Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, pane zpravodaji, já jsem to přesně takto plánoval navrhnout sněmovně. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a žádám teď všechny o to, aby sledovali proceduru, s jakou se budeme probíjet tímto bodem. Žádám všechny nejprve o novou registraci.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali tedy o návrhu pana poslance Martínka, který podle mého názoru logicky by měl předcházet dvěma věcným návrhům na usnesení. Nebude-li návrh pana poslance Martínka schválen, bude se nejprve hlasovat o návrhu usnesení oponentní zprávy, kterou lze kvalifikovat jako pozměňovací návrh, a poté, nebude-li schválen ani tento návrh usnesení, bude se hlasovat o návrhu tak, jak jej doporučil ústavně-právní výbor.

Chci se zeptat, zda někdo zpochybňuje tuto proceduru. Není tomu tak. V tuto chvíli budu nechávat hlasovat o jednotlivých návrzích. Požádal bych nicméně, aby bylo zřetelné, o čem hlasujeme, aby předkladatelé jednotlivých návrhů byli připraveni tyto návrhy vždy před hlasováním přednést.

V tuto chvíli požádám pana poslance Martínka, aby pouze přečetl návrh usnesení tak, jak jej předložil. O tomto návrhu poté rozhodneme v hlasování pořadové číslo 140. Prosím, pane poslanče, předneste návrh usnesení.

 

Poslanec Radko Martínek: Návrh zní takto: "Vzhledem k tomu, že se nejedná o usnesení ve smyslu § 62 odst. 1 zákona č. 367/90 Sb. v platném znění, není sněmovna příslušná o celé záležitosti rozhodnout."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili - jenom do tohoto usnesení dáme návětí: Poslanecká sněmovna konstatuje, že… a ten text tak, jak je předložen. Je zřejmé, o čem budeme hlasovat? Je.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 140. Kdo je pro tento návrh, prosím, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 33 poslanců a poslankyň a proti bylo 105.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej předkládá Poslanecké sněmovně oponentní zpráva. Požádám pana poslance Křečka, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 141. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Návrh zní takto: "Poslanecká sněmovna zrušuje usnesení Městského zastupitelstva v Blatné č. 15/2 z 21. 1. a usnesení Městského zastupitelstva v Blatné č. 18/19 ze dne 27. 5. 1997."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Akorát změníme slovo zrušuje za ruší.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 141, které v tuto chvíli zahajuji. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl schválen, když pro bylo 76 poslanců a poslankyň, proti 87.

 

Zbývá nám tedy hlasovat pouze o návrhu ústavněprávního výboru. A nezbývá nic jiného, než aby paní poslankyně Kupčová navrhla usnesení ústavněprávního výboru. Prosím, předneste návrh ústavně-právního výboru.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky návrh Okresního úřadu ve Strakonicích na zrušení usnesení Městského zastupitelstva v Blatné č. 15/2 ze dne 21. 1. 1997 a usnesení Městského zastupitelstva v Blatné č. 18/19 ze dne 27. 5. 1997 k hospodaření s byty, které jsou v majetku města, vydané v samostatné působnosti obce, zamítá."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross:Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 142, které jsem právě zahájil. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko, kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 87 poslankyň a poslanců, proti bylo 72.

 

Kolegyně a kolegové, tím jsme se vypořádali s bodem č. 26 a v tuto chvíli přistoupíme k projednávání bodu 27, kterým jsou "změny v pozemkovém fondu".

 

27.
Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky

 

Kolegyně a kolegové, chtěl bych vás upozornit, že podle usnesení, které jsme přijali, byl na lavice poslanců rozdán dodatek k sněmovnímu tisku 36/3. Vznikne čas pro to, aby si jej všichni mohli prostudovat. Mezitím se vypořádáme s bodem 27.

V tuto chvíli udílím slovo předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi a žádám ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, návrh vlády na změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky jsme začali projednávat včerejším dnem, poté byl tento bod přerušen, předtím než mohla proběhnout volba místopředsedy prezidia Pozemkového fondu a v případě zvolení pana Pavla Rybníčka místopředsedou prezidia Pozemkového fondu i volba člena prezidia fondu. Čili - ještě jednou zopakuji - vláda České republiky navrhuje, aby Poslanecká sněmovna zvolila místopředsedou prezidia Pozemkového fondu pana Pavla Rybníčka, který je dosavadním členem prezidia Pozemkového fondu, a to na neobsazené místo po panu Burdovi. Dále vláda navrhuje zvolit tři členy prezidia tohoto fondu na uprázdněná místa, která však nejsou včerejším rozhodnutím sněmovny uprázdněna. A je proto možné z následujících kandidátů, tj. pan Jiří Hladík, pan Jan Kendler a paní Irma Zlatohlávková, zvolit člena prezidia Pozemkového fondu pouze v tom případě, bude-li zvolen pan Pavel Rybníček místopředsedou prezidia Pozemkového fondu.

Současně upozorňuji, že pokud pan Rybníček nebude zvolen místopředsedou prezidia Pozemkového fondu, zůstává ve funkci člena a žádný z následujících tří navržených kandidátů nemůže být zvolen členem prezidia fondu.

Protože byla dodržena zákonem stanovená lhůta pro předložení takového návrhu a zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise doporučuje, aby se volba místopředsedy a případně člena prezidia Pozemkového fondu konala tajně, neboť i stávající členové fondu byli v roce 1997 na 10. schůzi Poslanecké sněmovny voleni tajným hlasováním.

Prosím, pane předsedající, abyste v této části projednávaného bodu otevřel rozpravu a po ní nechal hlasovat o způsobu volby předložených kandidátů na funkci místopředsedy a člena prezidia Pozemkového fondu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi. V tuto chvíli otevírám rozpravu ke způsobu volby. Táži se, kdo se do rozpravy hlásí. Do rozpravy se hlásí paní poslankyně, resp. místopředsedkyně Petra Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já navrhuji veřejnou volbu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já děkuji za tento návrh. V tuto chvíli se ptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy uzavírám. Budeme tedy rozhodovat v hlasování o způsobu volby, kterou zákon neupravuje, pokud tomu dobře rozumím. Požádal bych pana zpravodaje v tuto chvíli, aby rozhodl, v jakém pořadí budeme hlasovat, jestli nejprve o veřejné nebo o tajné volbě.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji za důvěru. Pane předsedající, byť nejsem zpravodajem, doporučuji sněmovně, aby nejprve hlasovala o návrhu volební komise, tedy o způsobu volby tajné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Kolegyně a kolegové, chtěl bych upozornit, že budeme rozhodovat o tom, zda ta dvě hlasování nebo jedno hlasování proběhnou tajně, či veřejně. Také bych chtěl upozornit, že má ambice je dojet dnes program. Tím nechci ovšem samozřejmě ovlivňovat vaše rozhodování.

 

V tuto chvíli budeme rozhodovat o návrhu volební komise na to, aby hlasování o místopředsedovi Pozemkového fondu proběhlo tajně.

Kdo je pro tento návrh, nechť se v hlasování pořadové číslo 143 vysloví tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu.

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 75 poslankyň a poslanců a proti bylo 75.

 

V tuto chvíli vás, kolegyně a kolegové, na žádost z pléna odhlašuji a žádám o novou registraci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP