Předpis 101/2000 Sb.

Citace101/2000 Sb.
NázevZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Částka32 (25. 4. 2000)
Účinnostod 1. 6. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
374 Zákon o ochraně osobních údajů - EU
Navržené změny33 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
256/1992rušíZákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
Derogace pasivní
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)1
177/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů2
450/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtoývch pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů3
107/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony4
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)14
310/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů5
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony6
439/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů7
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)8
525/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
626/2004novelizujeZákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování9
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti10
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony11
109/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách12
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi15
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců16
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony13
170/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru17
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku20
52/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některédalší zákony18
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech19
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu21
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě23
468/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony22
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu24
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě25
301/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů26
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích27
110/2019rušíZákon o zpracování osobních údajů28
Vztahováno k
8/2005na základěNařízení vlády o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost 
277/2011na základěNařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů 


ISP (příhlásit)