Předpis 174/1968 Sb.

Citace174/1968 Sb.
NázevZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Částka47 (27. 12. 1968)
Účinnostod 1. 1. 1969
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
217 Vl. n. z. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
53/1952rušíVládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení 
67/1960novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
114/1962rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji 
Derogace pasivní
575/1990novelizujeZákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky1
159/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.2
396/1992úplné zněníZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
47/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů3
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony4
124/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů5
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního6
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)11
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů7
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů10
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti8
253/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce9
338/2005úplné zněníÚplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb12
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů13
264/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona14
250/2021rušíZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů15
Vztahuje se k
53/1952??Vládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení 
67/1960??Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
67/1960??Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
114/1962??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji 
65/1965??Zákoník práce 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
526/1990??Zákon o cenách 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
222/2009??Zákon o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
Vztahováno k
99/1963??Občanský soudní řád 
65/1965??Zákoník práce 
18/1969??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 
38/1969??Vyhláška o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 
151/1969??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 
152/1969??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 
182/1969??Vyhláška o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 
36/1970??Vyhláška o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 
100/1970??Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 
49/1971??Vyhláška o bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel 
50/1971??Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi 
86/1971??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi 
87/1971??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel 
163/1971??Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření 
111/1973??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 
133/1973??Vyhláška, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
36/1975??Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
53/1975??Zákon o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
110/1975??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 
111/1975??Vyhláška o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 
175/1975??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 
22/1976??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké hmoty 
23/1976??Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály 
35/1976??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
36/1976??Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
15/1977??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1970 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 
33/1978??Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
36/1978??Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
50/1978??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
51/1978??Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
85/1978??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
86/1978??Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
123/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření 
6/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení 
7/1979??Vyhláška o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení 
18/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
19/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
20/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
21/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
22/1979??Vyhláška o zrušení vyhlášky Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 133/1973 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
23/1979??Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
24/1979??Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
25/1979??Vyhláška, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
26/1979??Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
143/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavku bezpečnosti práce a technických zařízení 
145/1979??Vyhláška o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavků bezpečnosti práce a technických zařízení 
71/1980??Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel 
88/1980??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel 
51/1981??Vyhláška o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe 
56/1981??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě 
62/1981??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel 
105/1981??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
47/1982??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků 
48/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
58/1982??Nařízení, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb., o ochrane zdravia robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov 
59/1982??Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 
83/1982??Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 
84/1982??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 
97/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
98/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
105/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
106/1982??Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 
125/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery 
126/1982??Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi 
51/1983??Vyhláška, ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach 
59/1983??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení 
24/1984??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
25/1984??Vyhláška na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelniach 
42/1985??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami 
43/1985??Vyhláška o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami 
92/1985??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály 
93/1985??Vyhláška o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály 
5/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
18/1987??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par 
19/1987??Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na ochranu pred výbuchmi horžavých plynov a par 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
60/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o revizních lhůtách elektrických zařízení a o zkouškách a přezkušování revizních techniků těchto zařízení v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy 
66/1989??Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 
76/1989??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
274/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
374/1990??Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
483/1990??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 
484/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 
485/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb. 
486/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 
487/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 
488/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 
551/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb. 
552/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
553/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
554/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
575/1990??Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 
575/1990??Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 
31/1991??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 
207/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. 
208/1991??Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 
213/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 
263/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v jaderné energetice 
334/1991??Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
379/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě 
410/1991??Zákon o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 
418/1991??Zákon o štátnej kontrole 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
519/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
96/1992??Úplné znění zákona zo 17. marca 1966 č. 20 o starostlivosti o zdravie žudu, s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 18. mája 1990 č. 196 o změnách v pôsobnosti orgánov SR v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov a zákonom SNR z 24. septembra 1991 č. 419, ktorým sa menia a dopžňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, a zákonom SNR z 19. decembra 1991 č. 27 o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov 
159/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 
159/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 
186/1992??Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
249/1992??Nařízení o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 
262/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
315/1992??Zákon o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 
320/1992??Zákon o správnych poplatkoch 
396/1992??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
91/1993??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nizkotlakých kotelnách 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
34/1994??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
47/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 
47/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
222/1994??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
175/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
197/1998??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
169/1999??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
8/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování 
71/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 
71/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
124/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
124/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
1/2001??Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb. 
69/2001??Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2001??Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
109/2001??Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
154/2001??Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
398/2001??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 
494/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
75/2002??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
151/2002??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 
151/2002??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 
159/2002??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
309/2002??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
408/2002??Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn 
118/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
346/2003??Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
362/2003??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
392/2003??Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
393/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 
394/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
395/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
349/2004??Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn 
366/2004??Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
112/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 
112/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 
117/2005??Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
253/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 
253/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 
338/2005??Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
352/2005??Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 
426/2005??Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
116/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
189/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
189/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
73/2010??Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
73/2010na základěVyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
341/2011??Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 
341/2011??Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 
461/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. 
461/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. 
264/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 
264/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona 
505/2020??Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 
539/2020??Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů 
250/2021??Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
16/2022??Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 


ISP (příhlásit)