(12.50 hodin)

(pokračuje Gross)

Mělo by to zaznít i zde na mikrofon, protože kdyby někdy v budoucnosti vznikly s tímto interpretační problémy, tak toto je nepochybná vůle zákonodárce.

Poslední závěr, ke kterému se vyjádřím, je návrh pana poslance Výborného. Přijetí jeho návrhu bude znamenat, že církve se vymknou z režimu ostatních právnických osob, na které spadá tento návrh zákona, protože budou moci pořádat sbírky i k jiným účelům než k církevním a náboženským. To je podstata tohoto návrhu. Na základě toho, že jsem souhlasil s tím, že by mezi právnickými osobami neměly být nerovnosti a rozdíly, s tímto návrhem spíše nesouhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi. Slovo má pan zpravodaj. Prosím, aby navrhl proceduru.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl proceduru hlasování. Nejprve bych nechal hlasovat o návrzích rozpočtového výboru jako celku, za druhé o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, za třetí o pozměňovacích návrzích C1 a 2, týkajících se daně z příjmu, za čtvrté o návrzích C2 a C3, které se týkají daně darovací, dědické atd., za páté o pozměňovacím návrhu D a za šesté o pozměňovacích návrzích E, s tím, že by se hlasovalo o jednotlivých návrzích zvláště. Nakonec budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Doufám, že všichni slyšeli tento návrh procedury.

 

Nevidím žádné připomínky, proto o tomto návrhu dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 171, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 tento návrh byl přijat, když ze 176 přítomných se 148 vyslovilo pro, nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim s panem navrhovatelem vyjadřujte.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nejprve budeme hlasovat o návrzích pod písmenem A rozpočtového výboru jako celku. Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 172 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 172 tento návrh byl přijat, když ze 177 přítomných hlasovalo 161 pro, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem k hlasování je pozměňovací návrh pana poslance Ekerta pod písmenem E. Zpravodaj souhlasí, pan ministr souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 173 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 173 tento návrh byl přijat, když ze 177 přítomných hlasovalo 164 pro, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Urbana pod písmenem C a o bodech 1 a 2, které se týkají daně z příjmu. Zpravodaj souhlasí, pan ministr souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 174 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 tento návrh byl přijat, když ze 177 přítomných hlasovalo 158 pro, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní budeme hlasovat o zbývajících dvou návrzích pana poslance Urbana pod písmenem C3 a C4. Zpravodaj souhlasí, pan ministr souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 175 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 tento návrh byl přijat, když ze 177 přítomných hlasovalo 160 pro, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Výborného pod písmenem D. Stanovisko zpravodaje po slovech pana ministra je neutrální, stanovisko pana ministra je neutrální až nedoporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 176 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 tento návrh nebyl přijat, když ze 176 přítomných hlasovalo 59 pro, 72 proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem E pana poslance Krásy, nejdříve o bodu E1. Zpravodaj souhlasí. Stanovisko pana ministra je neutrální až doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 177 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 tento návrh byl přijat, když ze 177 přítomných hlasovalo 136 pro, 18 proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dalším bodem je E2. Zpravodaj nesouhlasí, ministr nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 178 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 178 tento návrh nebyl přijat, když ze 177 přítomných hlasovalo 34 pro, 123 proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Posledním bodem je E3. Zpravodaj doporučuje, stanovisko pana ministra je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 179 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 179 tento návrh nebyl přijat, když ze 177 přítomných hlasovalo 85 pro, 62 proti.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Paní předsedající, domnívám se, že jsme vyčerpali všechny návrhy k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), podle sněmovního tisku 708, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 180 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 180 tento návrh byl přijat, když ze 177 přítomných hlasovalo 128 pro, 33 proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, ještě než vyhlásím polední přestávku, sděluji, že odpoledne budeme projednávat nejprve sněmovní tisk 683, návrh pana poslance Turka, a poté zákony o zadávání veřejných zakázek, o sportu a exekuční řád. Tím vyčerpáme všechny body pořadu této schůze.

Vzhledem k žádostem poslaneckých klubů, které jsem obdržela, vyhlašuji polední pauzu do 14.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP