(16.40 hodin)

(pokračuje Vlčková)

V této souvislosti Parlamentu navrhuji následující rozpočtové změny.

1. S ohledem na podhodnocený podíl státu na bytové výstavbě, kdy např. loni bylo z 23 734 dokončených bytů jen 6 598 postaveno se státní podporou, požaduji navrženou částku na bytovou výstavbu zvýšit na dvojnásobek, tedy na 8 mld. Kč.

2. U podpory mladých manželství požaduji zvýšit navrženou částku na pětinásobek, tedy na 0,5 mld. Kč.

3. U oprav a modernizací panelových domů požaduji zvýšit navrhovanou částku o půl miliardy Kč, tedy na 0,8 mld. Kč.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Pokud máte konkrétní návrhy, doporučuji, abyste je podala v podrobné rozpravě. Slovo má pan poslanec Patočka, připraví se pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, mám několik stručných poznámek k tomuto návrhu rozpočtu.

Vzhledem k formálnímu obsahu tohoto návrhu nemám námitek s výjimkou jedné věci, kterou zde již uvedla paní poslankyně Horníková, že chybí příloha s uvedením alespoň rámcových nebo konkrétních jmenovitých akcí, jak je to např. uvedeno v rozpočtu o dopravní infrastruktuře.

Co se týče finančních proporcí, tento návrh rozpočtu vychází na straně příjmů z Fondu národního majetku ve výši 20 mld. Kč a z toho se odvíjí celá strategie. Mám vážné pochybnosti o reálnosti této finanční operace. Tím ovšem nechci říci, že by to nebylo zapotřebí k rozvoji bytové výstavby.

Nyní bych se chtěl zmínit o věci, která s rozpočtem Státního fondu rozvoje bydlení nesporně souvisí. Obdržel jsem tisk, který se jmenuje Statut Státního fondu rozvoje bydlení, který schválila vláda 27. září 2000. Je zřejmě nezbytné seznámit sněmovnu s některými fakty, které podle mého názoru budoucí činnost fondu mohou zřejmě značně negativně ovlivnit. Ve smyslu platného zákona o tomto fondu jsou zřízeny následující orgány: výbor fondu, ředitel fondu a dozorčí rada. Zaujala mě na tom skutečnost, že předsedou výboru bude ministr pro místní rozvoj, dále tam budou zástupci Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu plus zřejmě další nezávislí odborníci. Toto je institut, který např. u Státního fondu pro životní prostředí neexistuje a podle tohoto statutu přebírá hlavní výkonnostní odpovědnou funkci v celé činnosti tohoto fondu.

Co se týče ředitele fondu, není třeba o tom hovořit, nicméně to uvádím, protože dozorčí rada v tomto smyslu je podle mého názoru velmi funkčně i svými pravomocemi oslabena. Je zřetelně formální, nemá tam žádnou pravomoc např. k odvolání ředitele fondu nebo k nějaké reakci na činnost výboru fondu.

Podle mého názoru funkce tohoto statutu fondu nevytváří rovnovážný řídicí a kontrolní systém, který by mohl značně problematicky v budoucnu působit. Domnívám se, že by měla následovat novelizace tohoto vládního usnesení, nebo jak bych to správně nazval.

Ještě mám jednu poznámku k funkci dozorčí rady. Domnívám se, že by tam měla být zakotvena kontrasignace k rozhodnutí ředitele fondu nebo výkonné rady, jako je tomu např. u Státního fondu životního prostředí, kde rada fondu schvaluje návrhy ředitelství fondu.

Vážený pane předsedající, chtěl bych v podrobné rozpravě navrhnout, aby se tento návrh rozpočtu vrátil k dopracování s tím, aby bylo novelizováno i vládní usnesení o statutu tohoto fondu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Znovu upozorňuji všechny kolegy, kteří chtějí přednést nějaký návrh, o kterém bychom měli rozhodnout hlasováním, aby tak učinili v podrobné rozpravě.

Nyní je přihlášen pan kolega Kvapil, poté vidím přihlášku z pléna pana kolegy Martínka a pana kolegy Bláhy.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, musím říci, že probíhající rozprava ve mně budí poněkud úsměvy. Přiznám se, že křesťanští demokraté pro zřízení fondu podle příslušného zákona v závěrečném hlasování nezvedli ruku. Bylo to opodstatněno vlastními ustanoveními v zákoně, ale také určitým postojem vlády k uvolňování nájemného a k cenám v oblasti bydlení. Nicméně se přiznám, že jsem vždy považoval - nejen já, ale i náš klub téměř bez výjimky - fond rozhodně za dobrý nástroj bytové politiky. Teď se diskuse vine v rovině, že je zde statut fondu, je nějakým způsobem ustanoven orgán fondu, který se nazývá výbor, a vznášejí se pochybnosti nad tím, jak je vytvořen. Je třeba si uvědomit, že je sestaven v takové podobě, v jaké jste ho schválili v příslušném zákoně. Já jsem tehdy navrhoval, aby např. ve výboru fondu a případně i v dozorčí radě byly zastoupeny zájmové skupiny, jako jsou majitelé domů, jako jsou družstevníci, jako je Svaz podnikatelů ve stavebnictví apod., nicméně tyto návrhy přijaty nebyly. Orgány jsou tedy takové, jak to odpovídá zákonům.

Nechci rozebírat jednotlivé položky, jak jsou navrženy ve výdajové stránce. Nechci ani polemizovat s tím, zda je reálné naplnění příjmů fondu ve výši 20 mld. Kč z Fondu národního majetku, ale rád bych řekl, že je nutné, aby fond rozpočet měl. Jinak celý fond je jakýmsi výkřikem do tmy, stojí na hliněných nohou a rozhodně se nestane nástrojem bytové politiky, ve který já osobně věřím.

Domnívám se, že hlavní rolí fondu je, aby zajistil kontinuální financování, což státní rozpočet neumožňuje, to znamená převádění jednotlivých položek a dotací z roku na rok, aniž by investor byl nucen je utratit v rámci fiskálního roku. To ve svém důsledku, podle mého názoru, zvýší efektivnost prostředků vynaložených do bydlení. Proto rozpočet fondu budeme podporovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní pan kolega Martínek, poté pan kolega Bláha.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych navázal na to, co řekl pan kolega Kvapil. Myslím si, že diskuse na toto závažné téma se snesla někam úplně jinam. Ze zákona vyplývá, že Poslanecká sněmovna schvaluje rozpočet. Nemáme tady jednat o takových záležitostech, jako je statut fondu atd. Jsem přesvědčen o tom, že fond bydlení je velmi dobrá věc, jejíž efekt nebude okamžitý, ale až po určitém nástupu a rozvoji činnosti, a bude to zcela určitě efekt pozitivní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP