(14.20 hodin)

(pokračuje Grégr)

Myslím, že i uvedená čísla dokumentují zájem předkladatele na dopracování předloženého návrhu novely tak, aby jeho aplikace byla přínosem dalšímu rozvoji podnikatelských aktivit i postupného přizpůsobování komunitárnímu právu.

V této souvislosti mi dovolte ještě poznámku k problematice vydání seznamu oborů živností volných, jejichž neujasněnost vedla k posunu třetího čtení. Doufám, že si zatím mohli všichni ověřit, že předložená koncepce i členění seznamu, který mimochodem již byl předložen do meziresortního připomínkového řízení, věrně respektuje platné mezinárodní i národní klasifikace a umožňuje zařadit do příslušných oborů jakoukoli volnou živnost. Škoda že k vyjasnění uvedené problematiky nebylo využito projednávání ve výborech a poslaneckých seminářů, které Ministerstvo průmyslu a obchodu k návrhu novelizace živnostenského zákona připravilo.

Konstatuji, že příprava novely a její projednání s resorty ve vládě, ve výborech Poslanecké sněmovny i ve třetím čtení prokázaly náročnost a složitost celé problematiky. Je nesporné, že v tomto procesu bylo vynaloženo mnoho úsilí a práce. Myslím si, že tato námaha však stála za to a že návrh novelizace představuje po všech úpravách podstatné zlepšení zákona v dosavadním znění.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve shodě s usnesením obou výborů vám pro hlasování doporučuji předložený návrh schválit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil pan ministr průmyslu a obchodu České republiky pan Miroslav Grégr.

Probíhá rozprava ve třetím čtení. Dalším, kdo v rozpravě vystoupí, bude pan kolega Jaromír Talíř. Další přihlášku do této rozpravy nemám. Pak ještě vystoupí pan zpravodaj. Nyní může hovořit pan kolega Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych své vystoupení ve třetím čtení tohoto zákona rozdělil do dvou částí. První se týká legislativně technické úpravy v mém pozměňovacím návrhu, který je uveden v tisku 263/4 pod písmenem i) bod 2, kde je nesprávně uvedeno "provozování veřejně příslušné expozice". Dovoluji si požádat o opravu. Vznikla tam chyba při přepisu. Správně má věta znít "provozování veřejně přístupné expozice v muzeích".

Druhá část mého vystoupení se také opírá o jednací řád, § 95 odst. 2, který říká, že ve třetím čtení lze přednést úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. My projednáváme za sebou dva zákony. První se týká živnostenského podnikání a druhý státní památkové péče. V prvním zákonu, který se týká živnostenského podnikání, se říká, že restaurování předmětu kulturní hodnoty není živností. A podmínky pro restaurování se upravují v tom druhém zákonu. Z toho vyplývá, že by nebylo dobře, kdyby účinnost obou dvou zákonů byla rozdílná.

Může nastat stav, kdy bude stejná věc upravena ve dvou zákonech, což by nebylo tak špatné, ale může nastat stav, že bude stejná věc upravena rozdílně ve dvou různých zákonech anebo že tato věc nebude po určitou dobu upravena vůbec. To je důvod, pro který si dovoluji navrhnout logickou úpravu spočívající ve stejné účinnosti těchto dvou zákonů, kterou navrhuji od 1. dubna 2000.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Přiznávám se, pane kolego, že si tak zcela jistý nejsem, že se to vejde do předmětu rozpravy a podávání návrhů ve třetím čtení. Nicméně já to zpochybňovat nebudu.

Hovoří pan kolega Teplík. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, přesně té nejistoty, kterou má i pan předsedající, se týká moje vystoupení. Jak uvedl předřečník, tak lze přednášet návrhy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. To je jedna věc. Formulace je myslím zcela jasná.

Druhý návrh je pak legislativně technické povahy. Domnívám se, že posouvání nebo měnění data účinnosti není legislativně technické povahy. Je to naopak klíčový, zcela klíčový návrh pro fungování tohoto zákona. Klíčový také z politického hlediska. Nebyl přednesen v rámci druhého čtení, a proto si myslím, že tento návrh v tuto chvíli uplatnit nelze.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. To byla faktická poznámka pana poslance Teplíka. Nyní řádné vystoupení pana poslance Gregy, zpravodaje. K návrhu pana Talíře se ještě budeme muset vrátit. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Andrej Grega: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím v rámci legislativně technické chyby navrhnout vypustit z novely živnostenského zákona v části VII - Přechodná a závěrečná ustanovení - bod 26 a ostatní následující body přečíslovat. Body 26 a 27 jsou obsahově totožné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Ne. Já bych za normálních okolností musel tuto rozpravu uzavřít, ale teď stojíme před otázkou, kterou často neřešíme, to je rozhodnout, zda pozměňovací návrh přednesený ve třetím čtení se vejde do obsahu toho, co nám dává § 95 zákona o jednacím řádu, či nikoli.

Ještě jednou přečtu znění tohoto paragrafu, respektive jeho odstavce 2: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení.

Obávám se, že pokud nezazněl návrh ve druhém čtení na změnu účinnosti, prostě se to těžko vejde do toho, co lze přednášet v rámci třetího čtení, aniž bych v tuto chvíli byl schopen posoudit dopad této mé interpelace. V každém případě vím, že když jsme chtěli v některých jiných případech měnit účinnost zákona, nedělo se to v rámci třetího čtení, ale opakovalo se druhé čtení. A to bylo v několika případech.

Pokud pan kolega Talíř na tomto bude trvat, nechám o tom sněmovnu rozhodnout v hlasování. Znovu konstatuji, že v mnoha případech jsme už rozhodovali o tom, že toto nespadá do toho, co určuje § 95. Já bych vám doporučil obrátit se na tu poslední část tohoto odstavce, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení, pokud je to tak klíčový pozměňovací návrh. Pan kolega Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nechci zpochybňovat vaše slova, vážený pane předsedající, chci ale upozornit, že právě ve druhém čtení zaznělo několik pozměňovacích návrhů měnících účinnost obou zákonů. A z toho vyplývá tento logický požadavek nebo návrh. Nebude-li přijat, já se pokusím přednést u zákona, který budeme projednávat následně, účinnost, která by navazovala na účinnost tohoto živnostenského zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ale i vy, pane kolego, jste řekl, že ty návrhy padly ve druhém čtení, nikoli ve třetím čtení. Opravdu se obávám, že bych snad ani neměl nechat hlasovat o tom, jestli je to možno podávat ve třetím čtení. Já se obávám, že to nemohu nechat ani projít hlasováním. V tuto chvíli - pokud budete namítat vůči mé interpretaci, že nelze o této věci hlasovat - nechám o vaší námitce rozhodnout. Nenamítáte. Je mi opravdu toto líto, ale obávám se, že bych se dopustil něčeho, co předsedající nesmí udělat. Nakonec se to podařilo udělat částečně smířlivě. Děkuji, že nám odpadl tento problém. Ve třetím čtení se již nikdo nehlásí. Rozpravu ve třetím čtení končím.

V tuto chvíli prosím pana zpravodaje, aby zrekapituloval návrhy, které by měly být hlasovány. Ještě se zeptám pana ministra, jestli si přeje závěrečné slovo, když obsáhle vystoupil na začátku rozpravy. Není tomu tak. Hovoří tedy zpravodaj pan poslanec Grega.

 

Poslanec Andrej Grega: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k obsáhlosti materie navrhuji následující proceduru: návrh na vypuštění bodu 26…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pardon, pane kolego, nejprve by bylo dobré zrekapitulovat, zda nepadl návrh na vrácení do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP