Předpis 199/2015 Sb.

Citace199/2015 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
Částka81 (14. 8. 2015)
Účinnostod 14. 8. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
451/1991??Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
553/1991??Zákon České národní rady o obecní policii 
21/1992??Zákon o bankách 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
283/1993??Zákon o státním zastupitelství 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
107/1999??Zákon o jednacím řádu Senátu 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
359/1999??Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
257/2000??Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
500/2004??Zákon správní řád 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
181/2007??Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů 
314/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
265/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)