(17.00 hodin)

(pokračuje Beneš)

Nechť ti, kteří dnes hovoří o tom, že 20 miliard není problém, nechť řeknou, jestli opravdu ve Fondu národního majetku jsou.

Dámy a pánové, prosím vás, abyste se zamysleli ne nad tím, jestli fond potřebuje finanční prostředky, to se shodujeme všichni, ale jestli opravdu máme finanční prostředky na toto pokrytí. O tom si myslím, že je ono vrácení k dopracování, o tom si myslím, že je to, že vláda by měla tyto věci dát do souladu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Má otázka zní, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan kolega Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, nezbývá mi, než alespoň zčásti reagovat na projev pana předřečníka, pana kolegy Beneše, takže bych si mu dovolil vzkázat vaším prostřednictvím, vážený pane předsedající, že členové výboru jsou si dobře vědomi, jakým způsobem, jak a kdo vznášel jaké připomínky ke vzniku fondu i k projednávání rozpočtu tohoto fondu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nikdo další se nehlásí. Všeobecnou rozpravu tedy končím.

Mám zde poznámku, že bychom měli hlasovat o přednesených návrzích, pokud zazněly, které nějakým zásadním způsobem se vypořádávají s předlohou, tzn. zamítají, vracejí, resp. zamítat nemohou, mohou pouze vrátit, takže prosím.

Dříve než přistoupíme k hlasování o návrzích na vrácení předkladateli k dopracování, ještě o slovo požádal pan ministr Lachnit. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte ještě několik slov, protože si myslím, že některé z připomínek, které tu zazněly na adresu zpracování návrhu, jsou možná trochu i nedorozuměním.

Skutečně materiál a postup, tak jak byl uskutečněn vládou, vychází skutečně z přijatého zákona 211a ti, kteří namítali, jak tam budou uvolňovány prostředky, upozorňuji na související změnu zákona č. 171/1991 Sb., o Fondu národního majetku. Tam je ve dvou písmenech přesně specifikováno, jak oněch 6 miliard jako jedna položka, tak je tam samozřejmě specifikována i možnost na základě rozhodnutí vlády použít další výnosy z privatizace na účet tohoto fondu. To je k tomuto.

Chtěl bych potom také říci, že z dikce zákona vyplývá, že, tak jak bylo hovořeno v orgánech, statut schválila vláda, zatímco dozorčí radu budete schvalovat samozřejmě vy jako poslanci. Výboru fondu předsedá ministr a bylo to také schváleno usnesením vlády.

Je tu ještě další nedorozumění v tom, že nařízení vlády k tomu, co říkala paní poslankyně Horníková, zatím existuje jen nařízení vlády k panelům, čili k uvolňování financí na opravy panelové výstavby. Na posledním zasedání vlády bylo přijato a pokrývá v této chvíli zhruba 90 % navrhovaných výdajů Státního fondu rozvoje bydlení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhy, které zazněly ve všeobecné rozpravě.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi ještě dříve, než shrnu návrhy, které zazněly, abych se vyjádřila ke slovům pana ministra. Myslím, že přesně to, co řekl teď na konec, jsou další dva důvody, proč podpořit návrh, který zde přednesu, a to:

Za prvé: Státní fond rozvoje bydlení nemá všechny své orgány, nemá zvolenu dozorčí radu. Dozorčí rada bude zvolena teprve na jednání této sněmovny.

Za druhé: Pan ministr se zde zmínil o tom, že na posledním zasedání vlády bylo schváleno rozdělení finančních prostředků, které ovšem my jsme obdrželi v rozpočtu pouze v ucelených kapitolách, a nikoli už rozdělení na jednotlivé programy a na jednotlivé užití. Toto je další důvod k tomu, abychom se zamysleli předtím, než budeme hlasovat o usnesení, které tady přednesu.

Jinak v rozpravě vystoupilo celkem sedm poslanců, z toho čtyři poslanci předložili stejný návrh, a to je návrh, který zní: vrátit předložený rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení k dopracování v souladu se zákonem o Státním fondu rozvoje bydlení a v souladu se Statutem Státního fondu rozvoje bydlení, který byl schválen vládou 27. září tohoto roku. Dále, aby návrh byl znovu projednán ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a poté předložen Poslanecké sněmovně.

To je návrh, který zazněl, předpokládám, jako společný návrh čtyř poslanců, kromě tohoto návrhu zazněly návrhy paní poslankyně Vlčkové, které ovšem podle mého názoru patří do podrobné rozpravy, protože určují změnu částek v jednotlivých kapitolách rozpočtu.

Takže, pane předsedající, požádala bych vás, abyste nechal hlasovat o návrhu na vrácení návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, je to návrh na vrácení návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2001 k dopracování navrhovateli.

 

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 429. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 167 pro návrh 54, proti 97 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: V tom případě, pane předsedající, nevím, jestli otevřete podrobnou rozpravu. Pokud ano, tak poprosím paní kolegyni Vlčkovou, aby znovu přednesla své návrhy ke změnám přímo v rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nejenom ty. Všichni kolegové, kteří přednášeli ve všeobecné rozpravě jiné návrhy, než byl ten na vrácení, by je měli přednést nyní v podrobné rozpravě. Takže prosím, kdo se hlásí jako první do podrobné rozpravy?

Paní kolegyně Vlčková.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, dovolte mi na základě mého vystoupení v obecné rozpravě předložit tyto pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 775.

Navrhuji v kapitole na bytovou výstavbu zvýšit tuto částku na 8 miliard korun, u podpory mladých manželství navrhuji zvýšit částku na 0,5 miliardy korun.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, paní kolegyně. Paní zpravodajko, teď zaznívají konkrétní pozměňovací návrhy, takže prosím, abyste je registrovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP