(12.30 hodin)

(pokračuje Grulich)

Podívám se, jestli jsem někoho neopominul, abych nebyl napomenut.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosil bych, abychom hovořili nahlas, aby všichni slyšeli. Pak to vede k šumu ve sněmovně.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Zdá se, že podle mých poznámek jsem na podstatné reagoval. Kdybych snad někoho byl opomenul, nechť mně to připomene a samozřejmě rád svoji informaci a své odpovědi doplním. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. O slovo se přihlásil předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, zdržím vás asi tři minuty. Chtěl bych navázat na slova ministra Grulicha a chtěl bych vám připomenout pouze dvě skutečnost. Za prvé je to poprvé, co v této sněmovně probíhá opravdu hloubková diskuse o reformě veřejné správy, a je to tak dobře. Za druhé vláda ve svém programovém prohlášení jasně vyjádřila záměr spolupracovat s tímto parlamentem, nikoliv se nad parlament povyšovat a předkládat mu jediné přípustné varianty. Chápu, že je odpovědnost vlády předložit 16 nebo 17 návrhů zákonů vztahujících se k reformě veřejné správy. To jediné, o co vás prosíme v zájmu této země a nikoliv v zájmu úzkých stranických struktur, je, abyste dali najevo svoji svobodnou většinovou vůli v centrální otázce, kolem níž se většina diskusních příspěvků točila, v otázce, zda i na úrovni krajské veřejné správy má být oddělena státní správa a samospráva, nebo zda má dojít ke sloučení v rámci jednotné veřejné správy.

Kolegové, reforma veřejné správy je záležitost dlouhodobá, je to záležitost jdoucí napříč politickými stranami. Jednejme proto jako zastupitelé českého státu a nikoliv pouze jako zastupitelé politických stran. Chtěl bych vás ujistit, že nechť bude rozhodnutí Poslanecké sněmovny vyjádřené jejím usnesením jakékoliv, vláda se tímto usnesením bude řídit. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi vlády. Prosím nyní pana zpravodaje. Zamlčel jsem komentář k tomu, jestli by se mohla neřídit tímto usnesením vláda, nebudu to rozvíjet.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych byl ve svém závěrečném slově velmi stručný, protože z úst mých kolegů, zvláště pak těch, kteří se mnou sdílejí stejný výbor, tedy výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tady zaznělo mnohé z toho, co jsem zde chtěl zdůraznit. Dovolte mi proto učinit ještě jednu poznámku, kterou považuji pro reformu veřejné správy za velmi důležitou. Poznámku proto, že se tato věc v předloženém materiálu "Koncepce reformy veřejné správy neobjevuje prakticky vůbec".

Je to otázka využití informačních technologií v budoucí reformované veřejné správě, kterou považuji za klíčovou, zásadní věc především proto, že pomáhá naplnit jeden z cílů reformy, tj. reformovat současnou správu ve veřejnou správu, která by byla lacinější, subsidiárně blíže občanovi. To vše mohou učinit informační technologie, které dovolí i to, o čem hovořil pan poslanec Payne, to znamená, že z libovolného úřadu je možno učinit od občana libovolné podání tak, aby jeho věc, kterou potřebuje jako službu získat, získat může.

To je z mé strany všechno. Dovolím si jenom zrekapitulovat to, co tady ve spojené rozpravě k těmto dvěma bodům zaznělo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako návrhy usnesení, pane zpravodaji. Musím vás přerušit. Prosím pány poslance, aby se uklidnili. Například pan poslanec Němec. Prosím.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Konstatuji, že ve spojené rozpravě k těmto dvěma bodům vystoupilo celkem 15 poslanců a byly předloženy tři návrhy na usnesení. První návrh na usnesení je návrh, který jsem z pověření výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tady uvedl. Zní takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje vládě České republiky připravit reformu vytvořením modelu veřejné správy spojením státní správy a samosprávy v jednotnou veřejnou správu, a to na všech úrovních (varianta 2 sněmovního tisku č. 196)."

Druhý návrh je návrh, který vznesl pan poslanec Schling. Navrhuje, aby usnesení znělo:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí koncepci reformy veřejné správy dle sněmovního tisku 196."

Druhý bod tohoto usnesení je:

"Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby rozpracovala variantu 3 dle sněmovního tisku 196."

Třetí návrh na usnesení je návrh pana kolegy poslance Vlacha. Ten se skládá ze čtyř bodů.

"1. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby dále pracovala pouze na rozpracování varianty 2, spojený model jednotné veřejné správy s důrazem na začlenění všech dekoncentrátů, detašovaných pracovišť, regionálních a územních pracovišť ústředních orgánů státní správy do jednotného úřadu státní správy.

2. Poslanecká sněmovna považuje navrhovaný rozsah pravomocí přenášených na krajskou úroveň za nedostatečný.

3. Vyzývá vládu, aby v rámci reformy neprodleně zahájila práce i na návrzích racionalizace státní správy a zjednodušení úředních postupů.

4. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby nepředkládala Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky takové návrhy zákonů, které nejsou v souladu s principy reformy veřejné správy."

To je rekapitulace předložených návrhů na usnesení. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o návrhu na usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, poté v případě, že by nebylo toto usnesení přijato, hlasovat o návrhu pana poslance Schlinga, protože v případě, že by první usnesení bylo přijato, stává se jeho návrh podle mého soudu nehlasovatelný, a poté na žádost pana poslance Vlacha podle jednotlivých bodů jeho návrhu usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Pane zpravodaji, dal bych hlasovat, ale mám strach, že předseda poslaneckého klubu sociální demokracie nám to znemožní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, znemožním. Dámy a pánové, byť nerad, ale musím požádat, aby hlasování o těchto návrzích proběhlo až po jednání našeho klubu, a jelikož je tolik hodin, kolik je, tak se obávám, pane předsedo, že to spojíte s polední přestávkou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Přerušuji jednání a vyhlašuji přestávku do 14.00 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 12.41 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP