(16.50 hodin)

(pokračuje Martínek)

Myslím si také, že právě na to upozornil pan kolega Kvapil, že je zde možné kontinuálně pokračovat - a nakonec máme tyto příklady u fondu životního prostředí. Mohl bych hovořit o památkových programech, které se zabývají ochranou kulturního dědictví. Jejich obrovský přínos je právě v tom, že investoři, obce, města, ale i soukromní investoři budou moci dlouhodobě plánovat své investice a využívat tyto formy financování. Žádná nově vzniklá instituce není bez chyby. Někteří kolegové hovořili o tom, že tyto orgány mají pracovat - já jsem přesvědčen, že tyto orgány budou pracovat tehdy, jestliže, vážení kolegové, využijí této příležitosti a budou rozvíjet to, co je pozitivní, a eventuálně v budoucnu změní to, co se ukáže jako ne příliš dobré.

Dovolil bych si navázat na to, co řekla kolegyně Vlčková, že bytů je u nás zoufale málo, zejména rodiny s nízkými příjmy se dostanou k bytům velmi těžce, takže každý další nástroj, který umožňuje rozvoj bydlení, je vysoce potřebný. Proto apeluji na vás všechny, abyste podpořili, resp. schválili rozpočet fondu bydlení. Myslím si, že jak příslušné ministerstvo, Ministerstvo pro místní rozvoj, tak náš výbor, který se bude pravidelně touto záležitostí zabývat, je připraven k tomu, aby veškeré podnětné návrhy, které budou vzneseny, našly adresáta.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dále má slovo kolega Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, myslím si, že tu trochu dochází k určitému nedorozumění. Zde projednáváme tisk 755, rozpočet fondu pro rok 2001, s tím, že v tomto rozpočtu je řečeno o příjmech, které tento rozpočet chce dosáhnout a se kterými počítá.

Zazněla tu polemika, zdali tento objem prostředků může fond vůbec obdržet. Je to odkaz na stávající zákon, který jsme schválili, a pokud si tam najdete část druhou tohoto zákona, konkrétně § 9 a dané písmeno, tak samozřejmě privatizace může přijmout tyto prostředky. To není ke zpochybnění. Myslím, že je to trochu omyl, který tu zazněl a není na toto téma oprávněný.

Na druhé straně se tu hovoří, když schvalujeme fond bydlení, o tom, jak vypadá statut, a možná ještě zazní, jaká jsou nebo nejsou nařízení vlády. Myslím si ale, že ani to není předmětem obsahu vlastního tisku jako takového, i když se o tom můžeme bavit. Mohou zde padnout doprovodná usnesení, které řekněme něco vládě doporučí, tedy lze asi uvažovat o opravách. Především to ale všechno může fungovat také v tom okamžiku, až tato sněmovna schválí nebo prohlásí dozorčí radu, aby mohla fungovat, aby se mohla bavit o podmínkách, za kterých fungovat má.

Osobně se domnívám, že fond, tak jak je navržen, je k jednání, je možné ho schválit, minimálně také proto, že není zcela tak přesné uvádět argumentaci, která hovoří, jestli je nebo není dostatek bytů, a říká poměry 2,1, 2,7, 3,3 a jiná, že jsme v průměru standardu Evropy. Přátelé, pokud skutečně budete používat údaje statistického úřadu a jiných, zjistíte, že zdaleka tam nejsme. A pokud jde o Evropu a ten průměr, který má, zdaleka ho nedosahujeme, protože tam je úroveň 410 bytů na tisíc obyvatel a u nás jsme výrazně na nižší úrovni.

