Předpis 222/2009 Sb.

Citace222/2009 Sb.
NázevZákon o volném pohybu služeb
Částka66 (20. 7. 2009)
Účinnostod 28. 12. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
715 Vl. n. z. o volném pohybu služeb
Navržené změny6 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
247/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb1
278/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti2
126/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
188/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her4
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
202/1990??Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
549/1991??Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
21/1992??Zákon o bankách 
229/1992??Zákon o komoditních burzách 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
357/1992??Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
593/1992??Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
16/1993??Zákon České národní rady o dani silniční 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
266/1994??Zákon o dráhách 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
363/1999??Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
61/2000??Zákon o námořní plavbě 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
353/2003??Zákon o spotřebních daních 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
38/2004??Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
500/2004??Zákon správní řád 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
340/2006??Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
261/2007??Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
277/2013??Zákon o směnárenské činnosti 
Vztahováno k
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
505/1990??Zákon o metrologii 
570/1991??Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
19/1997??Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
242/2000??Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
312/2006??Zákon o insolvenčních správcích 
223/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 
248/2009na základěVyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst 
248/2009??Vyhláška, kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst 
49/2010??Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn 
247/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb 
247/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
278/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti 
278/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti 
126/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
126/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
188/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 
188/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 
263/2016??Zákon atomový zákon 
297/2016??Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
474/2017??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 


ISP (příhlásit)