(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dámy a pánové, je 14.01 hodin, budeme pokračovat v přerušené schůzi Poslanecké sněmovny. Žádám vás, pokud nejste již zaregistrováni, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Paní poslankyně Eva Dundáčková má náhradní kartu č. 29.

Budeme pokračovat v projednávání bodů 28 a 29. Pro vaši informaci, jsme před závěrečnými hlasováními.

Ještě před hlasováním dávám možnost vystoupit panu poslanci Karlu Vymětalovi, nicméně s procedurální připomínkou, s ničím jiným. Zároveň prosím všechny kolegy, aby se uklidnili.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, děkuji. Pane předsedající, nehlásím se s procedurální poznámkou nebo návrhem, protože podle § 66 odst. 3 předseda vlády svým vystoupením před hlasováním otevřel znovu rozpravu, do které se tedy řádně hlásím. A bude třeba taktéž tuto rozpravu uzavřít s celou procedurou, to znamená s event. závěrečnými slovy předkladatele, zpravodaje a hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny kolegy, kteří diskutují, aby se zdrželi svých hlasitých projevů nebo opustili jednací síň.

Prosím pana poslance, aby pokračoval.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ve svém vystoupení chci hovořit pouze k proceduře, a sice chtěl bych prostřednictvím předsedajícího upozornit předsedu sněmovny, že při jednání sněmovny porušil zákon o jednacím řádu, a to dvakrát v tomto projednávaném bodě.

Když mluvil v závěrečném slově ministr vnitra pan Grulich, přerušil jej a vyzýval, aby mluvil k věci. Tento postup je v rozporu s § 67 zákona o jednacím řádu, protože člen vlády - a to platí pro všechny vlády - má právo vystoupit kdykoliv, k čemukoliv a předsedající nemá právo jej přerušovat.

A podruhé, když předseda sněmovny komentoval vystoupení některých řečníků od řídicího pultu, což je v rozporu s § 58 odst. 5 zákona o jednacím řádu, podle kterého, chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení schůze. Nejsme prostě na tenise a z empiru to nelze. (Oživení v sále. - Smích. - Potlesk.)

Prosím pana předsedajícího, aby na tyto skutečnosti upozornil předsedu sněmovny. Zákon o jednacím řádu platí pro všechny přítomné, i pro předsedu sněmovny. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám pocit, pane kolego, že třebaže jste z jiné politické strany, máte stejnou příležitost přímo oslovit předsedu Poslanecké sněmovny a své výtky mu sdělit přímo z očí do očí, třeba ve sněmovně, a nikoli na tenisovém kurtu.

Nicméně máte pravdu v tom, že vystoupením předsedy vlády byla otevřena rozprava. A musím se tedy logicky zeptat, kdo má ještě v úmyslu vystoupit v rámci takto otevřené rozpravy? Vidím kolegu Jiřího Vlacha, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Mně toto otevření rozpravy umožňuje upřesnit své návrhy usnesení, a omlouvám se za to, že jsem tak nestihl učinit již před polední přestávkou.

Věřím, že základní návrh usnesení, tak jak jej předložil zpravodaj z výboru, projde, a z toho důvodu, že se domnívám, že pak není dobře, aby v doplňujícím návrhu se opakovaly stejné formulace. Dovolil bych si návrh, který přímo navazuje, upřesnit s tím, že bych odsud vypustil číslici II a slova "spojený model jednotné veřejné správy". A pak se chci omluvit ještě za jednu chybu při přepisu, protože je tam slovo "státní" místo "veřejné". Je to v logice mého vystoupení.

Čili první z mých návrhů by zněl:

Vyzývá vládu, aby dále pracovala pouze na rozpracování této varianty - čili té, o které předpokládám, že bude odsouhlasena v prvním návrhu - s důrazem na začlenění téměř všech dekoncentrátů, detašovaných pracovišť, regionálních a územních pracovišť, ústředních orgánů státní správy do jednotného Úřadu veřejné správy.

A pak bych poprosil sněmovnu, ale teď ji vlastně už nemusím žádat, teď už ji prosím jenom o pochopení, protože rozprava znovu běží.

V debatách s kolegy a kolegyněmi o polední přestávce i v úvahách o celém kontextu usnesení jsem došel k závěru, že vzhledem k tomu, že vláda slyšela a také sněmovna slyšela naše výhrady vůči tomu, že některé dílčí novely zákonů jdou jakoby proti směru základních principů reformy veřejné správy, a vzhledem k tomu, že považuji poslední bod mého návrhu v kontextu za trochu rozmělňující celou záležitost, tak bych si ho dovolil stáhnout.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, a věřím, že zpravodaj má k dispozici takto vámi pozměněný návrh, se kterým nás seznámí v okamžiku, kdy o něm dám hlasovat.

Slovo uděluji dalšímu přihlášenému poslanci, kolegovi Daliboru Matulkovi.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, dovolím si využít nebo možná zneužít toho, že byla znovu otevřena rozprava, a protože si myslím, že bude korektní se vypořádat vlastně i s variantou  I a rozhodnout o ní hlasováním, proto podávám podobný návrh - možná že jsem nepozorně poslouchal kolegu Vlacha, který na mě dělá grimasy - jako kolega Vlach, nicméně v bodu, který začíná v jeho textu: Vyzývá vládu, aby dále pracovala pouze na rozpracování varianty II, já navrhuji stejný text, ale s tím, že se mění varianta II na variantu I: Vyzývá vládu, aby dále pracovala pouze na rozpracování varianty I, a ostatní text z bodu vypustit, protože se vztahuje k variantě II.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, je to tedy váš vlastní návrh, nikoliv pozměňující návrh k návrhu pana kolegy Vlacha? Chci si jenom procedurálně ujasnit, o jakou formu návrhu jde.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Ano, je to můj vlastní návrh a není nikterak podmíněn tím, jestli bude nebo nebude přijat návrh kolegy Vlacha.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to tedy váš vlastní návrh, který obsahuje jinou římskou číslici, než je římská číslice obsažená v návrhu kolegy Vlacha.

Věřím, že pan zpravodaj registruje všechny tyto změny, všechny tyto návrhy, neboť po ukončení rozpravy ho požádám o jejich zopakování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP