Předpis 101/2005 Sb.

Citace101/2005 Sb.
NázevNařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Částka30 (1. 3. 2005)
Účinnostod 1. 3. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
95/1965na základěVyhláška Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a o úrocích 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
266/1994??Zákon o dráhách 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
61/2000??Zákon o námořní plavbě 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
102/2001??Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
178/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
369/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
433/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa 
11/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
251/2005??Zákon o inspekci práce 
362/2005??Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 


ISP (příhlásit)