To, co bych očekával, co možná zazní, jestliže se hovoří na téma, že tento fond je díky nařízení vlády, že by se mohl podporovat. Tak se uvažuje a říkala to kolegyně Vlčková, rozvoj podpory i nájemního bydlení, i družstevního, který je výrazně zanedbán, protože se v podstatě nerealizoval. Očekával bych tedy, že můžeme chtít tedy doprovodnou informaci - jestli je toto vážně jen uvažováno, jestli se s tím počítá. Pak byste se dozvěděli, že vláda takovýto materiál samozřejmě schválila, protože je si vědoma toho, že tato forma - v rámci bytové výstavby - za poslední 3, resp. 6 roků tady nebyla vůbec, a tedy tento fond, to, co může umožnit, je to právě dostupné bydlení těch lidí, kteří samozřejmě z titulu svých příjmů nemají možnost dosáhnout hypoték, nemají možnost si stavět 150 nebo 160metrové byty nebo vily. O těchto lidech to je a pro tyto lidi se tyto podmínky vytváří a proto ten návrh je.

Domnívám se proto, že je nadbytečné ho vracet k přepracování, protože není důvod, proč by byl přepracován, a bude daleko lepší, když tato sněmovna schválí dozorčí radu, která bude schopna si pohlídat i vlastní pohyb prostředků fondu jak v daném kalendářním roce, tak i pro sněmovnu, která s tím bude seznámena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, slovo má pan kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, když se dívám po své levici a vidím pana poslance Kvapila, poslankyni Vlčkovou a pana poslance Martínka, tak mám pocit, že je zbytečné už dále vystupovat. Přesto si dovolím něco málo připomenout.

Za prvé mě zajímalo, jak se pan poslanec Kvapil vyrovnal s tím, že jeho poslanecký klub nepodpořil vznik tohoto fondu - musím zde přiznat určitou obratnost. Čili Poslanecká sněmovna schválila zákonem tento fond. A můžeme nyní polemizovat, jestli je to dobře, nebo špatně, ale tato debata zde probíhala a já si myslím, že jsme to ukončovali tím, kdo nebyl příznivec fondu, že říkal "pojďme se vsadit a uvidíme, jak to bude". Je jasné, že fond, má-li mít nějaký smysl, tak potřebuje mít nějaké finanční prostředky. My jsme tomuto fondu, tomuto dítěti, do kolébky vložili 6 mld. z Fondu národního majetku, které dosud tomuto fondu nedorazily. A já bych byl rád, kdyby ta debata se teď neodehrávala o tom, jestli někdo chce ty peníze dát nebo je nechce dát, ale o tom, do jaké míry je všechno, co máme na papíru, v pořádku a do jaké míry čísla, o kterých se tváříme, že je garantujeme, garantujeme skutečně.

Za druhé, když jsem včera dřímal u televizní obrazovky, tak na mne třímal poslanec Kalousek a velmi silným hlasem mě obviňoval z toho, jak jsem zadlužil budoucí generace a jak jsem přispěl k zadlužení této země. A já bych nyní, vlastně v duchu jeho vystoupení, rád zahřímal a probudil bych ty, kteří dřímají, kde je oněch 20 mld. - opravdu ve Fondu národního majetku jsou tyto peníze? Opravdu se jedná pouze o přesun? Pojďme řešit technicky onen problém, že podle zákona, kterým jsme schválili tento transfer, že to nejde udělat, že to musí být přes státní rozpočet. Alespoň si to já myslím a pojďme se o tom bavit.

Ten návrh na dopracování není o návrhu na zamítnutí. Nikdo zde nedával návrh na zamítnutí, protože ti, kteří zde hovořili, jsou si vědomi jisté potřeby kontinuity stanovisek. Ano, jestliže jsme umožnili vznik zákona, jestliže jsme umožnili vznik tohoto fondu, tak je také zapotřebí finančně naplnit tento fond. Toho jsou si předkladatelé návrhu na vrácení k dopracování velmi dobře vědomi. Před čím ale varujeme, je nabuzení neočekávaných skutečností. Vyhecování naší veřejnosti, že se vše teď radikálně začne měnit, a takové trochu zakamuflování, že si do fondu chceme půjčovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP