Předpis 61/2000 Sb.

Citace61/2000 Sb.
NázevZákon o námořní plavbě
Částka22 (28. 3. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
373 Zákon o námořní plavbě - EU
Navržené změny17 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1952rušíZákon o námořní plavbě 
75/1953rušíNařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě 
39/1955rušíNařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi 
65/1967rušíVyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách 
89/1985rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí 
328/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odborné způsobilosti a oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí 
343/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o tonážní značce na československých námořních lodích 
562/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí 
Derogace pasivní
136/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů2
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony1
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
310/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů4
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech5
261/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů6
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě7
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu8
81/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích10
339/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů11
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony12
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci13
90/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů14
Vztahuje se k
61/1952??Zákon o námořní plavbě 
75/1953??Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě 
39/1955??Nařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
40/1964??Občanský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
65/1967??Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
89/1985??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí 
19/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o postupu při úmrtí a o pohřebnictví 
328/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odborné způsobilosti a oprávnění k výkonu funkce členů lodních posádek československých námořních lodí 
343/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o tonážní značce na československých námořních lodích 
562/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
63/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
31/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení 
40/1993??Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
82/1998??Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
329/1999??Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
155/2005??Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 
174/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečné zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
266/2009??Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení 
261/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
81/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
90/2016??Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
345/2016??Nařízení vlády o lodní výstroji 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
271/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí 
272/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě 
277/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání vlajek) 
278/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 
315/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 
378/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi 
412/2000??Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky 
450/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě
 
25/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi 
149/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rekreačních jachtách 
234/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části 
256/2001??Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
270/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části 
276/2003??Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
231/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
101/2005??Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
174/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečné zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
362/2005??Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
434/2005??Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
136/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 
136/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
455/2006??Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 
589/2006??Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
310/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
310/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
440/2008??Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
222/2009??Zákon o volném pohybu služeb 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
266/2009??Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení 
259/2010??Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn 
199/2011??Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 
261/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
261/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
261/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
327/2011??Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo 
327/2011na základěVyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
312/2012??Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 
135/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 
135/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 
391/2013??Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 
64/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
64/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
9/2015na základěVyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 
9/2015??Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 
42/2015??Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 
81/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
81/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
81/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
112/2015na základěVyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 
112/2015??Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 
142/2015??Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 
142/2015na základěVyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
206/2015??Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 
336/2015??Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi 
336/2015na základěVyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
294/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb. 
339/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
339/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
361/2020na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb. 
361/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb. 
609/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
609/2020??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
10/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 
10/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 
90/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
90/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
94/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 
94/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel 
95/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 
95/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 
387/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)