(16.10 hodin)

(pokračuje Koháček)

Budeme tedy hlasovat o návrhu obsaženém pod písm. A, s výjimkou bodu 5, který jsme již schválili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, přesně tak bych interpretoval toto hlasování.

Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje rovněž souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 421. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro návrh 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní bude následovat hlasování o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, podle sněmovního tisku 738, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Prosím o stanoviska.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Dal bych jenom na zvážení, zda bude v názvu zákona onen zákon, který neměníme. Měníme zákon č. 361/2000 Sb., to je pozměňovací návrh poslance Kvapila, ale neměníme zákon č. 247/2000 Sb., takže po mém soudu by měl z názvu novely zákona být vypuštěn. Ale nechám to na zvážení. Jinak samozřejmě souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, myslím si, že nikdo nezpochybní takovouto reakci ze strany předsedajícího, kterou reaguje na průběh rozpravy, resp. výsledky hlasování.

Ještě jednou přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, podle sněmovního tisku 738, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Takto zní návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 422. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 154, proti jeden. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené kolegyně a kolegové, rád bych vás nyní seznámil s dalším postupem. Prosím, abyste neopouštěli jednací sál, neboť před námi jsou důležitá hlasování.

Měli bychom se v tuto chvíli vypořádat s tzv. trojicí zemědělských zákonů, tj. s body 25, 26 a 27. Byla ukončena sloučená rozprava a nyní mohou k jednotlivým bodům se závěrečným slovem vystoupit jak předkladatelé, tak i zpravodajové.

Žádnou přihlášku nevidím. (Pohyb poslanců po jednací síni.) Prosím, abyste neopouštěli jednací sál, neboť budeme hlasovat.

 

(25.
Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání
majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 703/ - prvé čtení)

 

Pokud se nemýlím, v případě bodu 25 pan poslanec Pešán předložil návrh na zamítnutí. Prosím pana poslance Grůzu, aby mě ujistil, jestli tomu tak je. Vy jste zpravodaj, pane kolego, to je vaším úkolem.

 

Poslanec Jan Grůza: K návrhu kolegy Skopala, pokud se nemýlím, nezazněl návrh na zamítnutí. Jako zpravodaj v této chvíli tedy nemám, o čem bych nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nezazněl?

 

Poslanec Jan Grůza: U návrhu kolegy Skopala nezazněl návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám zde poznámku, že pan kolega Pešán takový návrh podal. Právě proto se ujišťuji a chci znát stanovisko zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, potvrzuji, že jsem dával u tohoto sněmovního tisku návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám zde záznam od pana kolegy Brožíka, který v tu chvíli řídil jednání sněmovny, který potvrzuje předložený návrh pana kolegy Pešána.

 

Poslanec Jan Grůza: Dobře, omlouvám se sněmovně. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, znamená to tedy, že budeme v případě sněmovního tisku 703 rozhodovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 423 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 170 pro návrh 32, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? (Nikdo.) Nemá.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 424. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 159, proti nikdo. Konstatuji, že tisk 703 byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

(26.
Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 720/ - prvé čtení)

 

Při projednávání tisku 720 podle mých záznamů pan kolega Palas, který byl současně i zpravodajem k tomuto tisku, podal návrh na zamítnutí.

Na žádost pana kolegy Škromacha vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 425. Kdo je pro návrh zamítnout? Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 78, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl opět přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji hlasování číslo 426. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro 161, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tisk 720 byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

(27.
Návrh poslanců Miloslava Kučery ml. a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 762/ - prvé čtení)

 

Nyní rozhodneme o sněmovním tisku 762. I zde podle mých záznamů zazněl návrh na zamítnutí, a to panem poslancem Václavem Grünerem. Ano, je tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 427 a ptám se, kdo je pro předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 80, proti 81. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP