(16.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Organizační výbor i tentokrát navrhl k projednání tento návrh zemědělskému výboru. Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji hlasování číslo 428. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro 161, proti 5. Konstatuji, že tisk 762 byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Vážené kolegyně a kolegové, nyní vás seznámím s pořadím dalších bodů, o nichž bychom měli rozhodovat. Je to nejprve bod č. 52 - návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, bod 53 - návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, bod č. 62 - zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, vrácený prezidentem republiky, a bod 55 - vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, třetí čtení. Je to v pořadí 52, 53, 55, 59 a bod 62, neboť jsme se dostali při projednávání tak daleko v čase, že je možné body projednávat postupně podle jednotlivých čísel. Opakuji ještě jednou pořadí bodů, jak je budeme projednávat: 52, 53, 55, 59, 62.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu

 

52.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2001
/sněmovní tisk 755/

 

Odůvodněním návrhu je pověřen ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Vážený pane předsedající, dámy a pánové poslanci, návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení je předkládán Poslanecké sněmovně souběžně s návrhem státního rozpočtu v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 11/2000 Sb.

Státní fond rozvoje bydlení je jedním z důležitých nástrojů realizace státní bytové politiky. Přijetím zákona o státním fondu sněmovnou byl ovšem vládní návrh zákona pozměněn a nebyl přijat návrh, aby se jedním ze zákonem určených zdrojů fondu stala část výnosů daně z převodu nemovitostí. V důsledku toho se fond stal závislým na státním rozpočtu.

S ohledem na známá omezení se však nepodařilo ani ve státním rozpočtu na rok 2001 zajistit přiměřený prostor pro dotaci do Státního fondu rozvoje bydlení. Proto vláda hledala možnosti zdrojů mimo státní rozpočet a v tomto směru je vedena i příjmová část návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, která počítá s převodem významné částky z Fondu národního majetku.

V oblasti příjmů současně počítáme i s využitím aktivního salda rozpočtu fondu z letošního roku a s výnosem vlastního jmění fondu. Ve výdajové části návrh rozpočtu předpokládá rozvinutí všech základních funkcí fondu. Pamatuje objemem 3 miliard Kč na podporu obcí při výstavbě nájemních bytů, objemem 960 mil. Kč na podporu obcí a neziskových subjektů při výstavbě bytů v domech s pečovatelskou službou. Vedle toho předpokládá využití 300 mil. Kč na úrokové dotace v programu podpory oprav modernizací a rekonstrukcí panelových domů a 100 mil. Kč na úrokové dotace na podporu mladých domácností při pořízení tzv. prvního bydlení. V oblasti půjček návrh vytváří prostor pro využití až 2 miliard Kč na výstavbu bytů, pořízení bytů mladými domácnostmi a na podporu oprav a modernizace bytových domů.

Návrh rozpočtu respektuje povinné vytváření potřebných rezerv podle § 3 zákona, stejně jako dodržení zákonné zásady, že celková aktiva fondu nesmějí klesnout pod hladinu 6 miliard Kč, čímž je vytvářeno jakési základní jmění fondu.

Čisté provozní náklady fondu stejně jako náklady realizace podpor jsou navrhovány ve velmi úsporné relaci. Mám za to, že návrh rozpočtu vystihuje plnění úkolů fondu vyplývajících ze zákona a účelně doplňuje finanční prostředky určené na podporu bydlení kapitolou Ministerstva pro místní rozvoj, v níž jsou především investiční dotace ve státním rozpočtu na rok 2001 poněkud zkráceny. To je mimo jiné důležitý důvod, pro který je schválení finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení nesmírně důležité a naléhavé.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Na návrh organizačního výboru projednal předložený tisk výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 755/1.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní kolegyně Zdeňka Horníková a informovala nás o jednání výboru a přednesla také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal tisk 755 na své 36. schůzi 16. listopadu. Dovolte mi, abych vás nyní seznámila s usnesením, které výbor přijal.

Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vládní návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2001, sněmovní tisk 755, projednat a schválit.

Já jako zpravodaj určený k tomuto tisku jsem seznámila rozpočtový výbor na jeho jednání s usnesením našeho výboru a rozpočtový výbor toto usnesení vzal na vědomí, nicméně nevyjádřil se, zda ho schvaluje, či odmítá, protože tento rozpočet je projednáván naprosto samostatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní kolegyně Horníková. Chci se ujistit, zda se poté hlásí kolega Vávra také do všeobecné rozpravy? Ano. Třetím přihlášeným je paní kolegyně Vlčková.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v tuto chvíli vystupuji jako poslanec, jako člen výboru, který zastupuje menšinu výboru, která ne plně souhlasí s usnesením výboru, jak bylo přijato.

Pan ministr zde vzpomněl význam Státního fondu rozvoje bydlení a vzpomněl především výdajovou část tohoto fondu. Přiznám se, že už v první části, tj. část příjmů fondu, mám řadu pochyb.

Ze zákona jsme přijali usnesení o základním jmění fondu, které činí 6 miliard Kč. Můj první dotaz, který vznáším k panu ministrovi, je, zda skutečně základní jmění Státního fondu rozvoje bydlení už na svém účtu má 6 miliard Kč, protože v části příjmů hovoříme o 250 milionech, které jsou úrokovou částí z této šestimiliardové položky a společně tvoří 6 miliard 250 milionů jako saldo z roku 2000. Dále v roce 2001 je příjmem 20 miliard z Fondu národního majetku plus 700 mil. Kč výnos z vlastního jmění. Výnos jsou opět úroky z této základní částky.

V tomto okamžiku vyslovuji pochybnosti nad příjmovou částí tohoto fondu.

Dále se chci pana ministra zeptat, zda nám může říci, které programy budou financovány skutečně ze Státního fondu rozvoje bydlení, protože v tento okamžik je znám jediný program, a to je program bytového fondu, speciálně panelových domů. Jinak se naprosto kryjí finanční prostředky vynaložené z fondu s prostředky vynaloženými Ministerstvem pro místní rozvoj. Mám dojem, že tyto prostředky nejsou užity správně z fondu bydlení, protože tak nestanovuje ani zákon, ani statut fondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP