, která tady byla trochu nadnesena jako otázka, kterou jsme se museli zabývat, je to, jestli je možno konat jednu sbírku více formami tak, jak je toto upraveno paragrafem tuším 9 návrhu zákona. My jsme přesvědčeni, že jedna sbírka může v sobě zahrnovat několik forem té sbírky, ale vždy se jedná o jednu sbírku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP