Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, veterinární zákon, jehož návrh je předkládán, má nahradit dosud platnou právní úpravu na jednom z rozhodujících úseků komplexní ochrany zdraví zvířat a lidí i ochrany životního prostředí. Představuje též další krok k završení transformačních procesů v této oblasti a k harmonizaci našeho právního řádu s právem Evropského společenství.

Předkládaný návrh veterinárního zákona sleduje zejména tyto cíle:

Přizpůsobit právní úpravu veterinární péče změnám a vývoji hospodářských a vlastnických vztahů a rozvoji podnikání.

Sladit úkoly a požadavky veterinární péče, formy a metody jejich prosazování a plnění se změněným pojetím úlohy a funkce státu a jeho orgánů, s veřejným zájmem na ochraně zdraví zvířat a lidí i ochraně životního prostředí, a toto vše sladit s podnikatelskou iniciativou a odpovědností.

Dále sleduje dokončení návratu od jednotné státní veterinární služby k soukromé veterinární praxi orientované na preventivní diagnostickou a léčebnou činnost na straně jedné a k orgánům veterinární správy vykonávajícím státní správu v oblasti veterinární péče na straně druhé.

Dále uvést právní úpravu veterinární péče do souladu jednak s ústavním požadavkem, aby povinnosti byly ukládány pouze a pouze na základě zákona a v jeho mezích, nikoliv podzákonnými normami, tak je tomu dosud, jednak s některými nově přijatými věcně souvisejícími zákony.

A za poslední, dosáhnout požadovaného sblížení právní úpravy veterinární péče s veterinárními předpisy komunitárního práva Evropské unie.

Ve shodě s celosvětovými trendy je celková koncepce zákona založena jednak na úzké souvislosti mezi zdravím zvířat a zdravotní nezávadností jejich produktů, jednak na tom, že cílem veterinární péče v konečném efektu je ochrana zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a před nemocemi z potravin. Již Pasteur konstatoval: Léčí-li lékař člověka, veterinář léčí lidstvo.

Předkládaný návrh - a to si dovoluji podtrhnout - je v souladu s ústavním pořádkem, není v rozporu s mezinárodními závazky České republiky a je slučitelný s právem Evropské unie. Návrh zákona je spojen s návrhem na změny a doplnění zákonů č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat , č. 23/1962 Sb., o myslivosti, a č. 363/1992 Sb., o správních poplatcích. Návrhy změn těchto zákonů obsahují pouze nezbytné úpravy ve vztahu k novému veterinárnímu zákonu.

Vláda se domnívá, že přípravě tohoto návrhu zákona byla věnována velká pozornost a předkládané znění je dobře zpracováno věcně i legislativně.

Ctěná sněmovno, žádám vás o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení a přikázání zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi zemědělství panu Janu Fenclovi.

Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Pešána, aby se ujal své role, přistoupil k řečništi a v tuto chvíli se ujal slova, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) - sněmovní tisk 88 - má nahradit současně platnou právní úpravu pocházející z konce 80. let. Ta samozřejmě již nerespektuje nové společenské a ekonomické vztahy ani harmonizační procesy zahájené v rámci přípravy na vstup České republiky do Evropské unie.

Předkládaný návrh zákona uvádí do souladu ustanovení veterinárních právních předpisů s Ústavou České republiky a Listinou základních lidských práv a svobod a obsah těchto předpisů je harmonizován s legislativou Evropské unie. Upravuje komplexně právní vztahy, které vznikají v souvislosti s uplatňováním zásad, podmínek a požadavků veterinární péče ve všech rozhodujících oblastech jejího vlivu a aktivit orgánů, které se podílejí na plnění úkolů veterinární péče.

Návrh adresněji než předchozí právní úprava ukládá některé povinnosti pouze určeným skupinám podnikatelů, některé zavádí nově, např. povinnost identifikace a evidence některých zvířat, povinnost očkování psů proti vzteklině, povinnost placení nákladů prohlídky zvířat při jejich porážení a při pohraniční veterinární kontrole.

Jiné dříve obvyklé povinnosti jsou buď vypuštěny zcela, např. vydávání vývozních povolení, povinnost podrobit se kontrole při vývozu živočišných produktů, nebo omezeny na nezbytnou míru, jako je vydávání osvědčení k přesunu zvířat příslušnou okresní veterinární správou, vydávání závazných posudků ve stavebním řízení apod.

V omezené míře a za dodržení daných podmínek se umožňuje prodej některých živočišných produktů od výrobce přímo spotřebiteli, tzv. stánkový prodej mléka a vajec. Významné jsou ty změny, které přinášejí zvýšení právní jistoty pro kontrolované osoby. Režimu správního řízení jsou podrobena všechna rozhodnutí orgánů veterinárního dozoru včetně mimořádných veterinárních opatření. To zaručuje možnost kontrolovaným subjektům uplatňovat své případné námitky obvyklým způsobem.

Veškeré povinnosti jsou ukládány na základě zákona, dosud většina vyplývala pouze z prováděcích předpisů. Odškodnění podnikatelů při škodách jim vzniklých v příčinné souvislosti s likvidací nebezpečných nákaz se navrhuje jako nárokové - dosud toto záleželo na uvážení okresního úřadu - a ve výši stanovené právním předpisem.

Nově je do návrhu zákona zařazeno schvalování provozoven určených pro vývoz podle předpisů Evropské unie.

Dámy a pánové, navrhuji propustit vládní návrh veterinárního zákona, sněmovní tisk 88, do druhého čtení a zároveň si dovoluji navrhnout prodloužení lhůty k projednání o 20 dní.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Jaroslavu Pešánovi.

Otevírám nyní obecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Václav Grüner a jako druhý pan poslanec Pavel Kováčik. Jako první tedy hovoří pan poslanec Grüner a žádám ho, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Do sněmovny je dnes předkládán vládní návrh tzv. veterinárního zákona včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zákon jako čistě technická norma je pro potřeby státu, ale zejména pro zemědělství a potravinářství velice důležitým a potřebným zákonem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP