Stenografický zápis 29. schůze, 6. prosince 2000


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


25. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jan Grůza


26. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Palas


27. Návrh poslanců Miloslava Kučery ml. a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Václav Grüner
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec František Pejřil
Poslanec Miloslav Kučera ml.


56. Návrh poslanců Václava Krásy a Milana Zuny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - třetí čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Radim Chytka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


58. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - třetí čtení

Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Radko Martínek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Jaroslav Palas


50. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2001, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 748/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Grůza


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsaná dne 23. května 2000 v Praze /sněmovní tisk 670/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Jan Svoboda


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 20. července 1999 v Praze /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslankyně Vlasta Štěpová


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 16. července 2000 /sněmovní tisk 743/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. září 2000 v Praze /sněmovní tisk 757/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Lubomír Zaorálek


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 744/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Vladimír Laštůvka


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 770/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Lubomír Zaorálek


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě /sněmovní tisk 772/ - prvé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Lubomír Zaorálek


81. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím


83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Jan Vidím


84. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Jan Vidím


86. Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


87. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Jan Vidím


83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vilém Holáň
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Vidím


83. Návrh na změny ve složení dozorčí rady Grantové agentury

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Vojtěch Filip


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, a zákon č. …/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 738/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 15.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.40 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


25. Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - prvé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jan Grůza


26. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


27. Návrh poslanců Miloslava Kučery ml. a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer


52. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2001 /sněmovní tisk 755/

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Miroslava Vlčková
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zdeňka Horníková
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zdeňka Horníková


53. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001 /sněmovní tisk 765/

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka


55. Vládní návrh zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích /sněmovní tisk 666/ - třetí čtení

Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Milan Urban
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Karel Sehoř


59. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků povodňových škod vzniklých v březnu 2000 /sněmovní tisk 713/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


62. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/3/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 18.27 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP