(17.10 hodin)

Poslankyně Miroslava Vlčková: A u oprav a modernizace panelových domů navrhuji zvýšit částku na 0,8 mld. korun.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím paní poslankyni Vlčkovou, zda by mohla dát paní zpravodajce návrhy v písemné podobě.

Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, já bych, a teď nevím, jak to udělat, možná zpochybnil to, co říkala předřečnice, protože si myslím, že to není státní rozpočet, tady tato věc, a možná se nedají měnit jednotlivé, řekněme kapitoly a přesouvat peníze z jedné kapitoly do druhé. Ale nejsem takový znalec. Mám takový dojem, že ve Státním fondu dopravní infrastruktury jsme toto nemohli dělat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, na mikrofon, prosím.

 

Poslanec Eduard Vávra: Protože nám parlamentní institut sdělil, že to je jiná procedura než ve státním rozpočtu.

A teď bych si dovolil přečíst svoje doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR o vypracování nového statutu Státního fondu rozvoje bydlení v souladu se zákonem č. 211/2000 Sb.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Myslím si, že v tuto chvíli poslanec může udělat cokoliv, co není v rozporu se zákonem, navrhnout jakýkoliv pozměňovací návrh, který ovšem můžeme podrobit spekulaci o tom, zda je hlasovatelný, či není hlasovatelný vzhledem k tomu, že může kolidovat například s právě přijatým zákonem o státním rozpočtu. Ale od toho je zde zpravodaj, od toho je zde pan ministr, aby takovýto návrh posoudili a zhodnotili, zda je hlasovatelný či není.

Prosím další návrh.

Ještě jednou paní kolegyně Vlčková, prosím.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, dovolte mi, abych ještě doplnila své pozměňovací návrhy o údaj, že v případě navýšení těchto kapitol bude úhrn aktiv fondu, který dosáhne 15,49 mld., stále 9,49 mld. korun nad stanoveným limitem. Takže nedojde k žádným nedorozuměním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Prosím, kdo se dále hlásí? Nikdo. V tuto chvíli tedy končím podrobnou rozpravu. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu navrhovateli.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Pane předsedající, dámy a pánové, na základě diskuse, která tady byla a ve které bylo samozřejmě poukázáno velmi přesně na určité problémy, bych v podstatě nedoporučoval navyšovat výdaje tohoto fondu pro příští rok, protože je to konstruováno tak, že sice, jak správně paní poslankyně ve svém předchozím vystoupení řekla, je umožňován prostor, ale jenom tento prostor. Není nikde řečeno, nebo bych dokonce nedoporučoval, aby byl využit tak, že by tyto peníze byly příští rok v tomto množství utraceny. My jsme udělali velmi, bych řekl, rozvážný návrh takový, aby s těmi prostředky bylo zacházeno tak, aby postupně se státní fond opravdu odpoutal od státního rozpočtu a mohl působit jako podpůrná instituce bytové výstavby v ČR. Ale kdybychom tyto prostředky příští rok utratili v tomto množství, pak by tento cíl byl ohrožen.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji, pane ministře. Nyní dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem paní zpravodajce.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, v podrobné rozpravě zazněly dva návrhy. První návrh byl předložen panem poslancem Vávrou. Ještě jednou přednesu jeho návrh: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR o vypracování nového statutu Fondu státního rozvoje bydlení v souladu se zákonem č. 211/2000 Sb.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to je doprovodné usnesení, paní kolegyně. Nejprve bychom měli, pokud se nepletu, hlasovat o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Vlčkové.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobře, takže návrh paní kolegyně Vlčkové. Já teď nevím, jestli mají kolegové před sebou tisk. Pokud ho mají, tak je to tisk 755 a pozměňovací návrhy paní kolegyně Vlčkové znějí:

V kapitole, která se týká dotací obcím na výstavbu nájemných bydlení, v původním návrhu je částka 3 mld. korun. Paní kolegyně Vlčková navrhuje zvýšit tuto částku na 8 mld. korun. Dále v kapitole Úrokové dotace občanům na podporu mladých je částka 100 mil. korun. Návrh zní na 500 mil. korun. A třetí jsou Úrokové dotace obcím, právnickým osobám a občanům na opravu panelových domů, kde původní návrh činí 300 mil. korun. Návrh paní kolegyně Vlčkové je 800 mil. korun.

Nevím, jestli paní kolegyně Vlčková chce, abychom hlasovali o všech návrzích současně. Ne, přeje si hlasovat o jednotlivých návrzích odděleně.

Nicméně, pane předsedající, zazněl tady návrh, zda je vůbec tento návrh hlasovatelný, a byl požádán pan ministr, aby se vyjádřil v souladu se statutem fondu, zda tento návrh je či není hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak to je jediné téma vyjma procedurálních návrhů, na které připustím v tuto chvíli přihlášky některých kolegů. První se hlásil pan kolega Martínek, poté pan kolega Beneš.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, já vznáším námitku o hlasovatelnosti toho prvního návrhu, protože kdyby ten první návrh zněl, že žádá vládu o vypracování nového statutu, tak by to hlasovatelné bylo. Ale podle mého názoru pravděpodobně i o tom se dá úspěšně pochybovat. Ale pokud je tam doplněno, aby byl v souladu se zákonem, tak to navozuje, jako že ten stávají statut je v rozporu se zákonem, a to rozhodně není pravda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, toto už je subjektivní výklad návrhu, který je možný. Námitku můžete samozřejmě podat, nicméně já ze svého pohledu teď říkám: na tomto nic takového nespatřuji. Ale nechám hlasovat o vaší námitce. Nicméně takto bychom mohli vykládat každé doprovodné usnesení.

Další přihláška - pan kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, k návrhu paní poslankyně Vlčkové - jsem přesvědčen, že je nehlasovatelný, neboť pouze zvyšuje výdaje. Musel by zvyšovat současně příjmy, anebo výdaje někde jinde ve stejné sumě snižovat. Jinak hlasujeme teď o rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže prosím, ke každému z těchto pozměňovacích návrhů zazněly námitky, o kterých rozhodneme hlasováním, byť mi třeba v případě pana kolegy Martínka připadne, že jeho názor mohl být vyjádřen negativním hlasováním o tom doprovodném usnesení spíše. Námitka mi připadne jako přiléhavější v případě návrhu paní kolegyně Vlčkové, přiznám se. Ale jestli, pane poslanče, trváte na té námitce nehlasovatelnosti, já o ní… Ne, dobře. Rozumíme si tak, že svůj názor na doprovodné usnesení vyjádří každý svým pozitivním nebo negativním hlasováním, na straně druhé námitka pana kolegy Beneše o hlasovatelnosti pozměňovacího návrhu paní poslankyně Vlčkové trvá. Rozhodneme o této námitce hlasováním.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 430 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana kolegy Beneše, že návrh paní poslankyně Vlčkové je nehlasovatelný. Kdo je proti?

Z přítomných 164 pro návrh 80, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Bláha se hlásí. Ale, pane kolego, nevedeme rozpravu, teď pouze k proceduře. Dobře.

Návrh byl označen za hlasovatelný, tudíž o něm rozhodneme hlasováním. V tuto chvíli prosím o stanoviska zpravodajku a pana ministra.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Nejprve budeme hlasovat o navýšení částky určené na výstavbu nájemných bytů, kde návrh zní navýšit tuto částku ze tří na osm miliard. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Stanovisko předkladatele je rovněž negativní. )

***
Přihlásit/registrovat se do ISP