Předpis 65/1965 Sb.

Citace65/1965 Sb.
NázevZákoník práce
Částka32 (30. 6. 1965)
Účinnostod 1. 1. 1966, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
50 Společná zpráva všech výborů Národního shromáždění k návr...
Navržené změny27 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
946/1811rušíObecný zákoník občanský 
227/1859rušíCísařský patent, jímž se vydává řád živnostenský 
91/1918rušíZákon o 8 hodinné době pracovní 
11/1919rušíNařízení ministra sociální péče ve srozumění se zúčastněnými ministry, jímž se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 8hodinnné době pracovní. 
420/1919rušíZákon o práci dětí 
29/1920rušíZákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 
244/1922rušíZákon, ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávatežmi a zamestnanci na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
137/1924rušíZákon, jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob, zaměstnaných v živnostech natěračských, lakýrnických a malířských 
259/1924rušíZákon živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924 
39/1928rušíZákon o ochraně domácího trhu práce 
154/1934rušíZákon o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích) 
189/1936rušíZákon o pracovním poměru redaktorů 
14/1945rušíVládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením) 
15/1945rušíVládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení 
42/1945rušíVládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol 
71/1945rušíDekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství 
88/1945rušíDekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 
111/1945rušíVládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty 
29/1946rušíZákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy 
146/1946rušíVládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících 
147/1946rušíVyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah 
177/1946rušíZákon o úpravě pracovní doby v pekárnách 
184/1946rušíVyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění 
220/1946rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č.16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících 
16/1947rušíZákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků 
45/1947rušíZákon o úpravě pracovní doby v hornictví 
103/1947rušíZákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou 
110/1947rušíZákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou 
191/1947rušíVyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy 
198/1947rušíVyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění 
106/1948rušíVyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb. 
146/1948rušíVyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě 
175/1948rušíZákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 
244/1948rušíZákon o státní mzdové politice 
4/1949rušíZákon o pracovním poměru domovnickém 
40/1949rušíVládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému 
234/1949rušíZákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
278/1949rušíVládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
64/1950novelizujeZákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
66/1950rušíZákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců 
67/1950rušíZákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) 
68/1950novelizujeVládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance 
102/1950rušíVládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
115/1950novelizujeVládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků 
120/1950rušíVládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích 
131/1950novelizujeVládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
141/1950novelizujeObčanský zákoník 
19/1951rušíVládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 
93/1951novelizujeZákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
39/1952rušíVládní nařízení o zákazu přijímaní pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr 
17/1954novelizujeVládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 
44/1954novelizujeVládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy 
26/1956rušíZákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů 
30/1956novelizujeZákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů 
31/1956novelizujeZákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků 
45/1956rušíZákon o zkrácení pracovní doby 
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
24/1957rušíZákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví 
70/1958novelizujeZákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
71/1958rušíZákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru 
89/1958novelizujeZákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) 
30/1959rušíVládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 
81/1959rušíZákon o placené dovolené na zotavenou 
82/1959rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou 
28/1960rušíVládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců 
135/1960rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť 
12/1961rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích 
13/1961rušíVyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců 
65/1961rušíZákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
101/1961rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení 
98/1962rušíVyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů 
58/1964novelizujeZákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 
30/1965rušíZákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
31/1965rušíVyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
Derogace pasivní
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění1
153/1969novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce2
42/1970úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
100/1970novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti3
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy4
20/1975novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce5
55/1975úplné zněníZákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) 
72/1982novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce6
111/1984novelizujeZákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce7
22/1985novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce8
52/1987novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce9
98/1987novelizujeZákon o zvláštním příspěvku horníkům10
188/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce11
52/1989úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
3/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce12
167/1991úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
297/1991novelizujeZákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání13
231/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti14
264/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony15
451/1992úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony16
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů17
74/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony18
126/1994úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře19
287/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu20
138/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců21
167/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů22
225/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání23
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách24
155/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony25
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích26
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů27
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)28
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů29
85/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
177/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů30
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)31
136/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů33
202/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb, o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů32
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)51
311/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů34
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů35
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví36
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů45
46/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů37
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti38
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona40
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů41
628/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti39
169/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů42
253/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce43
342/2005novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích44
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti46
72/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů47
79/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony48
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů49
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění52
262/2006rušíZákon zákoník práce53
308/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti50
Vztahováno k
164/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
119/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
192/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 16. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
512/2004vztah kNález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
67/2005na základěNařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) 
362/2005na základěNařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
513/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
534/2005na základěNařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) 
557/2006na základěNařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 


ISP (příhlásit)